ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริเดช สุชีวะ 19
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 18
3 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 11
4 ดิเรก ศรีสุโข 8
5 โชติกา ภาษีผล 8
6 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 7
7 ภัทราวดี มากมี 6
8 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 5
9 รณิดา เชยชุ่ม 5
10 สุวิมล กฤชคฤหาสน์ 5
11 คมกริบ ธีรานุรักษ์ 5
12 ปิยะธิดา ทองอร่าม 5
13 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 5
14 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 5
15 สิรินธร สินจินดาวงศ์ 5
16 คณิตพันธุ์ ทองสืบสาย 5
17 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 4
18 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ 4
19 อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ 3
20 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 3
21 สุพจน์ เกิดสุวรรณ์ 3
22 ศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์ 3
23 อวยพร เรืองตระกูล 3
24 สุนทร เทียนงาม 3
25 วัชราภรณ์ เกียรติบุญญาฤทธิ์ 2
26 วีรนุช ทองแดง 2
27 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 2
28 ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน 2
29 ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ 2
30 สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร 2
31 กมลวรรณ ตังธนกานนท์ 2
32 นฤมล อุดมคุณ 2
33 ภาวิณี ทุ่งไธสง 2
34 อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 2
35 ชนะศึก นิชานนท์ 2
36 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 2
37 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 2
38 ณัฐภรณ์ นรพงษ์ 2
39 ทิวัตถ์ มณีโชติ 2
40 น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์ 2
41 สมพงษ์ จิตระดับ 2
42 อาภาพรรณ ประทุมไทย 2
43 ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต 2
44 อนงค์ อินตาพรหม 2
45 กฤษฎา ถิระโสภณ 2
46 กนกวรรณ รัตนธน 1
47 มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 1
48 นุสร จำปาวัลย์ 1
49 เรืองเดช ศิริกิจ 1
50 อุ่นตา นพคุณ 1
51 นงลักษณ์ โกศรี 1
52 รักชนก ยี่สุ่นศรี 1
53 พิสณุ ฟองศรี 1
54 นันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์ 1
55 วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 1
56 กนิษฐา แสนแก้ว 1
57 อรุณี อ่อนสวัสดิ์ 1
58 สุพรรณี พรพุทธิชัย 1
59 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
60 นพมาศ พิพัฒนสุข 1
61 ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ 1
62 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
63 อมรรัตน์ ลาคำเสน 1
64 กิจจา บานชื่น 1
65 วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์ 1
66 เกษร หว่างจิตร 1
67 สุวิมล ติรกานันท์ 1
68 กุสุมา สุวรรณแก้ว 1
69 รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล 1
70 พลากร กรพิทักษ์ 1
71 วราภรณ์ สีหนาท 1
72 ประเสริฐไชย สุขสอาด 1
73 นริศา อุปกูล 1
74 อุษณี ลลิตผสาน 1
75 จันทนา เริ่มสินธุ์ 1
76 รัตนา พุ่มไพศาล 1
77 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 1
78 รัชรินทร์ มุคดา 1
79 สังวรณ์ งัดกระโทก 1
80 Wilson, Mark 1
81 ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล 1
82 ณภัทร ชัยมงคล 1
83 จิระวัฒน์ ตันสกุล 1
84 ภัทรสุดา แก้วโวหาร 1
85 มูรากิ, เออิจิ 1
86 สุพรรณี สินโพธิ์ 1
87 ชนิสรา สงวนไว้ 1
88 กรวรรณ แสงตระกูล 1
89 ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล 1
90 วิทยา คู่วิรัตน์ 1
91 ทวิกา แกล้มกระโทก 1
92 มนัสสิริ อินทร์สวาท 1
93 เยาวณี เสมา 1
94 สุภะ อภิญญาภิบาล 1
95 เอมิกา สุวรรณหิตาทร 1
96 มณเทียร ชมดอกไม้ 1
97 สุกัญญา ทองนาค 1
98 คณิต ไข่มุกด์ 1
99 สุนทรี ศิริอังกูร 1
100 ญาดา ดาวพลังพรหม 1
101 ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ 1
102 วีระศักดิ์ คำล้าน 1
103 ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ 1
104 จงกล บัวแก้ว 1
105 วรศักดิ์ เพียรชอบ 1
106 พรพิมล นาคเวช 1
107 ดวงใจ ปวีณอภิชาต 1
108 สุมิตรา อังวัฒนกุล 1
109 จรรยาพร แก้วสุจริต 1
110 จิติมา วรรณศรี 1
111 กาญจนา วัธนสุนทร 1
112 ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม 1
113 กาญจนา ค้ายาดี 1
114 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
115 กฤศวรรณ โอปนพันธุ์ 1
116 รัตนา ไชยตรี 1
117 วารุณี ลัภนโชคดี 1
118 ประกอบ คุปรัตน์ 1
119 กรรณิการ์ สุวรรณโคต 1
120 กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 1
121 ชัยพร วิชชาวุธ 1
122 ชนาธิป ทุ้ยแป 1
123 รัศมี เลิศอารมย์ 1
124 ชมภูนุช จันทร์แสง 1
125 สมศรี วงศ์สวัสดิสกุล 1
126 ดารุวรรณ ศรีแก้ว 1
127 พัชราวลัย มีทรัพย์ 1
128 จิรดา วุฑฒยากร 1
129 กุลพร พูลสวัสดิ์ 1
130 สุวิทย์ มูลคำ 1
131 ปราณี จำนงเจริญ 1
132 นิธิภัทร บาลศิริ 1
133 บุญมี เณรยอด 1
134 สรร ธงยศ 1
135 สายชล อบทม 1
136 ชนิตา ไกรเพชร 1
137 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 1
138 ธีระวัฒน์ สุขีสาร 1
139 สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ 1
140 ทิวาพร พลพานิช 1
141 นิคม นาคอ้าย 1
142 วันเพ็ญ ผ่องกาย 1
143 วัฒนา สุขศิริ 1
144 นิเวศน์ คำรัตน์ 1
145 เยาวลักษณ์ แสงสร้อย 1
146 นำบุญ เจนสรรพกิจกุล 1
147 ประกฤติยา ทักษิโณ 1
148 สุภา ลวกุล 1
149 กาบจันทร์ ทาเป๊ก 1
150 ใจทิพย์ ณ สงขลา 1
151 บุญทอง บุญทวี 1
152 ธเกียรติกมล ทองงอก 1
153 ปิยาภรณ์ วัดสว่าง 1
154 วิยดา เหล่มตระกูล 1
155 ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ 1
156 รัตยา โตควณิชย์ 1
157 ทวีศักดิ์ ปิตยานนท์ 1
158 สุกัญญา คล้ายทอง 1
159 พิชัย ละแมนชัย 1
160 เยาวดี วิบูลย์ศรี 1
161 กฤษณา คิดดี 1
162 อัญชัน สันติไชยกุล 1
163 ลือชัย ชูนาคา 1
164 ธีระ อาชวเมธี 1
165 นเรศ เพ็ชรนิล 1
166 กันต์ฤทัย คลังพหล 1
167 วรนุช แหยมแสง 1
168 พัชรี จันทร์เพ็ง 1
169 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 1
170 อัญชลี ศรีกลชาญ 1
171 ถกล นิรันดร์ศิโรจน์ 1
172 ลัดดา ด่านวิริยะกุล 1
173 ประภา แก่นเพิ่ม 1
174 ธัญสินี เล่าสัม 1
175 กฤติยา วรศรี 1
176 อมรชัย ตันติเมธ 1
177 อุทัย บุญประเสริฐ 1
178 ชัยวิชิต เชียรชนะ 1
179 สิริลักษณ์ จำเรียง 1
180 มงคล ศรีไพรวรรณ 1
181 มีนมาลย์ สุภาผล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 10
4 2557 2
5 2556 2
6 2555 4
7 2554 8
8 2553 18
9 2552 18
10 2551 17
11 2550 7
12 2549 7
13 2548 4
14 2547 8
15 2546 11
16 2545 3
17 2544 4
18 2543 5
19 2542 6
20 2541 6
21 2540 6
22 2539 8
23 2538 6
24 2537 7
25 2536 1
26 2535 4
27 2534 6
28 2533 3
29 2532 2
30 2527 2
31 2523 1
32 2521 1
33 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาแบบวัดการรู้ทางการเมืองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2559
2 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบวินิจฉัยแบบสามระดับสำหรับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ระดับความมั่นใจที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2558
3 การเปรียบเทียบคุณภาพของดัชนีตรวจจับการลอกคำตอบที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
4 การเปรียบเทียบคุณภาพของดัชนีตรวจจับการลอกคำตอบที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
5 การพัฒนาโมเดลมูลค่าเพิ่มคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
6 การพัฒนาโมเดลการวัดและโมเดลสมการเชิงโครงสร้างพหุระดับความผูกพันของครู
7 การพัฒนาโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบผสมพหุระดับสำหรับการวิเคราะห์กลุ่มความสามารถแฝง
8 การพัฒนาระบบการทดสอบแบบปรับเหมาะหลายขั้นตอนด้วยวิธีออนเดอะฟลายที่มีการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรสาขาไอที
9 การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด
10 ปัจจัยเกี่ยวกับนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนกลุ่มแฝงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์: การวิเคราะห์การเปลี่ยนกลุ่มแฝงโดยใช้โมเดลการวัดตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบผสม
11 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในแบบสอบที่มีการตรวจให้คะแนนแบบทวิวิภาค ระหว่างวิธีการถดถอยโลจิสติก วิธีซิปเทสท์และวิธีราสช์ทรี
12 การพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2557
13 ผลของการประเมินตนเองโดยใช้วิธีการสะท้อนคิดที่แตกต่างกัน ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
14 การพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แฟ้มสะสมงาน: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือแบบพหุตัวแปร
ปี พ.ศ. 2556
15 การพัฒนาแบบวัดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น: การประยุกต์ใช้แนวคิดการเข้าถึงคุณลักษณะที่มุ่งวัดของแบบสอบ
16 การพัฒนาวิธีวินิจฉัยความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2555
17 การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูแบบ พหุมิติที่มีการตรวจให้คะแนนแบบพหุวิภาค
18 วิธีการประมาณค่าแบบเบส์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับที่ตัวแปรมีความคลาดเคลื่อนจากการวัด : การศึกษาสถานการณ์จำลองแบบมอนติคาร์โลและข้อมูลจริง
19 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลองค์กร สำหรับสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
20 การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีจัดการข้อมูลสูญหาย สำหรับประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบและความสามารถของผู้สอบ
ปี พ.ศ. 2554
21 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกข้อสอบขั้นแรกและลำดับข้อสอบที่มีต่อคุณภาพของการทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์
22 ประสิทธิภาพการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในวิธีถดถอยโลจิสติก โดยใช้เกณฑ์ขนาดอิทธิพล 2 วิธี สำหรับข้อสอบที่มีรูปแบบการตรวจให้คะแนนแบบทวิวิภาค : ข้อมูลจำลองและข้อมูลเชิงประจักษ์
23 การวิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ : การประยุกต์ใช้โมเดลมูลค่าเพิ่มที่มีการวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและการวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของตัวลวง
24 การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
25 การพัฒนาวิธีการกำหนดคะแนนจุดตัดสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
26 โครงสร้างการคิดของนักเรียนประถมศึกษา
27 การวิเคราะห์ข้อคำถามในแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบคณิตศาสตร์: การเปรียบเทียบระหว่างไฮราชิคอลลิเนียร์โมเดล พาเชียลเครดิตโมเดลและเกรดเรสพอนส์โมเดล
28 การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2553
29 การวิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลประยุกต์และโมเดลบูรณาการการวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในปริบทสังคมไทย
30 การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
31 ประสิทธิภาพของการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเบส์โดยใช้การสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของโมเดลการตอบสนองข้อสอบ
32 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมชีวิตของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ : การวิเคราะห์และประเมินพหุระดับ
33 การพัฒนารูปแบบการประเมินความสำเร็จของการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา การประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์และการวิเคราะห์เอสอีเอ็มแบบมีตัวแปรแฝง
34 การพัฒนาโปรแกรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของนิสิตครูระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : การทดลองแบบพหุกรณีศึกษา
35 การวิเคราะห์ข้อคำถามในแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบคณิตศาสตร์ : การเปรียบเทียบระหว่างไฮราซิคอลลิเนียร์โมเดล พาเซียลเครดิตโมเดลและเกรดเรสพอนส์โมเดล
36 กระบวนทัศน์ใหม่ของความสำนึกต่อชุมชนของครู : การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ และพหุกรณีศึกษา
37 การพัฒนารูปแบบการประเมินการฝึกอบรมข้าราชการทหารของกองทัพอากาศ: การประยุกต์ใช้การประเมินพหุแนวคิด
38 การประยุกต์ใช้เทคนิคอิควิเปอร์เซ็นไทล์สำหรับการวิเคราะห์อัตราความคลาดเคลื่อนของการกำหนดระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียนในสาระการเรียนรู้ที่ต่างกัน
39 การพัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลองค์การสำหรับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ
40 ผลของความไม่เป็นอิสระของข้อสอบที่มีต่อค่าความเที่ยงค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ ค่าความสามารถของผู้สอบและค่าสารสนเทศของแบบสอบ
41 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต : การประยุกต์ใช้โมเดลพัฒนาการพหุระดับแบบผสม
42 การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ : กรณีศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
43 ประสิทธิภาพของการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเบส์ โดยใช้การสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของโมเดลการตอบสนองข้อสอบ
44 กระบวนทัศน์ใหม่ของความสำนึกต่อชุมชนของครู :การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ และพหุกรณีศึกษา
45 การวิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลประยุกต์และโมเดลบูรณาการการวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในบริบทสังคมไทย
46 การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
47 การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน ตามแนวคิดของการประเมินแบบอิงมาตรฐาน และการให้ผลตอบแทนตามสมรรถนะ
48 การพัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐานการประเมินอภิมาน สำหรับประเมินรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
49 การวิเคราะห์พหุระดับของปัจจัยระดับครู และ นักเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
50 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและโมเดลมูลค่าเพิ่ม
51 การพัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลองค์การสำหรับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ
52 คุณภาพของการปรับเทียบคะแนนสำหรับแบบสอบรูปแบบผสม : การประยุกต์ใช้การปรับเทียบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ด้วยวิธีโค้งคุณลักษณะและการปรับค่าพารามิเตอร์พร้อมกัน
53 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเพียรในการทำการบ้านวิชาสถิติธุรกิจ : การวิเคราะห์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
54 การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคมสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
55 การพัฒนามาตรวัดเมตาคอคนิชั่นโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
56 การพัฒนาแบบวัดกลยุทธ์การเรียนรู้แบบพหุมิติสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
57 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
58 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
59 การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคมสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
60 การพัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐานการประเมินอภิมาน สำหรับประเมินรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
61 การพัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลองค์การสำหรับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ /
62 การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยระดับครูและนักเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
63 การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงาน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนตามแนวคิดของการประเมินแบบอิงมาตรฐาน และการให้ผลตอบแทนตามสมรรถนะ
64 การพัฒนามาตรวัดเมตาคอคนิชั่น โดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2551
65 การวิเคราะห์ข้อสอบและการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ : การวิเคราะห์พหุระดับ
66 ผลของความไม่เป็นอิสระของข้อสอบที่มีต่อค่าความเที่ยง ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ ค่าความสามารถของผู้สอบและสารสนเทศของแบบสอบเมื่อมีเงื่อนไขการทดสอบที่แตกต่างกัน
67 การเปรียบเทียบคุณภาพของข้อสอบและแบบสอบหลายตัวเลือกที่มีรูปแบบตัวเลือกต่างกัน
68 การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ : การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างคะแนนสอดคล้อง
69 การวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะการตัดสินใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารเวลาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกม
70 อิทธิพลของการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคซิมเพล็กซ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
71 ปัจจัยด้านความสามารถทางการคิด เชาวน์ปัญญา และจิตพิสัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
72 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางสถิติของดัชนีตรวจจับการลอกข้อสอบ
73 การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงทดลอง ด้วยอำนาจการทดสอบสมมติฐาน ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SAS และ SPSS
74 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับของความต้องการจำเป็นของนักเรียนและครูที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75 การพัฒนาวิธีการปรับเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้คะแนน 0-NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
76 การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ : การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างคะแนนสอดคล้อง
77 อิทธิพลของการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคซิมเพล็ก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนประถมศึกษา
78 การวิเคราะห์ข้อสอบและการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ : การวิเคราะห์พหุระดับ
79 ผลของความไม่เป็นอิสระของข้อสอบที่มีต่อค่าความเที่ยง ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบค่าความสามารถของผู้สอบและค่าสารสนเทศของแบบสอบเมื่อมีเงื่อนไขการทดสอบที่แตกต่างกัน
80 การเปรียบเทียบคุณภาพของข้อสอบ และแบบสอบหลายตัวเลือก ที่มีรูปแบบตัวเลือกต่างกัน
81 ปัจจัยด้านความสามารถทางการคิด เชาวน์ปัญญา และจิตพิสัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2550
82 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการจำเป็นในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ : การวิเคราะห์พหุระดับ
83 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของทางสถิติของดัชนีตรวจจับการลอกข้อสอบ
84 การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการเชื่อมโยงคะแนนตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติภายใต้การหมุนแกน โครงสร้างเชิงมิติและระดับความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
85 การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดที่พูดภาษาถิ่นล้านนา
86 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา : การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและความไว
87 การพัฒนาโมเดลการใช้ประโยชน์วิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษาทางการศึกษา : โมเดลการวัดแบบแข่งขัน 2 แบบและโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบมีองค์ประกอบแฝง
88 รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
89 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับของความต้องการจำเป็นของนักเรียนและครูที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบล
91 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
92 การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
93 การเปรียบเทียบคุณภาพและอัตราความคลาดเคลื่อนของการกำหนดเกรดแบบอิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์ เมื่อใช้แบบสอบเลือกตอบที่มีการตอบ และการตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนด้วยวิธีแตกต่างกัน
94 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
95 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
96 โมเดลสมการโครงสร้างเชาวน์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์ในการศึกษาและการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎในช่วงเวลาต่างกันจากผู้ประเมินหลายกลุ่ม : ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยวิธีวางกรอบข้อมูล
98 การพัฒนารูปแบบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
99 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบที่มีจำนวนตัวถูก วิธีการตอบและวิธีการตรวจให้คะแนนที่ต่างกัน
ปี พ.ศ. 2547
100 แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
101 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
102 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางวิชาการ : การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม
103 การพัฒารูปแบบการวัดประเมินตามสภาพจริง จากการเรียนอิเล็กทรอนิส์ที่ใช้วิธีการเรียนตามสถานการณ์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองของผู้เรียนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
104 รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง และการรับนวัตกรรมสินค้าแฟชั่นของวัยรุ่น
105 สาเหตุของการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
106 การพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
107 ประสิทธิภาพของการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
108 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
109 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
110 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของครูประถมศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น
111 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ
112 การพัฒนาวิธีการประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรมครู ตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐาน
113 การประเมินความตรงตามเนื้อหาและความเท่าเทียมกันของเนื้อหาในแบบสอบคู่ขนาน โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง
114 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา
115 การพัฒนาระบบการประเมินตนเองของครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เพิ่มความถูกต้องโดยใช้สารสนเทศจากผู้มีส่วนได้เสีย
116 บทปริทัศน์บทความเรื่อง Choice-Agreement index and its application to item analysis
117 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียนในสถานศึกษา
118 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น
ปี พ.ศ. 2545
119 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา
120 การพัฒนาการวัดความรู้บางส่วนของผู้ตอบแบบสอบเลือกตอบ
121 ปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
122 การพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพของวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการ ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
123 การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและแบบสอบด้วยกระบวนการ ดี เอฟ ไอ ที สำหรับแบบสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์
124 การเปรียบเทียบความตรงตามสภาพและความคงที่ในการประมาณค่าความสามารถ ของผู้สอบในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์ เมื่อระดับความสามารถของผู้สอบและอัตราการใช้ข้อสอบซ้ำแตกต่างกัน
125 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2543
126 อิทธิพลของวัฒนธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์อิทธิพลพหุระดับ
127 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลโค้งพัฒนาการ ที่มีตัวแปรแฝง โมเดลพหุระดับ และโมเดลกึ่งซิมเพลกซ์ ในการวัดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวชนิดตัวแปรเดี่ยวและตัวแปรพหุ
128 การปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การเปรียบเทียบความตรงเชิงทำนาย
129 การประเมินการเรียนรู้ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
130 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิจัยสหสาขาด้านสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2542
131 การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์การภาครัฐเกี่ยวกับการศึกษาอาชีพนอกระบบโรงเรียน
132 อิทธิพลของปัจจัยด้านนักเรียน ครูและโรงเรียน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ : การวิเคราะห์อภิมานด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น และวิธีการของกลาส
133 การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของพัฒนาการ ทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
134 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมและการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
135 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น
136 การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยวิธีการเอชแอลเอ็ม
ปี พ.ศ. 2541
137 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลกับวิธีถดถอยโลจิสติก ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ เมื่อใช้เกณฑ์จับคู่เปรียบเทียบแตกต่างกันในแบบสอบชนิดพหุมิติ
138 การปรับแต้มเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยคะแนนความถนัดทางการเรียน : การเปรียบเทียบระหว่างวิธีการปรับเทียบอิควิเปอร์เซ็นไตล์ เชิงเส้นตรงและไออาร์ที
139 การพัฒนาแบบวัดลักษณะการคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
140 การวิเคราะห์พหุระดับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนประถมศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตการศึกษา 1
141 การพัฒนาหลักสูตรพลเมืองศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากชุมชนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
142 การวิเคราะห์ส่วนประกอบความแปรปรวนทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2540
143 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล กับวิธีถดถอยโลจิสติกในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกัน ของแบบสอบถามแบบอเนกรูป ในกรณีที่จัดกลุ่มความสามารถ ค่าความยากของข้อสอบ และค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบต่างกัน
144 การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบความเหมาะสม ของบุคคลระหว่างดัชนีแอลแซดกับดัชนีดับเบิ้ลยูวัน ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
145 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
146 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ : การประยุกต์ใช้โมเดลเชิงเส้นพหุระดับ
147 การพัฒนารูปแบบการประเมินโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย
148 ผลของคุณภาพข้อสอบและความสามารถของบุคคล ที่มีต่อแบบแผนการตอบผิดปกติ
ปี พ.ศ. 2539
149 การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบสำหรับแบบสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยวิธีแมนเทล-เฮนส์เซล
150 การพัฒนาเกณฑ์การติดตามผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
151 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬา ของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถต่างกัน
152 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกัน ของข้อสอบด้วยวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลกับวิธีซิบเทสท์ เมื่อความยาวแบบสอบ ขนาดกลุ่มตัวอย่างและอัตราส่วน ของกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มเปรียบเทียบต่างกัน
153 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์
154 องค์ประกอบเชิงสาเหตุด้านตัวนักเรียน แบบการคิด คุณภาพการสอน ที่มีผลต่อความมั่นใจในการตอบแบบสอบแบบเลือกตอบ และะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6
155 การพัฒนาเทคนิควิธีวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ : การประยุกต์ใช้โปรแกรมเอชแอลเอ็ม
156 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
157 รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการคัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียนคณะครุศาสตร์
158 วิธีวิทยาขั้นสูงด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
159 ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำสำหรับการปรับเทียบคะแนนในแนวระดับ ตามแนวทฤษฎีการตอบสนองรายข้อ ระหว่างแบบที่มีแบบแผนการปรับเทียบ และความยาวแบบสอบแตกต่างกัน
160 การวิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ความเป็นเอกมิติของแบบสอบตามโมเดลโครงสร้างความแปรปรวนร่วม
161 การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของศึกษาธิการจังหวัด ที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
162 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพลังชีวิตอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
163 การพัฒนากระบวนการตรวจสอบความเป็นเอกมิติของแบบสอบ
164 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมของประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนต้น
165 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
166 การพัฒนาวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
167 การวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่สัมพันธ์กับความมุ่งมั่นต่องานวิชาการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
168 การศึกษาคุณภาพของการเทียบมาตราในแนวตั้งโดยใช้ทฤษฎีตอบสนองข้อสอบ
169 การพัฒนาดัชนีรวมชี้คุณลักษณะของนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2536
170 การพัฒนาดัชนีรวมเพื่อบ่งชี้สภาพทางการประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
171 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียนวิชาชีพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพกับการคิดเป็น ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นต่างสายอาชีพ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี
172 การเปรียบเทียบค่าประมาณพารามิเตอร์ของแผนการสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้น ที่มีตัวแปรจำแนกชั้นภูมิ และวิธีกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างย่อย ที่แตกต่างกัน : กรณีศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
173 การเปรียบเทียบผลการตอบมาตรประมาณค่าที่มีรูปแบบคำตอบ และลักษณะคำถามต่างกัน
174 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2534
175 การเปรียบเทียบอัตราการตอบกลับและความคงเส้นคงวา ในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ โดยการให้สิ่งล่อใจที่ต่างกัน
176 การเปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูลจากการสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
177 การพัฒนาเกณฑ์ในการเลือกข้อสอบที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบ
178 ผลกระทบของการปรากฏตัวของบุคคลที่สาม ที่มีต่อคำตอบจากการสัมภาษณ์ครู
179 การเปรียบเทียบค่าประมาณของมัชฌิมเลขคณิตประชากรจากกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จากการสุ่มแบบต่าง ๆ
180 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตการศึกษา 11 ที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและการวิเคราะห์พหุระดับ
ปี พ.ศ. 2533
181 ตัวแปรสำหรับการวิจัย : การคัดเลือก การวัดและการควบคุม
182 การเปรียบเทียบผลการปรับแก้ตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธีของเฮนดริคก์กับของฟิลเลี่ยน โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม
183 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดเก็บข้อสอบ โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2532
184 มิติใหม่ของการวิจัยทางการศึกษา
185 โมเดลเชิงสาเหตุ : การสร้างและการวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2527
186 แนวโน้มการจัดการศึกษาเอกชนสายอาชีวศึกษาในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
187 การเผยแพร่ผลงงานวิจัยการศึกษา : ปัญหาของผู้เผยแพร่และความต้องการของผู้รับ
ปี พ.ศ. 2523
188 ความถูกต้องในการกำหนดจุดตัดด้วยวิธีการกำหนดเกณฑ์ระดับผ่านต่ำสุด
ปี พ.ศ. 2521
189 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการออกกลางคัน และการสอบตกซ้ำชั้นของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร