ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริชัย ศิริกายะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริชัย ศิริกาย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 40
2 ศิริชัย ศิริกายะ 5
3 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2
4 ศิริเพิ่ม เชาวน์ศิลป์ 2
5 กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ 2
6 กมลชนก ยวดยง 2
7 ฉลอง ประดับสุข 2
8 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
9 มะลิวรรณ กวีวิทยเวชญ์ 1
10 ภุชงค์ น้อยสง่า 1
11 Phanphen Wattanaarsakit 1
12 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
13 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
14 พูลสิริ จันทร์เสวี 1
15 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
16 สุมิตรา พูลทอง 1
17 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
18 ศิริพร หิตะศิริ 1
19 วิชุดา ปานกลาง 1
20 ยุถิกา อารีกุล 1
21 กำจัด มงคลกุล 1
22 อรยา เอี่ยมชื่น 1
23 วันดี ทองงอก 1
24 Kasidit Nootong 1
25 อนุลักษณ์ สุขพงษ์ 1
26 Chariya Uiyyasathian 1
27 อรัญญา มิ่งเมือง 1
28 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
29 อนุสรณ์ ศรีแก้ว 1
30 ชลิดา คุณาลัย 1
31 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
32 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
33 ปรีชา วงศาสุลักษณ์ 1
34 สิทธิพร แอกทอง 1
35 พัลพงศ์ สุวรรณวาทิน 1
36 พัลลภ เหมือนคีรี 1
37 ชอุ่ม มลิลา 1
38 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
39 อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล 1
40 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
41 บุญศรี ปราบณศักดิ์ 1
42 อุทุมพร หมั่นทำการ 1
43 มยุรี ตันติสิระ 1
44 ลิขิต สุทธะพินทุ 1
45 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
46 สุธี พลพงษ์ 1
47 อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ 1
48 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
49 Vimolmas Lipipun 1
50 เตือนใจ เพทยสุวรรณ 1
51 Kittisak Likhitwitayawuid 1
52 อภิวัฒน์ อ่อนแก้ว 1
53 ธิดา วารีแสงทิพย์ 1
54 Sumphan Wongseripipatana 1
55 Garnpimol C. Ritthidej 1
56 สุดารัตน์ ควรสถาพรทวี 1
57 Sompol Sanguanrungsirikul 1
58 ทยา จันทนชาติ 1
59 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
60 บุญยอด สุขถิ่นไทย 1
61 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
62 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
63 Chakkaphan Sutthirat 1
64 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
65 เกรียงไกร สิริกาญจนาวัฒน์ 1
66 วรรณนิภา นิยมไทย 1
67 วิมล เหมะจันทร 1
68 ประทุม ฤกษ์กลาง 1
69 Kitpramuk Tantayaporn 1
70 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
71 ปริญญา ศรีอนันต์ 1
72 ชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ 1
73 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
74 ศุภยง พันธุมโกมล 1
75 กระมล ทองธรรมชาติ 1
76 เติมศักดิ์ จารุปราณ 1
77 กิตติ กันภัย 1
78 กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง 1
79 กรรพุม บุญทวี 1
80 ธีรารัตน์ พันทวี 1
81 ศิราธร รุ่งฉาย 1
82 กฤชดา กิตติวัฒน์ 1
83 เจตยา วรปัญญาสกุล 1
84 ทิพาพรรณ รัตนคอน 1
85 สมบูรณ์ อินทร์ถมยา 1
86 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
87 จิราภรณ์ กนิษฐรัต 1
88 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
89 สุธนะ ติงศภัทิย์ 1
90 จอมพล สุภาพ 1
91 พรรษา รอดอาตม์ 1
92 กฤษณ์ ทองเลิศ 1
93 ประวีณมัย บ่ายคล้อย 1
94 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
95 ดวงใจ ธรรมโชติโก 1
96 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
97 พนา ทองมีอาคม 1
98 คัคนางค์ มณีศรี 1
99 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
100 นภวรรณ ตันติเวชกุล 1
101 บุญศรี สุธรรมานุวัตน์ 1
102 มณเฑียร ศุภโรจน์ 1
103 เกียรติยา ธรรมวิภัชน์ 1
104 เกศรินทร์ สุทธิไสย 1
105 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
106 พนิดา สมภพกุลเวช 1
107 สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย 1
108 ขนิษฐา จิตต์ประกอบ 1
109 เกศินี ศิลปี 1
110 จำเริญ ยุติธรรมสกุล 1
111 บุญเกิด มาอ่อง 1
112 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
113 ดวงรัตน์ กมโลบล 1
114 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง, 2506- 1
115 พรสุรีย์ ธนะศรีสืบวงศ์ 1
116 ปรียาธร มาดาเมนทร์ 1
117 ชอุ่ม ประเสริฐสกุล 1
118 อภิญญา ศรีรัตนสมบุญ 1
119 อัปสร แดงประดับ 1
120 ธาตรี ริ้วเจริญ 1
121 สมชัย วัฒนการุณ 1
122 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
123 ธนวัฒน์ ปุกหุต 1
124 เพ่ยหลิน ลิน 1
125 ทวินันท์ คงคราญ 1
126 ภัทรสินี ภัทรโกศล 1
127 พงา จันทร์เที่ยง 1
128 กุลชาติ ศรีโพธิ์ 1
129 ปราโมช รัฐวินิจ 1
130 ศศิยา วิจิตรจามรี 1
131 ชนิดา วิบูลย์กิจวรกุล 1
132 ปิยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์ 1
133 ขจรเกียรติ มะกรทัต 1
134 จินรี ทรงประยูร 1
135 นิโลบล โควาพิทักษ์เทศ 1
136 เสาวนี ชินนาลอง 1
137 นิธินาฏ กมลพันธฤกษ์ 1
138 เสาว์รส ผจญทรพรรค, 2515- 1
139 อโนชา กันสิทธิ์ 1
140 ตวงทอง สรประเสริฐ 1
141 บุญเกษม เสริมวัฒนากุล 1
142 พิมสิริ รฐาเศรษฐสิริ 1
143 พยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว 1
144 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
145 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
146 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
147 Suchin Arunsawatwong 1
148 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
149 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
150 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
151 อวย เกตุสิงห์ 1
152 สุวดี ยาป่าคาย 1
153 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
154 Pantharee Boonsatorn 1
155 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
156 Acom Sornsute 1
157 ศุกันยา ห้วยผัด 1
158 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
159 Thanathon Sesuk 1
160 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
161 ประธาน ดาบเพชร 1
162 Thada Jirajaras 1
163 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
164 สุริยันตร์ เชาวนปรีชา 1
165 ไววิทย์ พุทธารี 1
166 บัวรัตน์ ศรีนิล 1
167 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
168 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
169 อำนาจ เย็นสบาย 1
170 สมชาย จิเจริญ 1
171 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
172 เอกชัย อดุลยธรรม 1
173 Rajalida Lipikorn 1
174 Walaisiri Muangsiri 1
175 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
176 Pornpimol Muanjai 1
177 Varunee Padmasankh 1
178 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
179 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
180 Naiyana Chaiyabutr 1
181 Ampa Luiengpirom 1
182 บรรจง คณะวรรณ 1
183 Puttipongse Varavudhi 1
184 ละอองทิพย์ เหมะ 1
185 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
186 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
187 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
188 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
189 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
190 Jaitip Paiboon 1
191 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
192 Panee Boonthavi 1
193 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
194 Supa Chantharasakul 1
195 สุมา เมืองใย 1
196 พรรณี กาญจนพลู 1
197 Jittima Chatchawansaisin 1
198 Chonticha Srisawang 1
199 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
200 Chayaporn Supachartwong 1
201 Anawatch Mitpratan 1
202 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
203 Waraporn Siriterm 1
204 วินัย งามแสง 1
205 นภสร โกวรรธนะกุล 1
206 ประคอง ชอบเสียง 1
207 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
208 ๋Janes, Gavin W. 1
209 รุ่งราวี ทองกันยา 1
210 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
211 Yeshey Penjor 1
212 หทัย ชิตานนท์ 1
213 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
214 ทองปาน สมพะวง 1
215 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
216 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
217 วิไล ชินธเนศ 1
218 สมภพ กิ่งเงิน 1
219 Somying Tumwasorn 1
220 อุทัย บุญประเสริฐ 1
221 Vanida Chantarateptawan 1
222 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
223 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
224 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
225 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
226 Boonchai Sangpetngam 1
227 Srilert Chotpantarat 1
228 Chalermpol Leevailoj 1
229 เจริญพงศ์ ศรีสกุล 1
230 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
231 มานิสา พงษ์พรต 1
232 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
233 กมลชนก บุญลาภ 1
234 กาญจนา แก้วเทพ 1
235 Wilai Anomasiri 1
236 วัฒนชัย สมิทธากร 1
237 ไพลิน อนุเสถียร 1
238 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
239 สมัย โต๊ะชื่นดี 1
240 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
241 สุรณรงค์ รุธิรวัฒน์ 1
242 ภิญญาพัชญ์ ถิรกุลชญา 1
243 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
244 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
245 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
246 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
247 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
248 วัชรี จันทาโภ 1
249 สิริพร สิวราวุฒิ 1
250 สันทัด จีระธรรมสุนทร 1
251 สมพร พรมดี 1
252 ศิรินารถ พิเชียรสุนทร 1
253 วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 1
254 สุวิชา ทองสิมา 1
255 สายฝน ควรผดุง 1
256 นภาวรรณ ตันติเวชกุล 1
257 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
258 บุญชาล ทองประยูร 1
259 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 1
260 วาสนา เสียงดัง 1
261 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
262 Sirichai Sirikaya 1
263 วัลลภ แย้มเหมือน 1
264 ศิริวรรณ พิมพ์จันทร์ 1
265 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
266 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
267 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
268 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
269 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
270 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
271 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
272 อรวรี วิสรรคชาติ 1
273 ธวัชชัย สันติสุข 1
274 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
275 สำเริง แย้มโสภี 1
276 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
277 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
278 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
279 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
280 สุเมธ ชัยไธสง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 12
5 2550 6
6 2549 2
7 2548 4
8 2546 6
9 2545 8
10 2544 17
11 2543 2
12 2542 4
13 2541 7
14 2540 2
15 2539 12
16 2538 4
17 2537 7
18 2536 6
19 2535 8
20 2534 9
21 2533 2
22 2532 2
23 2531 3
24 2529 4
25 2527 3
26 2526 3
27 2525 3
28 2520 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากีฬาเทนนิสอาชีพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
3 การสื่อความหมายด้วยท่าเต้นประกอบเพลงจากรายการโทรทัศน์
4 การกำกับความหมายของแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ต
5 หน้าที่ของสื่อบนเที่ยวบินระยะไกลของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2551
6 การหลีกหนีการเปิดรับของผู้ชมรายการโทรทัศน์วงเวียนชีวิตและรายการโทรทัศน์สกู๊ปชีวิต
7 แบบแผนการเปิดรับชมและลักษณะการใช้โทรทัศน์เป็นของใช้ในบ้านของคนไทยในชุมชนนูรุ้ลอิสลาม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
8 วงจรการนำเสนอเพลงลูกทุ่งที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz"
9 การใช้ภาษาเขียนในรายการเกมโชว์ญี่ปุ่นทางโทรทัศน์
10 การอุปถัมภ์รายการศิลปวัฒนธรรมโดยบรรษัทบุหรี่ข้ามชาติ
11 การใช้ตัวละครเพื่อการสื่อความหมายในละครเบาสมองตามเหตุการณ์ เรื่อง "เป็นต่อ"
12 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์กับแหล่งข้อมูล
13 การส่งความสุขปีใหม่ด้วยสื่อบัตรอวยพร โทรศัพท์เคลื่อนที่ และไฮเปอร์มีเดีย
14 กรอบข่าวของสถานีโทรทัศน์เฉพาะแห่ง 3 สถานี ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2549
15 การเข้ารหัสบทละครโทรทัศนเรื่อง "นางทาส" ปีพ.ศ. 2551
16 กรอบข้อมูลสนับสนุนที่ปรากฎในข่าวแจกของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ให้กับสื่อมวลชนในปี 2550
17 การจัดการผังรายการของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
18 การออกแบบเนื้อหาส่วนควบและส่วนขยายในสื่อดีวีดีภาพยนตร์
19 การตอบโต้ข่าวสารที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนของกองบัญชาการทหารสูงสุด
20 การสื่อความหมายเชิงสัญรูปของการสื่อสารเชิงกราฟิกสำหรับงานโทรทัศน์เฉพาะเรื่อง
21 บทบาททางการสื่อสารของบทวิจารณ์ภาพยนตร์ในประเทศไทย
22 การเข้ารหัสเครื่องหมายสัญลักษณ์ "บ้านเชียง" เพื่อการสื่อสารสาธารณะ
23 การให้คำปรึกษาเรื่องรถยนต์ในรายการวิทยุ
ปี พ.ศ. 2549
24 การมีส่วนร่วมของผู้ชมรายการสารคดี "คนค้นคน"
25 ภาพตายตัวของตัวละครต่าง ๆ ในภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2548
26 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการให้บริการภาพยนตร์บนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย ปี 2546-2547
27 การสื่อสารผ่านการแปลคำสบถ และคำหยาบคายในภาพยนตร์ต่างประเทศ
28 การติดตามการายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีพุทธศักราช 2546
29 โครงสร้างของสื่อกับกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
ปี พ.ศ. 2546
30 ความต้องการของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีต่อการจัดสรรคลื่นความถี่ตามแนวทางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 40
31 นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
32 การสื่อความหมายด้วยภาพถ่ายและข้อความในเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา เขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2543
33 การใช้สื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
34 การดำเนินงานและช่องทางการเผยแพร่รายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล
35 ทรัพยากรสื่อมวลชนในชนบท
ปี พ.ศ. 2545
36 การใช้สัญญะและรหัสในการสื่อความหมายของบริการข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
37 การสร้างมาตรฐานภาพยนตร์ไทย
38 ทรัพยากรการสื่อสารกับดัชนีชี้ภาวะการสื่อสารของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ถึง 8 (พ.ศ. 2520-2544)
39 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์
40 พฤติกรรมแฟนรายการพยากรณ์ชีวิตของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
41 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์นอกกระแส
42 บทบาทการเป็นสื่อกลางของรายการเพื่อคนเกษตรทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
43 การพากย์กีฬาในการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 27 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
ปี พ.ศ. 2544
44 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
45 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ของบริษัทกันตนา วีดิโอ โปรดักชันส์ จำกัด และบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
46 การประกอบสร้างและการสื่อความหมายของการ์ตูนการเมืองไทย ในช่วงรณรงค์การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544
47 การให้สุขศึกษาตามแนวนโยบายสุขบัญญัติแห่งชาติในรายการสุขภาพทางโทรทัศน์
48 พฤติกรรมการใช้สื่อมวลชนและการเรียนรู้ทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
49 ระบบอุปถัมภ์กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและนักแสดงละครโทรทัศน์ไทย
50 การสื่อสารสลับภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรายการวิทยุสำหรับเยาวชน
51 พฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุ่มแม่บ้านผู้ชมละครโทรทัศน์ไทย
52 สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน
53 การใช้สื่อมวลชนและการแพร่กระจายข่าวสารของพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีช่วงเวลาการทำงานแบบหมุนเวียน
54 การสื่อความหมายเพื่อการรับรองคุณภาพความอร่อยของอาหารจากป้ายเชลล์ชวนชิม
55 การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบรายการธรรมะทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2542
56 การให้บริการสาธารณะเพื่อกิจกรรมทางศาสนาของสถานีวิทยุเอเอ็ม 999 กิโลเฮิรตซ์และเอเอ็ม 1422 กิโลเฮิรตซ์
57 การสร้างมาตรฐานสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย
58 การสร้างความเป็นจริงจากการรายงานข่าวเหตุการณ์ในภาวะวิกฤติ ในกรณีก่อวินาศกรรมอาคารเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาของสถานีวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย
59 บทบาทของภาพยนตร์ตัวอย่างในการนำเสนอเพื่อโน้มน้าวใจ
60 บทบาทของสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2543
61 การนำเสนอรูปแบบและเนื้อหาที่สนุบสนุนสังคม และต่อต้านสังคมที่ปรากฎในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์
62 การสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ในรายการฟุดฟิดฟอไฟ
ปี พ.ศ. 2542
63 การใช้ภาพถ่ายสติ๊กเกอร์เพื่อประโยชน์ทางสังคมของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
64 การวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา
65 การศึกษาพัฒนาการของระบบสื่อสารมวลชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค.ศ.1950-1997
66 ความเป็นนักวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์ กับบทบาทและลักษณะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
67 ปัจจัยกำหนดลักษณะการดำเนินรายการสนทนาข่าวทางวิทยุ
68 การสื่อสารเพื่อแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับงานของผู้ตกงาน จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ปี 2540
69 บทบาทของรัฐในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
70 การวิเคราะห์วาทกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปให้กับพนักงานขององค์การโทรทัพท์แห่งประเทศไทย
71 กระบวนการสร้างและประสิทธิผลของวาทกรรมภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคม ทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2538-2540
72 การวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของการบริการ ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
73 การวิเคราะห์การใช้การ์ตูนสื่อความหมาย เพื่อการรณรงค์โรคเอดส์ (พ.ศ.2535-2539)
ปี พ.ศ. 2540
74 การวิเคราะห์บทบาทของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
75 การใช้สื่อสารมวลชนเพื่อจัดการภาวะวิกฤต : กรณีรณรงค์ต่อต้านการบริโภคผงชูรส
ปี พ.ศ. 2539
76 การสื่อความหมายเรื่องทางเพศจากการแสดงตลกผ่านสื่อวิดีทัศน์ พ.ศ.2538
77 การศึกษาชมรมแฟนภาพยนตร์ของหนังสือสตาร์พิคส์และหนังสือ ซีนีแม็ค
78 การตลาดรายการฟุตบอลทางโทรทัศน์ในประเทศไทย
79 การวิเคราะห์การถ่ายทอดความหมายเรื่อง "ผี" ในภาพยนตร์ไทยเรื่อง "แม่นาคพระโขนง" พ.ศ.2521-253
80 การใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ของคนงานไร่อ้อยที่หมู่บ้านหนองประเสริฐ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
81 การศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้บริโภครายการโทรทัศน์ของบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2538
82 การศึกษาการสร้างความหมายโดยใช้สัตว์เป็นตัวนำเสนอ ในงานโฆษณาทางโทรทัศน์ไทยพุทธศักราช 2538
83 บทบาทของสื่อมวลชนเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นนักร้อง ของยุวชนผู้เข้าประกวดร้องเพลงยุวชนถ้วยพระราชทานชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ปี 2537-2538
84 การวิเคราะห์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 26 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
85 การศึกษาเอกลักษณ์ของตราสินค้าของผู้ผลิตละครโทรทัศน์หลังข่าว
86 การประเมินการจัดทำผังรายการโทรทัศน์ภาคหลังเที่ยงคืน พ.ศ. 2537
87 บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนญี่ปุ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
88 การให้บริการข่าวสารผ่านสื่อมวลชนบนเที่ยวบิน ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
89 การสื่อสารการตลาดค้าปลีกของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น พ.ศ.2532-2537
90 กลยุทธการสื่อสารเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2538-2552
91 การศึกษาความหมายและบทบาทความสามารถ ของสื่อแผ่นติดขนาดเล็กประเภทถ้อยคำสำนวน
ปี พ.ศ. 2537
92 การเชื่อมโยงเนื้อหาของเพลงไทยลูกทุ่งยอดนิยมในช่วง พ.ศ.2498 - พ.ศ.2535
93 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสื่อมวลชนไทยในนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
94 ปัจจัยสู่การเป็นนักคิดสร้างสรรค์งานโฆษณาชั้นเยี่ยมของประเทศไทย
95 การวิเคราะห์ภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของภูมิภาคเอเซียทาง "สตาร์ทีวี"
96 การศึกษาการรวมกลุ่มและการทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มผู้ฟังวิทยุ จส. 100
97 กระบวนการสร้างสรรค์กลยุทธ์การนำเสนอเพื่อการเปิดตัวสินค้าใหม่ ของบริษัท ซี เอ็ม ออกาไนเซอร์ จำกัด พ.ศ. 2535-2536
98 การศึกษาการใช้ "บุคคลที่มีชื่อเสียง" ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2535-2536
ปี พ.ศ. 2536
99 การวิเคราะห์แหล่งข่าวด้านพลังงานสำหรับสื่อมวลชน
100 การประเมินบทบาททางการเมืองของสื่อมวลชนในช่วงรัฐบาล พล.อ.สุจินดา คราประยูร
101 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหางานโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ (พ.ศ.2533-2534)
102 ตรรกวิทยาการบริโภคกับการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล : กรณีศึกษา มิวสิควีดิโอของบริษัท แกรมมี่ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
103 บทบาทของสื่อมวลชน ที่เสริมสร้างคุณค่าให้กับพระเครื่องและพระบูชา
104 ลักษณะความเป็นสากลและความเป็นไทยในงานโฆษณาสินค้าระดับโลกทางโทรทัศน์ พ.ศ.2534-2535
ปี พ.ศ. 2535
105 การวิเคราะห์การให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย : ทัศนะจากนักหนังสือพิมพ์ผู้ใช้บริการ
106 การเล่าข่าว ทางวิทยุ
107 การศึกษาลักษณะของการสร้างอารมณ์โดยสังคมในการ์ตูนญี่ปุ่นทางโทรทัศน์ชุด "โดเรมอน"
108 กระบวนการคัดเลือกข่าวโทรทัศน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีโทรทัศน์สี่กองทัพบกช่อง 7
109 การวิเคราะห์เพลงไทยสมัยนิยมตามทรรศนะของสุนทรียศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่
110 การบริการสารสนเทศผ่านโฆษณาโทรทัศน์
111 ลักษณะของการสร้างฝันจินตนาการทางเพศในสื่อมวลชนไทย
112 การร้องทุกข์ผ่านสื่อมวลชนในช่วงเปลี่ยนผ่านคณะรัฐบาลจากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สู่รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (พฤศจิกายน 2533 - พฤษภาคม 2534)
ปี พ.ศ. 2534
113 การบริการข่าวสารบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด
114 บทบาทของสื่อมวลชนในหมู่บ้านวังเคียน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
115 หนังไทย
116 การวิเคราะห์รายการสนทนาปัญหาบ้านเมือง
117 บทบาทของข่าวโทรทัศน์ที่มีต่อการให้สถานภาพ
118 ปัญหาสังคมในภาพยนตร์ของ มจ.ชาตรีเฉลิม ยุคล
119 บทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างภาพนางสาวไทย พ.ศ.2507-2531
120 การวิเคราะห์ละครโทรทัศน์ชุด "คู่กรรม" ในการถ่ายทอดความเชื่อและค่านิยมในสังคมไทย
121 การวิเคราะห์ผู้ชมข่าวต่างประเทศทางโทรทัศน์ : กรณีศึกษานิสิตบัณฑิตศึกษาเฉพาะโครงการสำหรับผู้บริหาร
ปี พ.ศ. 2533
122 "สังคมศาสตร์ปริทัศน์" กับบทบาทในการพัฒนาภูมิปัญญาทางการเมืองในสังคมไทย
123 การใช้สื่อมวลชนและการแพร่กระจายข่าวสาร เพื่อกิจกรรมด้านพัฒนาในชนบท ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านดอนแช่ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2532
124 การศึกษาเชิงประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125 ทรัพยากรสื่อมวลชนในชนบท
ปี พ.ศ. 2531
126 การใช้สื่อมวลชนและการแพร่กระจายข่าวสารเพื่อกิจกรรมด้านพัฒนาในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านดอยแช่ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
127 หนังไทย
128 การใช้สื่อมวลชนและการแพร่กระจายข่าวสาร เพื่อกิจกรรมด้านพัฒนาในชนบทศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านดอนแช่ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2529
129 พฤติกรรมของคนไข้ในการเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพื่อรับบริการด้านทันตสุขภาพ และทันตสุขศึกษาจากทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
130 การใช้วิธี "โลกแคบ" ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ป่วยกามโรค กรณีศึกษา ณ ศูนย์กามโรคเขต 1 สระบุรี
131 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่ : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
132 ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศของไทยในเรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2504-2526) : การวิเคราะห์แบบจำลองการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่ของเลินเนอร์
ปี พ.ศ. 2527
133 การประสานสัมพันธ์การใช้รายการวิทยุเพื่อยุวเกษตรกร และการแพร่กระจายสารสนเทศระหว่างบุคคล เพื่อถ่ายทอดวิทยาการทางการเกษตร : ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มยุวเกษตรกรโกรกตะใกล้ อำเภอคง และกลุ่มยุวเกษตรกรโคกเพชร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
134 การสื่อสารอย่างเป็นทางการ และบทบาทของจุดประสบ ในการใช้ระบบประเมินค่าสมรรถภาพ นายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพอากาศ
135 การใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการแก้ไขความขัดแย้ง ศึกษาเฉพาะกรณีการแก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ในจังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
136 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงต่อหน้าที่ ของสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง จากโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
137 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซุบซิบกับความร่วมมือในการพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านพระเพลิง ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
138 บทบาทของข่าวโทรทัศน์กับการกำหนดวาระให้กับประชาชน : การศึกษาเฉพาะกรณีข่าวสารการสร้างงานในชนบท ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2525-2529)
ปี พ.ศ. 2525
139 สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาในเขตเมืองปนชนบท : ศึกษาเฉพาะอำเภอคลองหลวง และอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
140 บทบาทของผู้บังคับบัญชาด้านการติดต่อสื่อสารที่มีผลต่อขวัญ ของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจที่เสี่ยงต่ออันตราย และตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร : การศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยกำลัง ระดับหมวดตำรวจตะเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 2
141 การเปิดรับการสื่อสารที่มีผลต่อการพัฒนาด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานตามโครงการสร้างงานในชนบทของคณะกรรมการสภาตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการสภาตำบลในเขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2520
142 พฤติกรรมการสื่อสารในชนบท : การสำรวจทางสังคม ณ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง