ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริชัย ศิริกายะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 40
2 ศิริชัย ศิริกายะ 5
3 ไพลิน อนุเสถียร 5
4 กมลชนก บุญลาภ 5
5 สมัย โต๊ะชื่นดี 5
6 มานิสา พงษ์พรต 5
7 ภิญญาพัชญ์ ถิรกุลชญา 4
8 กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ 3
9 กมลชนก ยวดยง 2
10 บุญชาล ทองประยูร 2
11 นภาวรรณ ตันติเวชกุล 2
12 ทยา จันทนชาติ 2
13 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 2
14 Sirichai Sirikaya 2
15 ธิดา วารีแสงทิพย์ 2
16 ฉลอง ประดับสุข 2
17 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2
18 สุเมธ ชัยไธสง 2
19 ศิริเพิ่ม เชาวน์ศิลป์ 2
20 ศุกันยา ห้วยผัด 1
21 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
22 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
23 สุวดี ยาป่าคาย 1
24 Pantharee Boonsatorn 1
25 Thanathon Sesuk 1
26 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
27 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
28 Anawatch Mitpratan 1
29 Chayaporn Supachartwong 1
30 Suchin Arunsawatwong 1
31 Waraporn Siriterm 1
32 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
33 Acom Sornsute 1
34 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
35 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
36 Rajalida Lipikorn 1
37 Walaisiri Muangsiri 1
38 เอกชัย อดุลยธรรม 1
39 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
40 Varunee Padmasankh 1
41 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
42 Pornpimol Muanjai 1
43 Jittima Chatchawansaisin 1
44 Thada Jirajaras 1
45 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
46 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
47 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
48 อวย เกตุสิงห์ 1
49 ประธาน ดาบเพชร 1
50 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
51 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
52 พรรณี กาญจนพลู 1
53 Chariya Uiyyasathian 1
54 อรัญญา มิ่งเมือง 1
55 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
56 อนุลักษณ์ สุขพงษ์ 1
57 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
58 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
59 อนุสรณ์ ศรีแก้ว 1
60 ปรีชา วงศาสุลักษณ์ 1
61 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
62 พัลพงศ์ สุวรรณวาทิน 1
63 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
64 สิทธิพร แอกทอง 1
65 พัลลภ เหมือนคีรี 1
66 อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล 1
67 Kasidit Nootong 1
68 ชลิดา คุณาลัย 1
69 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
70 Yeshey Penjor 1
71 รุ่งราวี ทองกันยา 1
72 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
73 นภสร โกวรรธนะกุล 1
74 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
75 วินัย งามแสง 1
76 ๋Janes, Gavin W. 1
77 ประคอง ชอบเสียง 1
78 สมชัย วัฒนการุณ 1
79 พยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว 1
80 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
81 สุมา เมืองใย 1
82 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
83 สมชาย จิเจริญ 1
84 Chonticha Srisawang 1
85 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
86 Boonchai Sangpetngam 1
87 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
89 Chalermpol Leevailoj 1
90 Srilert Chotpantarat 1
91 Vanida Chantarateptawan 1
92 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
101 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
102 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
103 Ampa Luiengpirom 1
104 บรรจง คณะวรรณ 1
105 Naiyana Chaiyabutr 1
106 Puttipongse Varavudhi 1
107 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
108 ละอองทิพย์ เหมะ 1
109 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
110 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
111 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
112 Jaitip Paiboon 1
113 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
114 Panee Boonthavi 1
115 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
116 Supa Chantharasakul 1
117 ก้องเกียรติ สิริกาญจนวัฒน์ 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
119 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
120 วาสนา เสียงดัง 1
121 ยุถิกา อารีกุล 1
122 สายฝน ควรผดุง 1
123 สันทัด จีระธรรมสุนทร 1
124 วัชรี จันทาโภ 1
125 สิริพร สิวราวุฒิ 1
126 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
127 หทัย ชิตานนท์ 1
128 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
129 สุริยันตร์ เชาวนปรีชา 1
130 บัวรัตน์ ศรีนิล 1
131 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
132 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
133 อำนาจ เย็นสบาย 1
134 สมพร พรมดี 1
135 ศิรินารถ พิเชียรสุนทร 1
136 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
137 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
138 ธวัชชัย สันติสุข 1
139 อรวรี วิสรรคชาติ 1
140 กฤษกร ไสยกิจ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
142 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
143 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
144 วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 1
145 สุวิชา ทองสิมา 1
146 วัลลภ แย้มเหมือน 1
147 ศิริวรรณ พิมพ์จันทร์ 1
148 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
149 สำเริง แย้มโสภี 1
150 ไววิทย์ พุทธารี 1
151 อรยา เอี่ยมชื่น 1
152 กิตติ กันภัย 1
153 กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง 1
154 เจตยา วรปัญญาสกุล 1
155 เติมศักดิ์ จารุปราณ 1
156 กรรพุม บุญทวี 1
157 กฤชดา กิตติวัฒน์ 1
158 ธีรารัตน์ พันทวี 1
159 ทิพาพรรณ รัตนคอน 1
160 จอมพล สุภาพ 1
161 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
162 จิราภรณ์ กนิษฐรัต 1
163 สมบูรณ์ อินทร์ถมยา 1
164 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
165 พรรษา รอดอาตม์ 1
166 สุธนะ ติงศภัทิย์ 1
167 ศิราธร รุ่งฉาย 1
168 กฤษณ์ ทองเลิศ 1
169 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
170 บุญศรี สุธรรมานุวัตน์ 1
171 ดวงใจ ธรรมโชติโก 1
172 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
173 คัคนางค์ มณีศรี 1
174 พนา ทองมีอาคม 1
175 มณเฑียร ศุภโรจน์ 1
176 สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย 1
177 เกศรินทร์ สุทธิไสย 1
178 ประวีณมัย บ่ายคล้อย 1
179 เกียรติยา ธรรมวิภัชน์ 1
180 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
181 ขนิษฐา จิตต์ประกอบ 1
182 พนิดา สมภพกุลเวช 1
183 เกศินี ศิลปี 1
184 จำเริญ ยุติธรรมสกุล 1
185 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง, 2506- 1
186 บุญเกิด มาอ่อง 1
187 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
188 พรสุรีย์ ธนะศรีสืบวงศ์ 1
189 ชอุ่ม ประเสริฐสกุล 1
190 ภัทรสินี ภัทรโกศล 1
191 ปรียาธร มาดาเมนทร์ 1
192 ดวงรัตน์ กมโลบล 1
193 อภิญญา ศรีรัตนสมบุญ 1
194 กระมล ทองธรรมชาติ 1
195 ธาตรี ริ้วเจริญ 1
196 ธนวัฒน์ ปุกหุต 1
197 ทวินันท์ คงคราญ 1
198 อัปสร แดงประดับ 1
199 เพ่ยหลิน ลิน 1
200 พงา จันทร์เที่ยง 1
201 เสาว์รส ผจญทรพรรค, 2515- 1
202 กุลชาติ ศรีโพธิ์ 1
203 ปราโมช รัฐวินิจ 1
204 ชนิดา วิบูลย์กิจวรกุล 1
205 ปิยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์ 1
206 ขจรเกียรติ มะกรทัต 1
207 จินรี ทรงประยูร 1
208 ศศิยา วิจิตรจามรี 1
209 นิโลบล โควาพิทักษ์เทศ 1
210 อโนชา กันสิทธิ์ 1
211 นิธินาฏ กมลพันธฤกษ์ 1
212 ตวงทอง สรประเสริฐ 1
213 พิมสิริ รฐาเศรษฐสิริ 1
214 เสาวนี ชินนาลอง 1
215 บุญเกษม เสริมวัฒนากุล 1
216 นภวรรณ ตันติเวชกุล 1
217 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
218 บุญยอด สุขถิ่นไทย 1
219 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
220 วรรณนิภา นิยมไทย 1
221 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
222 บุญศรี ปราบณศักดิ์ 1
223 เกรียงไกร สิริกาญจนาวัฒน์ 1
224 Chakkaphan Sutthirat 1
225 วิมล เหมะจันทร 1
226 ชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ 1
227 Kitpramuk Tantayaporn 1
228 Sompol Sanguanrungsirikul 1
229 ประทุม ฤกษ์กลาง 1
230 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
231 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
232 ปริญญา ศรีอนันต์ 1
233 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
234 ศุภยง พันธุมโกมล 1
235 Phanphen Wattanaarsakit 1
236 มะลิวรรณ กวีวิทยเวชญ์ 1
237 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
238 ภุชงค์ น้อยสง่า 1
239 พูลสิริ จันทร์เสวี 1
240 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
241 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
242 วันดี ทองงอก 1
243 ศิริพร หิตะศิริ 1
244 ชอุ่ม มลิลา 1
245 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
246 วิชุดา ปานกลาง 1
247 กำจัด มงคลกุล 1
248 สุมิตรา พูลทอง 1
249 อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ 1
250 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
251 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
252 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
253 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
254 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
255 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
256 กาญจนา แก้วเทพ 1
257 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
258 สุรณรงค์ รุธิรวัฒน์ 1
259 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
260 วิไล ชินธเนศ 1
261 ทองปาน สมพะวง 1
262 สมภพ กิ่งเงิน 1
263 อุทัย บุญประเสริฐ 1
264 เจริญพงศ์ ศรีสกุล 1
265 Somying Tumwasorn 1
266 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
267 Wilai Anomasiri 1
268 ลิขิต สุทธะพินทุ 1
269 Vimolmas Lipipun 1
270 มยุรี ตันติสิระ 1
271 อุทุมพร หมั่นทำการ 1
272 สุธี พลพงษ์ 1
273 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
274 เตือนใจ เพทยสุวรรณ 1
275 Garnpimol C. Ritthidej 1
276 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
277 วัฒนชัย สมิทธากร 1
278 อภิวัฒน์ อ่อนแก้ว 1
279 Kittisak Likhitwitayawuid 1
280 สุดารัตน์ ควรสถาพรทวี 1
281 Sumphan Wongseripipatana 1
282 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 5
4 2551 18
5 2550 6
6 2549 2
7 2548 4
8 2546 5
9 2545 8
10 2544 17
11 2543 2
12 2542 4
13 2541 7
14 2540 2
15 2539 12
16 2538 4
17 2537 7
18 2536 6
19 2535 8
20 2534 8
21 2533 1
22 2532 1
23 2531 1
24 2529 4
25 2527 3
26 2526 3
27 2525 3
28 2520 1
29 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากีฬาเทนนิสอาชีพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
3 การสื่อสารเชิงกราฟิกในรายการถายทอดสดการแข่งขันกีฬาทางสื่อโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2552
4 การสื่อความหมายด้วยท่าเต้นประกอบเพลงจากรายการโทรทัศน์
5 การกำกับความหมายของแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ต
6 หน้าที่ของสื่อบนเที่ยวบินระยะไกลของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
7 การสื่อความหมายด้วยท่าเต้นประกอบเพลงจากรายการโทรทัศน์
8 หน้าที่ของสื่อบนเที่ยวบินระยะไกลของบริษัท การบินไทย จำกัด [มหาชน]
ปี พ.ศ. 2551
9 การหลีกหนีการเปิดรับของผู้ชมรายการโทรทัศน์วงเวียนชีวิตและรายการโทรทัศน์สกู๊ปชีวิต
10 แบบแผนการเปิดรับชมและลักษณะการใช้โทรทัศน์เป็นของใช้ในบ้านของคนไทยในชุมชนนูรุ้ลอิสลาม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
11 วงจรการนำเสนอเพลงลูกทุ่งที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz"
12 การใช้ภาษาเขียนในรายการเกมโชว์ญี่ปุ่นทางโทรทัศน์
13 การใช้ตัวละครเพื่อการสื่อความหมายในละครเบาสมองตามเหตุการณ์ เรื่อง "เป็นต่อ"
14 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์กับแหล่งข้อมูล
15 การส่งความสุขปีใหม่ด้วยสื่อบัตรอวยพร โทรศัพท์เคลื่อนที่ และไฮเปอร์มีเดีย
16 กรอบข่าวของสถานีโทรทัศน์เฉพาะแห่ง 3 สถานี ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2549
17 การเข้ารหัสบทละครโทรทัศนเรื่อง "นางทาส" ปีพ.ศ. 2551
18 กรอบข้อมูลสนับสนุนที่ปรากฎในข่าวแจกของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ให้กับสื่อมวลชนในปี 2550
19 การจัดการผังรายการของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา
20 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์กับแหล่งข้อมูล
21 วงจรการนำเสนอเพลงลูกทุ่งที่ออกอากาศทางสถานีวิยุ "ลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz"
22 การหลีกหนีการเปิดรับของผู้ชมรายการโทรทัศน์วงเวียนชีวิต และรายการโทรทัศน์สกู๊ปชีวิต
23 แบบแผนการเปิดรับชมและลักษณะการใช้โทรทัศน์เป็นของใช้ในบ้านของคนไทยในชุมชนนูรุ้ลอิสลาม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
24 การใช้ตัวละครเพื่อการสื่อความหมาย ในละครเบาสมองตามเหตุการณ์ เรื่อง "เป็นต่อ"
25 การใช้ภาษาเขียนในรายการเกมโชว์ญี่ปุ่นทางโทรทัศน์
26 กรอบข่าวของสถานีโทรทัศน์เฉพาะแห่ง 3 สถานี ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2550
27 การออกแบบเนื้อหาส่วนควบและส่วนขยายในสื่อดีวีดีภาพยนตร์
28 การตอบโต้ข่าวสารที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนของกองบัญชาการทหารสูงสุด
29 การสื่อความหมายเชิงสัญรูปของการสื่อสารเชิงกราฟิกสำหรับงานโทรทัศน์เฉพาะเรื่อง
30 บทบาททางการสื่อสารของบทวิจารณ์ภาพยนตร์ในประเทศไทย
31 การเข้ารหัสเครื่องหมายสัญลักษณ์ "บ้านเชียง" เพื่อการสื่อสารสาธารณะ
32 การให้คำปรึกษาเรื่องรถยนต์ในรายการวิทยุ
ปี พ.ศ. 2549
33 การมีส่วนร่วมของผู้ชมรายการสารคดี "คนค้นคน"
34 ภาพตายตัวของตัวละครต่าง ๆ ในภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2548
35 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการให้บริการภาพยนตร์บนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย ปี 2546-2547
36 การสื่อสารผ่านการแปลคำสบถ และคำหยาบคายในภาพยนตร์ต่างประเทศ
37 การติดตามการายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีพุทธศักราช 2546
38 โครงสร้างของสื่อกับกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
ปี พ.ศ. 2546
39 ความต้องการของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีต่อการจัดสรรคลื่นความถี่ตามแนวทางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 40
40 นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
41 การสื่อความหมายด้วยภาพถ่ายและข้อความในเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา เขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2543
42 การใช้สื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
43 การดำเนินงานและช่องทางการเผยแพร่รายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล
ปี พ.ศ. 2545
44 การใช้สัญญะและรหัสในการสื่อความหมายของบริการข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
45 การสร้างมาตรฐานภาพยนตร์ไทย
46 ทรัพยากรการสื่อสารกับดัชนีชี้ภาวะการสื่อสารของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ถึง 8 (พ.ศ. 2520-2544)
47 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์
48 พฤติกรรมแฟนรายการพยากรณ์ชีวิตของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
49 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์นอกกระแส
50 บทบาทการเป็นสื่อกลางของรายการเพื่อคนเกษตรทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
51 การพากย์กีฬาในการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 27 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
ปี พ.ศ. 2544
52 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
53 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ของบริษัทกันตนา วีดิโอ โปรดักชันส์ จำกัด และบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
54 การประกอบสร้างและการสื่อความหมายของการ์ตูนการเมืองไทย ในช่วงรณรงค์การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544
55 การให้สุขศึกษาตามแนวนโยบายสุขบัญญัติแห่งชาติในรายการสุขภาพทางโทรทัศน์
56 พฤติกรรมการใช้สื่อมวลชนและการเรียนรู้ทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้อง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
57 ระบบอุปถัมภ์กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและนักแสดงละครโทรทัศน์ไทย
58 การสื่อสารสลับภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรายการวิทยุสำหรับเยาวชน
59 พฤติกรรมการถอนตัวและการโวยวายของกลุ่มแม่บ้านผู้ชมละครโทรทัศน์ไทย
60 สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชน
61 การใช้สื่อมวลชนและการแพร่กระจายข่าวสารของพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีช่วงเวลาการทำงานแบบหมุนเวียน
62 การสื่อความหมายเพื่อการรับรองคุณภาพความอร่อยของอาหารจากป้ายเชลล์ชวนชิม
63 การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบรายการธรรมะทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2542
64 การให้บริการสาธารณะเพื่อกิจกรรมทางศาสนาของสถานีวิทยุเอเอ็ม 999 กิโลเฮิรตซ์และเอเอ็ม 1422 กิโลเฮิรตซ์
65 การสร้างมาตรฐานสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย
66 การสร้างความเป็นจริงจากการรายงานข่าวเหตุการณ์ในภาวะวิกฤติ ในกรณีก่อวินาศกรรมอาคารเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาของสถานีวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย
67 บทบาทของภาพยนตร์ตัวอย่างในการนำเสนอเพื่อโน้มน้าวใจ
68 บทบาทของสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2543
69 การนำเสนอรูปแบบและเนื้อหาที่สนุบสนุนสังคม และต่อต้านสังคมที่ปรากฎในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์
70 การสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ในรายการฟุดฟิดฟอไฟ
ปี พ.ศ. 2542
71 การใช้ภาพถ่ายสติ๊กเกอร์เพื่อประโยชน์ทางสังคมของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
72 การวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา
73 การศึกษาพัฒนาการของระบบสื่อสารมวลชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค.ศ.1950-1997
74 ความเป็นนักวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์ กับบทบาทและลักษณะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
75 ปัจจัยกำหนดลักษณะการดำเนินรายการสนทนาข่าวทางวิทยุ
76 การสื่อสารเพื่อแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับงานของผู้ตกงาน จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ปี 2540
77 บทบาทของรัฐในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
78 การวิเคราะห์วาทกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปให้กับพนักงานขององค์การโทรทัพท์แห่งประเทศไทย
79 กระบวนการสร้างและประสิทธิผลของวาทกรรมภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคม ทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2538-2540
80 การวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของการบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
81 การวิเคราะห์การใช้การ์ตูนสื่อความหมาย เพื่อการรณรงค์โรคเอดส์ (พ.ศ.2535-2539)
ปี พ.ศ. 2540
82 การวิเคราะห์บทบาทของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
83 การใช้สื่อสารมวลชนเพื่อจัดการภาวะวิกฤต : กรณีรณรงค์ต่อต้านการบริโภคผงชูรส
ปี พ.ศ. 2539
84 การสื่อความหมายเรื่องทางเพศจากการแสดงตลกผ่านสื่อวิดีทัศน์ พ.ศ.2538
85 การศึกษาชมรมแฟนภาพยนตร์ของหนังสือสตาร์พิคส์และหนังสือ ซีนีแม็ค
86 การตลาดรายการฟุตบอลทางโทรทัศน์ในประเทศไทย
87 การวิเคราะห์การถ่ายทอดความหมายเรื่อง "ผี" ในภาพยนตร์ไทยเรื่อง "แม่นาคพระโขนง" พ.ศ.2521-253
88 การใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ของคนงานไร่อ้อยที่หมู่บ้านหนองประเสริฐ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
89 การศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้บริโภครายการโทรทัศน์ของบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2538
90 การศึกษาการสร้างความหมายโดยใช้สัตว์เป็นตัวนำเสนอ ในงานโฆษณาทางโทรทัศน์ไทยพุทธศักราช 2538
91 บทบาทของสื่อมวลชนเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นนักร้อง ของยุวชนผู้เข้าประกวดร้องเพลงยุวชนถ้วยพระราชทานชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ปี 2537-2538
92 การวิเคราะห์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 26 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
93 การศึกษาเอกลักษณ์ของตราสินค้าของผู้ผลิตละครโทรทัศน์หลังข่าว
94 การประเมินการจัดทำผังรายการโทรทัศน์ภาคหลังเที่ยงคืน พ.ศ. 2537
95 บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนญี่ปุ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
96 การให้บริการข่าวสารผ่านสื่อมวลชนบนเที่ยวบิน ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
97 การสื่อสารการตลาดค้าปลีกของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น พ.ศ.2532-2537
98 กลยุทธการสื่อสารเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2538-2552
99 การศึกษาความหมายและบทบาทความสามารถ ของสื่อแผ่นติดขนาดเล็กประเภทถ้อยคำสำนวน
ปี พ.ศ. 2537
100 การเชื่อมโยงเนื้อหาของเพลงไทยลูกทุ่งยอดนิยมในช่วง พ.ศ.2498 - พ.ศ.2535
101 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสื่อมวลชนไทยในนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
102 ปัจจัยสู่การเป็นนักคิดสร้างสรรค์งานโฆษณาชั้นเยี่ยมของประเทศไทย
103 การวิเคราะห์ภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของภูมิภาคเอเซียทาง "สตาร์ทีวี"
104 การศึกษาการรวมกลุ่มและการทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มผู้ฟังวิทยุ จส. 100
105 กระบวนการสร้างสรรค์กลยุทธ์การนำเสนอเพื่อการเปิดตัวสินค้าใหม่ ของบริษัท ซี เอ็ม ออกาไนเซอร์ จำกัด พ.ศ. 2535-2536
106 การศึกษาการใช้ "บุคคลที่มีชื่อเสียง" ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2535-2536
ปี พ.ศ. 2536
107 การวิเคราะห์แหล่งข่าวด้านพลังงานสำหรับสื่อมวลชน
108 การประเมินบทบาททางการเมืองของสื่อมวลชนในช่วงรัฐบาล พล.อ.สุจินดา คราประยูร
109 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหางานโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ (พ.ศ.2533-2534)
110 ตรรกวิทยาการบริโภคกับการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล : กรณีศึกษา มิวสิควีดิโอของบริษัท แกรมมี่ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
111 บทบาทของสื่อมวลชน ที่เสริมสร้างคุณค่าให้กับพระเครื่องและพระบูชา
112 ลักษณะความเป็นสากลและความเป็นไทยในงานโฆษณาสินค้าระดับโลกทางโทรทัศน์ พ.ศ.2534-2535
ปี พ.ศ. 2535
113 การวิเคราะห์การให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย : ทัศนะจากนักหนังสือพิมพ์ผู้ใช้บริการ
114 การเล่าข่าว ทางวิทยุ
115 การศึกษาลักษณะของการสร้างอารมณ์โดยสังคมในการ์ตูนญี่ปุ่นทางโทรทัศน์ชุด "โดเรมอน"
116 กระบวนการคัดเลือกข่าวโทรทัศน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีโทรทัศน์สี่กองทัพบกช่อง 7
117 การวิเคราะห์เพลงไทยสมัยนิยมตามทรรศนะของสุนทรียศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่
118 การบริการสารสนเทศผ่านโฆษณาโทรทัศน์
119 ลักษณะของการสร้างฝันจินตนาการทางเพศในสื่อมวลชนไทย
120 การร้องทุกข์ผ่านสื่อมวลชนในช่วงเปลี่ยนผ่านคณะรัฐบาลจากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สู่รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (พฤศจิกายน 2533 - พฤษภาคม 2534)
ปี พ.ศ. 2534
121 การบริการข่าวสารบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด
122 บทบาทของสื่อมวลชนในหมู่บ้านวังเคียน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
123 การวิเคราะห์รายการสนทนาปัญหาบ้านเมือง
124 บทบาทของข่าวโทรทัศน์ที่มีต่อการให้สถานภาพ
125 ปัญหาสังคมในภาพยนตร์ของ มจ.ชาตรีเฉลิม ยุคล
126 บทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างภาพนางสาวไทย พ.ศ.2507-2531
127 การวิเคราะห์ละครโทรทัศน์ชุด "คู่กรรม" ในการถ่ายทอดความเชื่อและค่านิยมในสังคมไทย
128 การวิเคราะห์ผู้ชมข่าวต่างประเทศทางโทรทัศน์ : กรณีศึกษานิสิตบัณฑิตศึกษาเฉพาะโครงการสำหรับผู้บริหาร
ปี พ.ศ. 2533
129 "สังคมศาสตร์ปริทัศน์" กับบทบาทในการพัฒนาภูมิปัญญาทางการเมืองในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2532
130 การศึกษาเชิงประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2531
131 การใช้สื่อมวลชนและการแพร่กระจายข่าวสารเพื่อกิจกรรมด้านพัฒนาในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านดอยแช่ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2529
132 พฤติกรรมของคนไข้ในการเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพื่อรับบริการด้านทันตสุขภาพ และทันตสุขศึกษาจากทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
133 การใช้วิธี "โลกแคบ" ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ป่วยกามโรค กรณีศึกษา ณ ศูนย์กามโรคเขต 1 สระบุรี
134 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่ : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
135 ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศของไทยในเรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2504-2526) : การวิเคราะห์แบบจำลองการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่ของเลินเนอร์
ปี พ.ศ. 2527
136 การประสานสัมพันธ์การใช้รายการวิทยุเพื่อยุวเกษตรกร และการแพร่กระจายสารสนเทศระหว่างบุคคล เพื่อถ่ายทอดวิทยาการทางการเกษตร : ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มยุวเกษตรกรโกรกตะใกล้ อำเภอคง และกลุ่มยุวเกษตรกรโคกเพชร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
137 การสื่อสารอย่างเป็นทางการ และบทบาทของจุดประสบ ในการใช้ระบบประเมินค่าสมรรถภาพ นายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพอากาศ
138 การใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการแก้ไขความขัดแย้ง ศึกษาเฉพาะกรณีการแก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ในจังหวัดกาญจนบุรี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
139 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงต่อหน้าที่ ของสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง จากโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
140 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซุบซิบกับความร่วมมือในการพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านพระเพลิง ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
141 บทบาทของข่าวโทรทัศน์กับการกำหนดวาระให้กับประชาชน : การศึกษาเฉพาะกรณีข่าวสารการสร้างงานในชนบท ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2525-2529)
ปี พ.ศ. 2525
142 สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาในเขตเมืองปนชนบท : ศึกษาเฉพาะอำเภอคลองหลวง และอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
143 บทบาทของผู้บังคับบัญชาด้านการติดต่อสื่อสารที่มีผลต่อขวัญ ของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจที่เสี่ยงต่ออันตราย และตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร : การศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยกำลัง ระดับหมวดตำรวจตะเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 2
144 การเปิดรับการสื่อสารที่มีผลต่อการพัฒนาด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานตามโครงการสร้างงานในชนบทของคณะกรรมการสภาตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการสภาตำบลในเขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2520
145 พฤติกรรมการสื่อสารในชนบท : การสำรวจทางสังคม ณ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง