ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริชัย นิลนพคุณ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 2
3 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
4 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
5 Vanida Chantarateptawan 1
6 ศิริชัย ศิริกายะ 1
7 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
8 Boonchai Sangpetngam 1
9 Chalermpol Leevailoj 1
10 กาญจนา แก้วเทพ 1
11 Srilert Chotpantarat 1
12 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
13 วัฒนชัย สมิทธากร 1
14 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
15 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
16 Jaitip Paiboon 1
17 Wilai Anomasiri 1
18 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
19 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
20 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
21 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
23 วิไล ชินธเนศ 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
25 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
28 คัคนางค์ มณีศรี 1
29 อุทัย บุญประเสริฐ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
31 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
33 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
34 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
35 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
36 Somying Tumwasorn 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
38 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
39 Panee Boonthavi 1
40 สุมา เมืองใย 1
41 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
42 พรรณี กาญจนพลู 1
43 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
44 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
45 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
46 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
47 วิมล เหมะจันทร 1
48 Chakkaphan Sutthirat 1
49 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
50 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
51 รุ่งราวี ทองกันยา 1
52 สุมิตรา พูลทอง 1
53 ๋Janes, Gavin W. 1
54 ชอุ่ม มลิลา 1
55 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
56 ประคอง ชอบเสียง 1
57 ละอองทิพย์ เหมะ 1
58 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
59 Vimolmas Lipipun 1
60 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
61 มยุรี ตันติสิระ 1
62 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
63 Garnpimol C. Ritthidej 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
65 Sumphan Wongseripipatana 1
66 Supa Chantharasakul 1
67 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
68 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
69 Naiyana Chaiyabutr 1
70 Kitpramuk Tantayaporn 1
71 Puttipongse Varavudhi 1
72 Sompol Sanguanrungsirikul 1
73 Ampa Luiengpirom 1
74 บรรจง คณะวรรณ 1
75 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
76 Kittisak Likhitwitayawuid 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
78 Chariya Uiyyasathian 1
79 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
80 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
81 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
82 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
83 Waraporn Siriterm 1
84 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
85 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
86 Acom Sornsute 1
87 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
88 ศุกันยา ห้วยผัด 1
89 กระมล ทองธรรมชาติ 1
90 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
91 สมชัย วัฒนการุณ 1
92 Pantharee Boonsatorn 1
93 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
94 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
95 Kasidit Nootong 1
96 Anawatch Mitpratan 1
97 นภสร โกวรรธนะกุล 1
98 Phanphen Wattanaarsakit 1
99 วินัย งามแสง 1
100 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
101 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
102 Yeshey Penjor 1
103 กำจัด มงคลกุล 1
104 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
105 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
106 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
107 Chayaporn Supachartwong 1
108 สิทธิพร แอกทอง 1
109 Jittima Chatchawansaisin 1
110 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
111 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
112 Chonticha Srisawang 1
113 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
114 Thanathon Sesuk 1
115 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
116 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
117 วาสนา เสียงดัง 1
118 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
119 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
120 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
121 ไววิทย์ พุทธารี 1
122 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
123 สายฝน ควรผดุง 1
124 สิริพร สิวราวุฒิ 1
125 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
126 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
127 ธวัชชัย สันติสุข 1
128 สำเริง แย้มโสภี 1
129 วัลลภ แย้มเหมือน 1
130 สมพร พรมดี 1
131 สุวิชา ทองสิมา 1
132 Pornpimol Muanjai 1
133 Varunee Padmasankh 1
134 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
135 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
136 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
137 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
138 Suchin Arunsawatwong 1
139 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
140 สุวดี ยาป่าคาย 1
141 กมลชนก ยวดยง 1
142 อวย เกตุสิงห์ 1
143 เอกชัย อดุลยธรรม 1
144 Walaisiri Muangsiri 1
145 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
146 Rajalida Lipikorn 1
147 Thada Jirajaras 1
148 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
149 ประธาน ดาบเพชร 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2536
2 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
3 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์:ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
4 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของนายตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตร ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล