ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริชัย นิลนพคุณ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 2
3 วิไล ชินธเนศ 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
5 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
6 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
7 คัคนางค์ มณีศรี 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
10 อุทัย บุญประเสริฐ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
12 Somying Tumwasorn 1
13 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
15 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
17 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
21 ธวัชชัย สันติสุข 1
22 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
23 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
24 วาสนา เสียงดัง 1
25 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
26 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
27 ไววิทย์ พุทธารี 1
28 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
29 สายฝน ควรผดุง 1
30 สิริพร สิวราวุฒิ 1
31 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
32 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
33 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
34 สำเริง แย้มโสภี 1
35 วัลลภ แย้มเหมือน 1
36 สมพร พรมดี 1
37 สุวิชา ทองสิมา 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
39 Boonchai Sangpetngam 1
40 Vimolmas Lipipun 1
41 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
42 มยุรี ตันติสิระ 1
43 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
44 Garnpimol C. Ritthidej 1
45 Panee Boonthavi 1
46 Sumphan Wongseripipatana 1
47 Supa Chantharasakul 1
48 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
49 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
50 Naiyana Chaiyabutr 1
51 Kitpramuk Tantayaporn 1
52 Puttipongse Varavudhi 1
53 Sompol Sanguanrungsirikul 1
54 Ampa Luiengpirom 1
55 บรรจง คณะวรรณ 1
56 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
57 Kittisak Likhitwitayawuid 1
58 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
59 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
60 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
61 Vanida Chantarateptawan 1
62 ศิริชัย ศิริกายะ 1
63 Srilert Chotpantarat 1
64 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
65 Chalermpol Leevailoj 1
66 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
67 กาญจนา แก้วเทพ 1
68 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
69 วัฒนชัย สมิทธากร 1
70 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
71 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
72 Jaitip Paiboon 1
73 Wilai Anomasiri 1
74 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
75 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
76 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
77 Varunee Padmasankh 1
78 นภสร โกวรรธนะกุล 1
79 Phanphen Wattanaarsakit 1
80 วินัย งามแสง 1
81 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
82 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
83 สุมิตรา พูลทอง 1
84 Yeshey Penjor 1
85 กำจัด มงคลกุล 1
86 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
87 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
88 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
89 Chayaporn Supachartwong 1
90 สิทธิพร แอกทอง 1
91 Jittima Chatchawansaisin 1
92 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
93 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
94 Chonticha Srisawang 1
95 รุ่งราวี ทองกันยา 1
96 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
97 วิมล เหมะจันทร 1
98 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
99 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
100 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
101 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
102 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
103 ละอองทิพย์ เหมะ 1
104 สุมา เมืองใย 1
105 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
106 ประคอง ชอบเสียง 1
107 ชอุ่ม มลิลา 1
108 ๋Janes, Gavin W. 1
109 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
110 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
111 พรรณี กาญจนพลู 1
112 Chakkaphan Sutthirat 1
113 Anawatch Mitpratan 1
114 Kasidit Nootong 1
115 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
116 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
117 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
118 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
119 Suchin Arunsawatwong 1
120 Thanathon Sesuk 1
121 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
122 สุวดี ยาป่าคาย 1
123 กมลชนก ยวดยง 1
124 อวย เกตุสิงห์ 1
125 เอกชัย อดุลยธรรม 1
126 Walaisiri Muangsiri 1
127 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
128 Rajalida Lipikorn 1
129 Thada Jirajaras 1
130 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
131 ประธาน ดาบเพชร 1
132 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
133 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
134 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
135 Chariya Uiyyasathian 1
136 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
137 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
138 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
139 Waraporn Siriterm 1
140 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
141 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
142 Acom Sornsute 1
143 สมชัย วัฒนการุณ 1
144 ศุกันยา ห้วยผัด 1
145 กระมล ทองธรรมชาติ 1
146 Pantharee Boonsatorn 1
147 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
148 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
149 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
150 Pornpimol Muanjai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2536
2 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
3 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์:ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
4 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของนายตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตร ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล