ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริธร ศิริอมรพรรณ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริธร ศิริอมรรพรรณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นเรศ มีโส 27
2 ไมตรี สุทธจิตต์ 6
3 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 5
4 นิวัฒน์ แก้วสีจันทร์ 4
5 ชฎาพร เสนาคุณ 4
6 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 4
7 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 3
8 อัศวิน อมรสิน 3
9 วรรณา กาญจนมยูร 3
10 ธีระ รุ่งธีระ 2
11 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
12 ณัฐพล ภูมิสะอาด 2
13 ฐานยา โกมุทรินทร์ 2
14 วิวัฒน์ ศรีวิชา 2
15 บรรจบ วันโน 2
16 วราวุธ สุธีธร 2
17 เรือน สมณะ 2
18 วรพล เองวานิช 2
19 รพีพร ช่ำชอง 2
20 ปรีชา ประเทพา 2
21 ศุภชัย สมัปปิโต 2
22 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 2
23 พรพิษณุ ธรรมปัทม์ 2
24 บังอร กองอิ้ม 2
25 จันทิมา พลพินิจ 2
26 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 2
27 ดรุณี รุจกรกานต์ 2
28 ขวัญใจ กนกเมธากุล 2
29 นริศ สินศิริ 2
30 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
31 สุริทอง ศรีสะอาด 2
32 วรากร สีโย 2
33 สมเดช กนกเมธากุล 2
34 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
35 ธีรศักดิ์ สมดี 2
36 นาถธิดา วีระปรียากูร 2
37 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
38 วรรทณา สินศิริ 1
39 จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ 1
40 นงนภัส เที่ยงกมล 1
41 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
42 ขนิษฐา สมตระกูล 1
43 เอกราช ตังควานิช 1
44 ปิยะพร แสนสุข 1
45 วสันต์ ด้วงคำจันทร์ 1
46 ไพบูลย์ บุญไชย 1
47 อุทัย สาขี 1
48 เสนีย์ เครือเนตร 1
49 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
50 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
51 บังอร กุมพล 1
52 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
53 กชพร สิงหะหล้า 1
54 ทรงคุณ จันทจร 1
55 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
56 ไพโรจน์ ประมวล 1
57 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
58 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
59 รักฤดี สารธิมา 1
60 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
61 วัลยา สุทธิขำ 1
62 สุกัญญา ลีทองดี 1
63 สุนันท์ สายกระสุน 1
64 ถวิล ชนะบุญ 1
65 นวลอนงค์ นาคคง 1
66 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
67 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
68 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
69 ศรัณยู คำเมือง 1
70 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
71 นิชธิมา แพ่งนคร 1
72 ราตรี แมนไธสง 1
73 กฤษกร ปาสาใน 1
74 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
75 วีนพล คู่คงวิริยพันธุ์ 1
76 ยศฐา ศรีเทพ 1
77 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
78 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
79 วัชรา กาญจนรัช 1
80 ปารณีย์ บุญไชย 1
81 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
82 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
83 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
84 ทองใบ บุษกร 1
85 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
86 สงครามชัย ลีทองดี 1
87 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 1
88 สมชาย แก้ววังชัย 1
89 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
90 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
91 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
92 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
93 เมธิน ผดุงกิจ 1
94 ชาติไทย แก้วทอง 1
95 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
96 ธวัชชัย ชมศิริ 1
97 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
98 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
99 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
100 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
101 ปิยมาศ นานอก 1
102 นงนิตย์ มรกต 1
103 อนุชิตา มุ่งงาม 1
104 ดรุณี บุญชารี 1
105 ชวลิต บุญปก 1
106 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
107 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
108 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
109 งบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2552. 1
110 ชูศรี ตลับมุข 1
111 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
112 สมเสาวนุช จมูศรี 1
113 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
114 พัฒนพล มีนา 1
115 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
116 งบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2550. 1
117 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
118 อภิเดช แสงดี 1
119 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
120 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
121 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
122 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
123 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
124 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
125 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
126 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 8
2 2558 6
3 2557 8
4 2556 2
5 2555 6
6 2554 15
7 2553 10
8 2552 14
9 2551 10
10 2550 9
11 2549 12
12 2548 10
13 2547 14
14 2546 2
15 2545 1
16 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2558
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
ปี พ.ศ. 2557
15 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเหนียวฮางในระดับอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เคมี และโภชนาการ
16 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตและสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวและเปลือกข้าว (แกลบ) เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
17 Antiglycation capacity and antioxidant activities of different pigmented Thai rice
18 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
19 -
20 -
21 -
22 -
ปี พ.ศ. 2556
23 Effects of different treatments on the antioxidant properties and phenolic compounds of rice bran and rice husk
24 -
ปี พ.ศ. 2555
25 Effect of drying methods on volatile compounds, fatty acids and antioxidant property of Thai kaffir lime (Citrus hystrix DC)
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
ปี พ.ศ. 2554
31 Phenolic compounds and antioxidant activities of edible flowers from Thailand .
32 Effect of adding Ling-zhi (Ganoderma lucidum) on oxidative stability,textural and sensory properties of smoked fish sausage
33 Effect of shading on yield, sugar content, phenolic acids and antioxidant property of coffee beans (Coffea Arabica L. cv. Catimor) harvested from north-eastern Thailand
34 การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย
35 การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่วนเกษตรประเทศไทย
45 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำรับยารักษาโรคเบาหวาน ของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2553
46 Fatty acids and proximate composition of eight Thai edible terricolous insects
47 Protein fractionation of cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp) leaf, flower and seed by capillary electrophoresis and its potential for variety identification
48 ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อองค์ประกอบของกรดไขมันที่ผลิตโดย Cunnninghamella elegans
49 Antioxidant capacities and phenolic compounds of the husk, bran and endosperm of Thai rice
50 Potential health enhancing properties of edible flowers from Thailand
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
ปี พ.ศ. 2552
56 -.
57 สารประกอบฟีนอลิกและสมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้สารสกัดจากส่วนที่มีศักยภาพของข้าวในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของไขมัน
58 Optimized drying of kaprow leaves for industrial production of holy basil spice powder
59 Improvement of quality and antioxidant properties of dried mulberry leaves with combined far-infrared radiation and air convection in Thai tea process
60 Phenolic compounds and antioxidant activities of edible flowers from Thailand
61 Reducing cracking and breakage of soybean grains under combined near-infrared radiation and fluidized-bed drying
62 Effects of roasting degree on radical scavenging activity, phenolics and volatile compounds of Arabica coffee beans (Coffea arabica L. cv. Catimor)
63 สารประกอบฟีนอลิกและสมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้สารสกัดจากส่วนที่มีศักยภาพของข้าวในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของไขมัน"
64 องค์ประกอบของสารโพลีฟีนอล และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในดอกไม้สำหรับบริโภค
65 On Ramanujan
66 Effect of drying methods on volatile compounds, fatty acids and antioxidant property of Thai kaffir lime (Citrus hystrix D.C.)
67 -
68 -
69 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วยและมะละกอ
ปี พ.ศ. 2551
70 Changes in colour, antioxidant activities and carotenoids (lycopene, β-carotene, lutein) of marigold flower (Tagetes erecta L.) resulting from different drying processes
71 Antioxidant capacities and phenolic compounds of the husk, bran and endosperm of Thai rice
72 Proximate and fatty acids composition of the muscles and viscera of Asian catfish (Pangasius bocourti)
73 Performance Evaluation of Load Balancing Algorithm
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 การวิเคราะห์กรดไขมันโอเมก้าสาม และสารแอนตี้ออกซิแดนท์ในผักเบี้ยใหญ่ และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
80 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะระขี้นก และความสามารถในการนำไปใช้เชิงชีวภาพ
81 การพัฒนากระบวนการผลิต และศึกษาคุณสมบัติทางเคมี-กายภาพ และคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งกล้อง
82 Changes in phenolic acids and antioxidant activity in Thai rice husk at five growth stages during grain development
83 Phenolic acids and antioxidant activities in husk of different Thai rice varieties
84 Phytochemicals, vitamin C and sugar content of Thai wild fruits
85 Lycopene and beta carotene concentration in aril oil of gac (Momordica cochinchinensis Spreng) as influenced by aril-drying process and solvents extraction
86 Phytochemicals and antioxidant activity of different fruit fractions (peel, pulp, aril and seed) of Thai gac (Momordica cochinchinensis Spreng)
87 Comparative Ability to Tolerate Heat Between Thai Indigenous Chickens, Thai Indigenous Chickens Crossbred and Broilers by Using Plasma Glucose
88 ระบบฐานข้อมูลคุณภาพข้าวหอมมะลิที่ผลิตในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
ปี พ.ศ. 2549
89 แหล่งไขมันธรรมชาติและความสามารถในการนำไปใช้เชิงชีวภาพ
90 การพัฒนาโภชนเภสัชภัณฑ์โอเมก้าสามจากพืชพื้นบ้าน
91 Phenolic contents and antioxidant activities of bitter gourd (Momordica charantia L.) leaf, stem and fruit fraction extracts in vitro
92 Pennsylvanian Sea Level Cycles, Nutrient Availability and Brachiopod Paleoecology
93 การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย
94 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
95 การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
ปี พ.ศ. 2548
101 การวิเคราะห์การปลอมปนของข้าวชนิดอื่นในข้าวหอมมะลิโดยใช้เทคนิคแคลปิลลารีอิเลคโตรโฟรีซีสและการยอมรับทางประสาทสัมผัส
102 Thai jute seed oil: A potential polyunsaturated fatty acid source
103 Alpha-linolenic acid content of commonly available nuts in Hangzhou
104 Geographic distribution of liver and stomach cancers in thailand in relation to estimated dietary intake of nitrate, nitrite, and nitrosodimethylamine
105 Changes of omega-3 fatty acid content and lipid composition in canned tuna during 12-month storage
106 Alpha-linolenic acid content of commonly available nuts in Hangzhou
107 -
108 -
109 -
110 การวิเคราะห์สายพันธุ์ข้าวและคุณสมบัติของโปรตีนจากข้าวโดยใช้เทคนิคแคปปิลลารี่อิเลคโตรโฟรีซีส
ปี พ.ศ. 2547
111 ข้าวเกรียบว่าวย่าง : ข้าวโป่ง = Indigenous rice cracker
112 ข้าวพองสไตล์ญี่ปุ่น = Japanese style puffed rice
113 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และคุณสมบัติของแป้ง ของข้าวตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
114 การวิเคราะห์สายพันธุ์ข้าวต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้เทคนิค SDS-PAGE : รายงานการวิจัยชุดโครงการข้าว : การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
115 การผลิตเค้กโดยใช้แป้งข้าวทดแทนข้าวสาลี
116 Relationship between serum uric acid and selected cardiovascular risk factors in Hangzhou populations
117 Uric acid status and its correlates in Hangzhou urban population
118 Polyunsaturated fatty acid content of edible insects in Thailand
119 Lean meat and heart health
120 Protein analysis for efficient screening of rice for variety and quality
121 Identification of Thairice varieties using capillary electrophoresis
122 -
123 -
124 -
ปี พ.ศ. 2546
125 Genetic Diversity of Croton L.(Euphorbiaceae) in Thailand
126 -
ปี พ.ศ. 2545
127 Potential of capillary electrophoresis for identification of Australian triticale varieties