ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริชัย ศิริกายะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 40
2 ศิริชัย ศิริกายะ 5
3 มานิสา พงษ์พรต 5
4 ไพลิน อนุเสถียร 5
5 กมลชนก บุญลาภ 5
6 สมัย โต๊ะชื่นดี 5
7 ภิญญาพัชญ์ ถิรกุลชญา 4
8 กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ 2
9 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2
10 ทยา จันทนชาติ 2
11 ธิดา วารีแสงทิพย์ 2
12 กมลชนก ยวดยง 2
13 ศิริเพิ่ม เชาวน์ศิลป์ 2
14 ฉลอง ประดับสุข 2
15 สุเมธ ชัยไธสง 2
16 พัลพงศ์ สุวรรณวาทิน 1
17 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
18 สิทธิพร แอกทอง 1
19 อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล 1
20 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
21 ยุถิกา อารีกุล 1
22 Kasidit Nootong 1
23 พัลลภ เหมือนคีรี 1
24 มะลิวรรณ กวีวิทยเวชญ์ 1
25 Phanphen Wattanaarsakit 1
26 ปรีชา วงศาสุลักษณ์ 1
27 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
28 ภุชงค์ น้อยสง่า 1
29 พูลสิริ จันทร์เสวี 1
30 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
31 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
32 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
33 ธาตรี ริ้วเจริญ 1
34 สมชัย วัฒนการุณ 1
35 พยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว 1
36 กระมล ทองธรรมชาติ 1
37 ธนวัฒน์ ปุกหุต 1
38 เพ่ยหลิน ลิน 1
39 ทวินันท์ คงคราญ 1
40 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
41 ชลิดา คุณาลัย 1
42 Chariya Uiyyasathian 1
43 อรัญญา มิ่งเมือง 1
44 อนุลักษณ์ สุขพงษ์ 1
45 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
46 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
47 อนุสรณ์ ศรีแก้ว 1
48 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
49 ชอุ่ม มลิลา 1
50 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
51 ประทุม ฤกษ์กลาง 1
52 Kitpramuk Tantayaporn 1
53 ปริญญา ศรีอนันต์ 1
54 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
55 วิมล เหมะจันทร 1
56 ชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ 1
57 Sompol Sanguanrungsirikul 1
58 อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ 1
59 มยุรี ตันติสิระ 1
60 ลิขิต สุทธะพินทุ 1
61 อุทุมพร หมั่นทำการ 1
62 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
63 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
64 สุธี พลพงษ์ 1
65 วรรณนิภา นิยมไทย 1
66 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
67 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
68 ศิริพร หิตะศิริ 1
69 วิชุดา ปานกลาง 1
70 สุมิตรา พูลทอง 1
71 กำจัด มงคลกุล 1
72 อรยา เอี่ยมชื่น 1
73 อัปสร แดงประดับ 1
74 ศุภยง พันธุมโกมล 1
75 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
76 บุญยอด สุขถิ่นไทย 1
77 บุญศรี ปราบณศักดิ์ 1
78 Chakkaphan Sutthirat 1
79 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
80 เกรียงไกร สิริกาญจนาวัฒน์ 1
81 วันดี ทองงอก 1
82 ปรียาธร มาดาเมนทร์ 1
83 ประวีณมัย บ่ายคล้อย 1
84 กฤษณ์ ทองเลิศ 1
85 ศิราธร รุ่งฉาย 1
86 เกศรินทร์ สุทธิไสย 1
87 เกียรติยา ธรรมวิภัชน์ 1
88 พนิดา สมภพกุลเวช 1
89 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
90 กฤชดา กิตติวัฒน์ 1
91 ธีรารัตน์ พันทวี 1
92 เจตยา วรปัญญาสกุล 1
93 ทิพาพรรณ รัตนคอน 1
94 กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง 1
95 กิตติ กันภัย 1
96 กรรพุม บุญทวี 1
97 เติมศักดิ์ จารุปราณ 1
98 ขนิษฐา จิตต์ประกอบ 1
99 สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย 1
100 วิไล ชินธเนศ 1
101 ทองปาน สมพะวง 1
102 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
103 สมภพ กิ่งเงิน 1
104 อุทัย บุญประเสริฐ 1
105 เจริญพงศ์ ศรีสกุล 1
106 Somying Tumwasorn 1
107 นภวรรณ ตันติเวชกุล 1
108 คัคนางค์ มณีศรี 1
109 บุญศรี สุธรรมานุวัตน์ 1
110 มณเฑียร ศุภโรจน์ 1
111 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
112 ดวงใจ ธรรมโชติโก 1
113 พนา ทองมีอาคม 1
114 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
115 จอมพล สุภาพ 1
116 พรรษา รอดอาตม์ 1
117 นิธินาฏ กมลพันธฤกษ์ 1
118 เสาว์รส ผจญทรพรรค, 2515- 1
119 พงา จันทร์เที่ยง 1
120 อโนชา กันสิทธิ์ 1
121 ตวงทอง สรประเสริฐ 1
122 บุญเกษม เสริมวัฒนากุล 1
123 พิมสิริ รฐาเศรษฐสิริ 1
124 ภัทรสินี ภัทรโกศล 1
125 Vimolmas Lipipun 1
126 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
127 ดวงรัตน์ กมโลบล 1
128 บุญเกิด มาอ่อง 1
129 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง, 2506- 1
130 ชอุ่ม ประเสริฐสกุล 1
131 พรสุรีย์ ธนะศรีสืบวงศ์ 1
132 เสาวนี ชินนาลอง 1
133 นิโลบล โควาพิทักษ์เทศ 1
134 จิราภรณ์ กนิษฐรัต 1
135 เกศินี ศิลปี 1
136 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
137 สมบูรณ์ อินทร์ถมยา 1
138 สุธนะ ติงศภัทิย์ 1
139 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
140 จำเริญ ยุติธรรมสกุล 1
141 ขจรเกียรติ มะกรทัต 1
142 ปราโมช รัฐวินิจ 1
143 ศศิยา วิจิตรจามรี 1
144 กุลชาติ ศรีโพธิ์ 1
145 ชนิดา วิบูลย์กิจวรกุล 1
146 จินรี ทรงประยูร 1
147 ปิยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์ 1
148 อภิญญา ศรีรัตนสมบุญ 1
149 Wilai Anomasiri 1
150 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
151 สุริยันตร์ เชาวนปรีชา 1
152 ไววิทย์ พุทธารี 1
153 บัวรัตน์ ศรีนิล 1
154 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
155 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
156 อำนาจ เย็นสบาย 1
157 สมชาย จิเจริญ 1
158 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
159 เอกชัย อดุลยธรรม 1
160 Rajalida Lipikorn 1
161 Walaisiri Muangsiri 1
162 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
163 Pornpimol Muanjai 1
164 Varunee Padmasankh 1
165 หทัย ชิตานนท์ 1
166 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
167 วัชรี จันทาโภ 1
168 สิริพร สิวราวุฒิ 1
169 สันทัด จีระธรรมสุนทร 1
170 สมพร พรมดี 1
171 ศิรินารถ พิเชียรสุนทร 1
172 วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 1
173 สุวิชา ทองสิมา 1
174 สายฝน ควรผดุง 1
175 นภาวรรณ ตันติเวชกุล 1
176 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
177 บุญชาล ทองประยูร 1
178 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 1
179 วาสนา เสียงดัง 1
180 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
181 Sirichai Sirikaya 1
182 Thada Jirajaras 1
183 ประธาน ดาบเพชร 1
184 Anawatch Mitpratan 1
185 Chayaporn Supachartwong 1
186 Jittima Chatchawansaisin 1
187 Waraporn Siriterm 1
188 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
189 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
190 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
191 Chonticha Srisawang 1
192 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
193 รุ่งราวี ทองกันยา 1
194 ๋Janes, Gavin W. 1
195 Yeshey Penjor 1
196 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
197 วินัย งามแสง 1
198 นภสร โกวรรธนะกุล 1
199 Acom Sornsute 1
200 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
201 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
202 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
203 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
204 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
205 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
206 อวย เกตุสิงห์ 1
207 Suchin Arunsawatwong 1
208 สุวดี ยาป่าคาย 1
209 ศุกันยา ห้วยผัด 1
210 Pantharee Boonsatorn 1
211 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
212 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
213 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
214 Thanathon Sesuk 1
215 วัลลภ แย้มเหมือน 1
216 ศิริวรรณ พิมพ์จันทร์ 1
217 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
218 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
