ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริชัย นิลนพคุณ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 2
3 อวย เกตุสิงห์ 1
4 กมลชนก ยวดยง 1
5 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
6 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
7 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
8 Suchin Arunsawatwong 1
9 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
10 ประธาน ดาบเพชร 1
11 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
12 Rajalida Lipikorn 1
13 Varunee Padmasankh 1
14 Pornpimol Muanjai 1
15 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
16 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
17 Walaisiri Muangsiri 1
18 สุวดี ยาป่าคาย 1
19 เอกชัย อดุลยธรรม 1
20 Thada Jirajaras 1
21 Thanathon Sesuk 1
22 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
23 Acom Sornsute 1
24 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
25 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
26 Chariya Uiyyasathian 1
27 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
28 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
29 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
30 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
31 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
32 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
33 ไววิทย์ พุทธารี 1
34 กระมล ทองธรรมชาติ 1
35 ศุกันยา ห้วยผัด 1
36 Pantharee Boonsatorn 1
37 สมชัย วัฒนการุณ 1
38 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
39 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
40 อุทัย บุญประเสริฐ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
42 Somying Tumwasorn 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
44 วิไล ชินธเนศ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
46 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
49 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
50 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
51 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
52 Boonchai Sangpetngam 1
53 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
56 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
57 คัคนางค์ มณีศรี 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
59 สายฝน ควรผดุง 1
60 สิริพร สิวราวุฒิ 1
61 สมพร พรมดี 1
62 วาสนา เสียงดัง 1
63 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
64 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
65 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
66 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
67 สุวิชา ทองสิมา 1
68 วัลลภ แย้มเหมือน 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
72 ธวัชชัย สันติสุข 1
73 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
74 สำเริง แย้มโสภี 1
75 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
76 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
77 Waraporn Siriterm 1
78 Vimolmas Lipipun 1
79 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
80 มยุรี ตันติสิระ 1
81 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
82 Garnpimol C. Ritthidej 1
83 Panee Boonthavi 1
84 Sumphan Wongseripipatana 1
85 Supa Chantharasakul 1
86 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
87 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
88 Naiyana Chaiyabutr 1
89 Kitpramuk Tantayaporn 1
90 Puttipongse Varavudhi 1
91 Sompol Sanguanrungsirikul 1
92 Ampa Luiengpirom 1
93 บรรจง คณะวรรณ 1
94 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
95 Kittisak Likhitwitayawuid 1
96 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
97 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
98 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
99 Vanida Chantarateptawan 1
100 ศิริชัย ศิริกายะ 1
101 Srilert Chotpantarat 1
102 Chalermpol Leevailoj 1
103 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
104 กาญจนา แก้วเทพ 1
105 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
106 วัฒนชัย สมิทธากร 1
107 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
108 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
109 Jaitip Paiboon 1
110 Wilai Anomasiri 1
111 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
112 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
113 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
114 ละอองทิพย์ เหมะ 1
115 วินัย งามแสง 1
116 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
117 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
118 Phanphen Wattanaarsakit 1
119 นภสร โกวรรธนะกุล 1
120 กำจัด มงคลกุล 1
121 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
122 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
123 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
124 Chonticha Srisawang 1
125 สิทธิพร แอกทอง 1
126 Anawatch Mitpratan 1
127 Kasidit Nootong 1
128 Chayaporn Supachartwong 1
129 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
130 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
131 Jittima Chatchawansaisin 1
132 Yeshey Penjor 1
133 สุมิตรา พูลทอง 1
134 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
135 สุมา เมืองใย 1
136 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
137 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
138 วิมล เหมะจันทร 1
139 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
140 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
141 พรรณี กาญจนพลู 1
142 Chakkaphan Sutthirat 1
143 ๋Janes, Gavin W. 1
144 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
145 รุ่งราวี ทองกันยา 1
146 ชอุ่ม มลิลา 1
147 ประคอง ชอบเสียง 1
148 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
149 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
150 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2536
2 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
3 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์:ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
4 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของนายตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตร ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล