ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริตรี สุทธฺจิตต์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริตรี สุทธจิตต์
- Siritree Suttajit
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 3
2 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 2
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 2
4 พีรยา สมสะอาด 1
5 เพียงขวัญ ศรีมงคล 1
6 ภูรี อนันตโชติ 1
7 ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ 1
8 มหาวิทยาลัยเนรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
9 ธนภร ทองศรี 1
10 เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 1
11 ไม่มีข้อมูล 1
12 อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ 1
13 อุบลพรรณ ธีระศิลป์ 1
14 ภูริดา เวียนทอง 1
15 ท้ัชชัย เรือนแปง 1
16 จตุพร วงศคำ 1
17 กฤษณี สระมุณี 1
18 พักตร์วิภา สุวรรณพรหม 1
19 หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล 1
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
21 พลอยวรงค์ เหลืองไตรรัตน์ 1
22 รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ 1
23 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา 1
24 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
25 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
26 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
27 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
28 Nithima Sumpradit 1
29 Phusit Prakongsai 1
30 ภูษิต ประคองสาย 1
31 Visanu Thamlikitkul 1
32 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
33 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 1
34 Saowalak Hunnangkul 1
35 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
36 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
37 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
38 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
39 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
40 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
41 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
42 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
43 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
44 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2552 2
5 2551 1
6 2550 1
7 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความพร้อมต่อการมีส่วนร่วมในการรักษาและกระบวนการมีส่วนร่วมตัดสินใจในบริการ เพื่อการลดน้ำหนัก ในคลินิกเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
2 -
ปี พ.ศ. 2556
3 มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
4 กลไกและปัจจัยในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยภาคประชาชน
5 การศึกษาทบทวนประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการรักษาอาการปวดและอาการอักเสบของยากลุ่ม Selective Cyclooxygenase inhibitors (COX-II inhibitors)
ปี พ.ศ. 2552
6 การทบทวนเอกสารวิชาการสถานการณ์เชื้อดื้อยาในนานาประเทศ : สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยา ระบบติดตามเฝ้าระวัง และการควบคุม
7 เครือข่ายวิจัยระบบยา
ปี พ.ศ. 2551
8 -
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาส่วนร่วมจ่ายค่ายาในระบบประกันสุขภาพของ 10 ประเทศ
ปี พ.ศ. 2542
10 การศึกษาขบวนการสร้างกลุ่มของร้านยาในเขตกรุงเทพมหานคร