219 ละอองทิพย์ เหมะ 1
220 สุมา เมืองใย 1
221 พรรณี กาญจนพลู 1
222 ประคอง ชอบเสียง 1
223 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
224 Puttipongse Varavudhi 1
225 Naiyana Chaiyabutr 1
226 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
227 Supa Chantharasakul 1
228 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
229 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
230 Ampa Luiengpirom 1
231 บรรจง คณะวรรณ 1
232 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
233 สุรณรงค์ รุธิรวัฒน์ 1
234 อภิวัฒน์ อ่อนแก้ว 1
235 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
236 วัฒนชัย สมิทธากร 1
237 Kittisak Likhitwitayawuid 1
238 Sumphan Wongseripipatana 1
239 Garnpimol C. Ritthidej 1
240 สุดารัตน์ ควรสถาพรทวี 1
241 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
242 กาญจนา แก้วเทพ 1
243 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
244 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
245 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
246 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
247 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
248 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
249 Panee Boonthavi 1
250 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
251 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
252 กฤษกร ไสยกิจ 1
253 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
254 ก้องเกียรติ สิริกาญจนวัฒน์ 1
255 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
256 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
257 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
258 อรวรี วิสรรคชาติ 1
259 ธวัชชัย สันติสุข 1
260 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
261 สำเริง แย้มโสภี 1
262 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
263 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
264 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
265 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
266 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
267 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
268 Vanida Chantarateptawan 1
269 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
270 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
271 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
272 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
273 Jaitip Paiboon 1
274 Srilert Chotpantarat 1
275 Chalermpol Leevailoj 1
276 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
277 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
278 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
279 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
280 Boonchai Sangpetngam 1
281 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
282 เตือนใจ เพทยสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 5
4 2551 19
5 2550 6
6 2549 2
7 2548 4
8 2546 5
9 2545 8
10 2544 17
11 2543 2
12 2542 4
13 2541 7
14 2540 2
15 2539 12
16 2538 4
17 2537 7
18 2536 6
19 2535 8
20 2534 8
21 2533 1
22 2532 1
23 2531 1
24 2529 4
25 2527 3
26 2526 3
27 2525 3
28 2520 1
29 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากีฬาเทนนิสอาชีพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
3 การสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการถายทอดสดการแข่งขันกีฬาทางสื่อโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2552
4 การสื่อความหมายด้วยท่าเต้นประกอบเพลงจากรายการโทรทัศน์
5 การกำกับความหมายของแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ต
6 หน้าที่ของสื่อบนเที่ยวบินระยะไกลของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
7 การสื่อความหมายด้วยท่าเต้นประกอบเพลงจากรายการโทรทัศน์
8 หน้าที่ของสื่อบนเที่ยวบินระยะไกลของบริษัท การบินไทย จำกัด [มหาชน]
ปี พ.ศ. 2551
9 การหลีกหนีการเปิดรับของผู้ชมรายการโทรทัศน์วงเวียนชีวิตและรายการโทรทัศน์สกู๊ปชีวิต
10 แบบแผนการเปิดรับชมและลักษณะการใช้โทรทัศน์เป็นของใช้ในบ้านของคนไทยในชุมชนนูรุ้ลอิสลาม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
11 วงจรการนำเสนอเพลงลูกทุ่งที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz"
12 การใช้ภาษาเขียนในรายการเกมโชว์ญี่ปุ่นทางโทรทัศน์
13 การอุปถัมภ์รายการศิลปวัฒนธรรมโดยบรรษัทบุหรี่ข้ามชาติ
14 การใช้ตัวละครเพื่อการสื่อความหมายในละครเบาสมองตามเหตุการณ์ เรื่อง "เป็นต่อ"
15 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์กับแหล่งข้อมูล
16 การส่งความสุขปีใหม่ด้วยสื่อบัตรอวยพร โทรศัพท์เคลื่อนที่ และไฮเปอร์มีเดีย
17 กรอบข่าวของสถานีโทรทัศน์เฉพาะแห่ง 3 สถานี ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2549
18 การเข้ารหัสบทละครโทรทัศนเรื่อง "นางทาส" ปีพ.ศ. 2551
19 กรอบข้อมูลสนับสนุนที่ปรากฎในข่าวแจกของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ให้กับสื่อมวลชนในปี 2550
20 การจัดการผังรายการของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา
21 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์กับแหล่งข้อมูล
22 วงจรการนำเสนอเพลงลูกทุ่งที่ออกอากาศทางสถานีวิยุ "ลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz"
23 การหลีกหนีการเปิดรับของผู้ชมรายการโทรทัศน์วงเวียนชีวิต และรายการโทรทัศน์สกู๊ปชีวิต
24 แบบแผนการเปิดรับชมและลักษณะการใช้โทรทัศน์เป็นของใช้ในบ้านของคนไทยในชุมชนนูรุ้ลอิสลาม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
25 การใช้ตัวละครเพื่อการสื่อความหมาย ในละครเบาสมองตามเหตุการณ์ เรื่อง "เป็นต่อ"
26 การใช้ภาษาเขียนในรายการเกมโชว์ญี่ปุ่นทางโทรทัศน์
27 กรอบข่าวของสถานีโทรทัศน์เฉพาะแห่ง 3 สถานี ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2550
28 การออกแบบเนื้อหาส่วนควบและส่วนขยายในสื่อดีวีดีภาพยนตร์
29 การตอบโต้ข่าวสารที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนของกองบัญชาการทหารสูงสุด
30 การสื่อความหมายเชิงสัญรูปของการสื่อสารเชิงกราฟิกสำหรับงานโทรทัศน์เฉพาะเรื่อง
31 บทบาททางการสื่อสารของบทวิจารณ์ภาพยนตร์ในประเทศไทย
32 การเข้ารหัสเครื่องหมายสัญลักษณ์ "บ้านเชียง" เพื่อการสื่อสารสาธารณะ
33 การให้คำปรึกษาเรื่องรถยนต์ในรายการวิทยุ
ปี พ.ศ. 2549
34 การมีส่วนร่วมของผู้ชมรายการสารคดี "คนค้นคน"
35 ภาพตายตัวของตัวละครต่าง ๆ ในภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2548
36 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการให้บริการภาพยนตร์บนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย ปี 2546-2547
37 การสื่อสารผ่านการแปลคำสบถ และคำหยาบคายในภาพยนตร์ต่างประเทศ
38 การติดตามการายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีพุทธศักราช 2546
39 โครงสร้างของสื่อกับกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
ปี พ.ศ. 2546
40 ความต้องการของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีต่อการจัดสรรคลื่นความถี่ตามแนวทางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 40
41 นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
42 การสื่อความหมายด้วยภาพถ่ายและข้อความในเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา เขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2543
43 การใช้สื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
44 การดำเนินงานและช่องทางการเผยแพร่รายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล
ปี พ.ศ. 2545
45 การใช้สัญญะและรหัสในการสื่อความหมายของบริการข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
46 การสร้างมาตรฐานภาพยนตร์ไทย
47 ทรัพยากรการสื่อสารกับดัชนีชี้ภาวะการสื่อสารของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ถึง 8 (พ.ศ. 2520-2544)
48 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์
49 พฤติกรรมแฟนรายการพยากรณ์ชีวิตของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
50 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์นอกกระแส
51 บทบาทการเป็นสื่อกลางของรายการเพื่อคนเกษตรทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
52 การพากย์กีฬาในการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 27 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
ปี พ.ศ. 2544
53 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
54 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ของบริษัทกันตนา วีดิโอ โปรดักชันส์ จำกัด และบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
55 การประกอบสร้างและการสื่อความหมายของการ์ตูนการเมืองไทย ในช่วงรณรงค์การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544
56 การให้สุขศึกษาตามแนวนโยบายสุขบัญญัติแห่งชาติในรายการสุขภาพทางโทรทัศน์
57 พฤติกรรมการใช้สื่อมวลชนและการเรียนรู้ทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
58 ระบบอุปถัมภ์กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและนักแสดงละครโทรทัศน์ไทย
59 การสื่อสารสลับภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรายการวิทยุสำหรับเยาวชน
60 พฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุ่มแม่บ้านผู้ชมละครโทรทัศน์ไทย
61 สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน
62 การใช้สื่อมวลชนและการแพร่กระจายข่าวสารของพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีช่วงเวลาการทำงานแบบหมุนเวียน
63 การสื่อความหมายเพื่อการรับรองคุณภาพความอร่อยของอาหารจากป้ายเชลล์ชวนชิม
64 การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบรายการธรรมะทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2542
65 การให้บริการสาธารณะเพื่อกิจกรรมทางศาสนาของสถานีวิทยุเอเอ็ม 999 กิโลเฮิรตซ์และเอเอ็ม 1422 กิโลเฮิรตซ์
66 การสร้างมาตรฐานสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย
67 การสร้างความเป็นจริงจากการรายงานข่าวเหตุการณ์ในภาวะวิกฤติ ในกรณีก่อวินาศกรรมอาคารเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาของสถานีวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย
68 บทบาทของภาพยนตร์ตัวอย่างในการนำเสนอเพื่อโน้มน้าวใจ
69 บทบาทของสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2543
70 การนำเสนอรูปแบบและเนื้อหาที่สนุบสนุนสังคม และต่อต้านสังคมที่ปรากฎในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์
71 การสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ในรายการฟุดฟิดฟอไฟ
ปี พ.ศ. 2542
72 การใช้ภาพถ่ายสติ๊กเกอร์เพื่อประโยชน์ทางสังคมของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
73 การวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา
74 การศึกษาพัฒนาการของระบบสื่อสารมวลชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค.ศ.1950-1997
75 ความเป็นนักวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์ กับบทบาทและลักษณะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
76 ปัจจัยกำหนดลักษณะการดำเนินรายการสนทนาข่าวทางวิทยุ
77 การสื่อสารเพื่อแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับงานของผู้ตกงาน จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ปี 2540
78 บทบาทของรัฐในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
79 การวิเคราะห์วาทกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปให้กับพนักงานขององค์การโทรทัพท์แห่งประเทศไทย
80 กระบวนการสร้างและประสิทธิผลของวาทกรรมภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคม ทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2538-2540
81 การวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของการบริการ ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
82 การวิเคราะห์การใช้การ์ตูนสื่อความหมาย เพื่อการรณรงค์โรคเอดส์ (พ.ศ.2535-2539)
ปี พ.ศ. 2540
83 การวิเคราะห์บทบาทของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
84 การใช้สื่อสารมวลชนเพื่อจัดการภาวะวิกฤต : กรณีรณรงค์ต่อต้านการบริโภคผงชูรส
ปี พ.ศ. 2539
85 การสื่อความหมายเรื่องทางเพศจากการแสดงตลกผ่านสื่อวิดีทัศน์ พ.ศ.2538
86 การศึกษาชมรมแฟนภาพยนตร์ของหนังสือสตาร์พิคส์และหนังสือ ซีนีแม็ค
87 การตลาดรายการฟุตบอลทางโทรทัศน์ในประเทศไทย
88 การวิเคราะห์การถ่ายทอดความหมายเรื่อง "ผี" ในภาพยนตร์ไทยเรื่อง "แม่นาคพระโขนง" พ.ศ.2521-253
89 การใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ของคนงานไร่อ้อยที่หมู่บ้านหนองประเสริฐ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
90 การศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้บริโภครายการโทรทัศน์ของบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2538
91 การศึกษาการสร้างความหมายโดยใช้สัตว์เป็นตัวนำเสนอ ในงานโฆษณาทางโทรทัศน์ไทยพุทธศักราช 2538
92 บทบาทของสื่อมวลชนเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นนักร้อง ของยุวชนผู้เข้าประกวดร้องเพลงยุวชนถ้วยพระราชทานชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ปี 2537-2538
93 การวิเคราะห์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 26 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
94 การศึกษาเอกลักษณ์ของตราสินค้าของผู้ผลิตละครโทรทัศน์หลังข่าว
95 การประเมินการจัดทำผังรายการโทรทัศน์ภาคหลังเที่ยงคืน พ.ศ. 2537
96 บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนญี่ปุ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
97 การให้บริการข่าวสารผ่านสื่อมวลชนบนเที่ยวบิน ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
98 การสื่อสารการตลาดค้าปลีกของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น พ.ศ.2532-2537
99 กลยุทธการสื่อสารเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2538-2552
100 การศึกษาความหมายและบทบาทความสามารถ ของสื่อแผ่นติดขนาดเล็กประเภทถ้อยคำสำนวน
ปี พ.ศ. 2537
101 การเชื่อมโยงเนื้อหาของเพลงไทยลูกทุ่งยอดนิยมในช่วง พ.ศ.2498 - พ.ศ.2535
102 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสื่อมวลชนไทยในนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
103 ปัจจัยสู่การเป็นนักคิดสร้างสรรค์งานโฆษณาชั้นเยี่ยมของประเทศไทย
104 การวิเคราะห์ภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของภูมิภาคเอเซียทาง "สตาร์ทีวี"
105 การศึกษาการรวมกลุ่มและการทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มผู้ฟังวิทยุ จส. 100
106 กระบวนการสร้างสรรค์กลยุทธ์การนำเสนอเพื่อการเปิดตัวสินค้าใหม่ ของบริษัท ซี เอ็ม ออกาไนเซอร์ จำกัด พ.ศ. 2535-2536
107 การศึกษาการใช้ "บุคคลที่มีชื่อเสียง" ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2535-2536
ปี พ.ศ. 2536
108 การวิเคราะห์แหล่งข่าวด้านพลังงานสำหรับสื่อมวลชน
109 การประเมินบทบาททางการเมืองของสื่อมวลชนในช่วงรัฐบาล พล.อ.สุจินดา คราประยูร
110 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหางานโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ (พ.ศ.2533-2534)
111 ตรรกวิทยาการบริโภคกับการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล : กรณีศึกษา มิวสิควีดิโอของบริษัท แกรมมี่ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
112 บทบาทของสื่อมวลชน ที่เสริมสร้างคุณค่าให้กับพระเครื่องและพระบูชา
113 ลักษณะความเป็นสากลและความเป็นไทยในงานโฆษณาสินค้าระดับโลกทางโทรทัศน์ พ.ศ.2534-2535
ปี พ.ศ. 2535
114 การวิเคราะห์การให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย : ทัศนะจากนักหนังสือพิมพ์ผู้ใช้บริการ
115 การเล่าข่าว ทางวิทยุ
116 การศึกษาลักษณะของการสร้างอารมณ์โดยสังคมในการ์ตูนญี่ปุ่นทางโทรทัศน์ชุด "โดเรมอน"
117 กระบวนการคัดเลือกข่าวโทรทัศน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีโทรทัศน์สี่กองทัพบกช่อง 7
118 การวิเคราะห์เพลงไทยสมัยนิยมตามทรรศนะของสุนทรียศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่
119 การบริการสารสนเทศผ่านโฆษณาโทรทัศน์
120 ลักษณะของการสร้างฝันจินตนาการทางเพศในสื่อมวลชนไทย
121 การร้องทุกข์ผ่านสื่อมวลชนในช่วงเปลี่ยนผ่านคณะรัฐบาลจากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สู่รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (พฤศจิกายน 2533 - พฤษภาคม 2534)
ปี พ.ศ. 2534
122 การบริการข่าวสารบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด
123 บทบาทของสื่อมวลชนในหมู่บ้านวังเคียน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
124 การวิเคราะห์รายการสนทนาปัญหาบ้านเมือง
125 บทบาทของข่าวโทรทัศน์ที่มีต่อการให้สถานภาพ
126 ปัญหาสังคมในภาพยนตร์ของ มจ.ชาตรีเฉลิม ยุคล
127 บทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างภาพนางสาวไทย พ.ศ.2507-2531
128 การวิเคราะห์ละครโทรทัศน์ชุด "คู่กรรม" ในการถ่ายทอดความเชื่อและค่านิยมในสังคมไทย
129 การวิเคราะห์ผู้ชมข่าวต่างประเทศทางโทรทัศน์ : กรณีศึกษานิสิตบัณฑิตศึกษาเฉพาะโครงการสำหรับผู้บริหาร
ปี พ.ศ. 2533
130 "สังคมศาสตร์ปริทัศน์" กับบทบาทในการพัฒนาภูมิปัญญาทางการเมืองในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2532
131 การศึกษาเชิงประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2531
132 การใช้สื่อมวลชนและการแพร่กระจายข่าวสารเพื่อกิจกรรมด้านพัฒนาในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านดอยแช่ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2529
133 พฤติกรรมของคนไข้ในการเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพื่อรับบริการด้านทันตสุขภาพ และทันตสุขศึกษาจากทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
134 การใช้วิธี "โลกแคบ" ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ป่วยกามโรค กรณีศึกษา ณ ศูนย์กามโรคเขต 1 สระบุรี
135 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่ : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
136 ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศของไทยในเรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2504-2526) : การวิเคราะห์แบบจำลองการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่ของเลินเนอร์
ปี พ.ศ. 2527
137 การประสานสัมพันธ์การใช้รายการวิทยุเพื่อยุวเกษตรกร และการแพร่กระจายสารสนเทศระหว่างบุคคล เพื่อถ่ายทอดวิทยาการทางการเกษตร : ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มยุวเกษตรกรโกรกตะใกล้ อำเภอคง และกลุ่มยุวเกษตรกรโคกเพชร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
138 การสื่อสารอย่างเป็นทางการ และบทบาทของจุดประสบ ในการใช้ระบบประเมินค่าสมรรถภาพ นายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพอากาศ
139 การใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการแก้ไขความขัดแย้ง ศึกษาเฉพาะกรณีการแก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ในจังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
140 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงต่อหน้าที่ ของสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง จากโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
141 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซุบซิบกับความร่วมมือในการพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านพระเพลิง ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
142 บทบาทของข่าวโทรทัศน์กับการกำหนดวาระให้กับประชาชน : การศึกษาเฉพาะกรณีข่าวสารการสร้างงานในชนบท ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2525-2529)
ปี พ.ศ. 2525
143 สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาในเขตเมืองปนชนบท : ศึกษาเฉพาะอำเภอคลองหลวง และอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
144 บทบาทของผู้บังคับบัญชาด้านการติดต่อสื่อสารที่มีผลต่อขวัญ ของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจที่เสี่ยงต่ออันตราย และตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร : การศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยกำลัง ระดับหมวดตำรวจตะเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 2
145 การเปิดรับการสื่อสารที่มีผลต่อการพัฒนาด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานตามโครงการสร้างงานในชนบทของคณะกรรมการสภาตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการสภาตำบลในเขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2520
146 พฤติกรรมการสื่อสารในชนบท : การสำรวจทางสังคม ณ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง