ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริชัย เทพา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริชัย เทพา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธวัชชัย สุวรรณคำ 6
2 เก้ากันยา สุดประเสริฐ 5
3 รัตนชัย ไพรินทร์ 5
4 วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร 4
5 บัณฑิต ชูดำดี 4
6 พงษ์พันธ์ คำทรัพย์ 4
7 พิชัย นามประกาย 3
8 วีระพล โมนยะกุล 3
9 วารุณี เตีย 2
10 จงจิตร์ หิรัญลาภ 2
11 สมชาย สถากุลเจริญ 2
12 Sirichai Thepa 2
13 รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ 2
14 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 2
15 สิริชัย ปัญญาสมาธิ 1
16 ศศิวิมล กนกกันฑพงษ์ 1
17 วาณิช นิลนนท์ 1
18 ศศิธร เจียรดิษฐอาภรณ์ 1
19 N. Rachapradit 1
20 Veerapol Monyakulb 1
21 ณัฐวุฒิ ชยาวนิช 1
22 มงคล กงศ์หิรัญ 1
23 ภาณุทัต บุญประมุข 1
24 เกณิกา กังเจริญวาณิช 1
25 ธีรยุทธ์ เจนวิทยา 1
26 เชิดชัย ประภานวรัตน์ 1
27 ศุภกิตติ์ โชติโก 1
28 สุเมธ เนติลัดดานนท์ 1
29 อนวัช แสงสว่าง 1
30 ทัศนีย์ ชยาวนิช 1
31 สุเมธ ท่านเจริญ 1
32 จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร 1
33 ศศิธร พุทธวงษ์ 1
34 ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ 1
35 โกศาสตร์ ทวิชศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 5
2 2553 2
3 2552 5
4 2551 4
5 2550 2
6 2548 1
7 2534 1
8 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเพิ่มอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ช่วงฤดูหนาวโดยใช้ระบบทำอากาศร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับฉนวนความร้อน
2 การฆ่าเชื้อในดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
3 การถ่ายเทความร้อนผ่านตาข่ายพรางแสงโดยใช้การพาความร้อน แบบธรรมชาติและแบบบังคับ
4 An Influence of Air Volume Flow Rate and Temperature Set Point on Performance of Inverter Split-Type Air-Conditioner
5 แบบจำลองการอบแห้งกาแฟด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาโมดูลโฟโตโวลทาอิกร่วมกับรางรวมแสงแบบรูปประกอบพาราโบลา
7 การหาระบบฆ่าเชื้อโรคในดินที่เหมาะสม โดยใช้โซล่าเซลล์และรางรวมแสงแบบพาราโบลา
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาหลังคาทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
9 การศึกษาการนำความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศมาผลิตน้ำร้อน
10 การลดระยะเวลาในการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อจุลินทรีย์ในดินด้วยระบบพลังงานรังสีอาทิตย์
11 การเพิ่มอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ช่วงฤดูหนาวโดยใช้ระบบทำอากาศร้อนร่วมกับระบบสะสมความร้อน
12 การศึกษาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของการผลิตไบโอดีเซล ด้วยวิธีการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2551
13 การวิจัยและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกับระบบสายส่งโดยใช้พลังงานความร้อนจากการเผากลีเซอรีน [50]
14 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบรมควันยางแผ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานเสริม
15 ระบบอบแห้งแผ่นยางพารา ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีก๊าซหุงต้ม เป็นพลังงานเสริม
16 การผลิตน้ำร้อนด้วยความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศผสมผสาน กับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2550
17 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ปีที่ 2
18 การวิจัยและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกับระบบสายส่งโดยใช้พลังงานความร้อนจากการเผากลีเซอรีน
ปี พ.ศ. 2548
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์
ปี พ.ศ. 2534
20 การพัฒนาอุปกรณ์อ็เล็กทรอนิกส์ประกอบระบบโซล่าเซลส์เชิงพาณิชย์