ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริเดช สุชีวะ 19
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 18
3 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 11
4 โชติกา ภาษีผล 8
5 ดิเรก ศรีสุโข 8
6 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 7
7 ภัทราวดี มากมี 6
8 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 5
9 ปิยะธิดา ทองอร่าม 5
10 สิรินธร สินจินดาวงศ์ 5
11 สุวิมล กฤชคฤหาสน์ 5
12 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 5
13 คณิตพันธุ์ ทองสืบสาย 5
14 รณิดา เชยชุ่ม 5
15 คมกริบ ธีรานุรักษ์ 5
16 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 5
17 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 4
18 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ 4
19 อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ 3
20 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 3
21 สุพจน์ เกิดสุวรรณ์ 3
22 ศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์ 3
23 อวยพร เรืองตระกูล 3
24 สุนทร เทียนงาม 3
25 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 2
26 สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร 2
27 นฤมล อุดมคุณ 2
28 สมพงษ์ จิตระดับ 2
29 ภาวิณี ทุ่งไธสง 2
30 อนงค์ อินตาพรหม 2
31 อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 2
32 กฤษฎา ถิระโสภณ 2
33 น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์ 2
34 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 2
35 ทิวัตถ์ มณีโชติ 2
36 กมลวรรณ ตังธนกานนท์ 2
37 อาภาพรรณ ประทุมไทย 2
38 ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน 2
39 ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต 2
40 ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ 2
41 ณัฐภรณ์ นรพงษ์ 2
42 วัชราภรณ์ เกียรติบุญญาฤทธิ์ 2
43 ชนะศึก นิชานนท์ 2
44 วีรนุช ทองแดง 2
45 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 2
46 จิติมา วรรณศรี 1
47 ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม 1
48 พรพิมล นาคเวช 1
49 จรรยาพร แก้วสุจริต 1
50 ญาดา ดาวพลังพรหม 1
51 วรศักดิ์ เพียรชอบ 1
52 กาญจนา วัธนสุนทร 1
53 มูรากิ, เออิจิ 1
54 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 1
55 ธีระวัฒน์ สุขีสาร 1
56 ชนิตา ไกรเพชร 1
57 สุนทรี ศิริอังกูร 1
58 มณเทียร ชมดอกไม้ 1
59 สุมิตรา อังวัฒนกุล 1
60 สุกัญญา ทองนาค 1
61 ดวงใจ ปวีณอภิชาต 1
62 ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ 1
63 นพมาศ พิพัฒนสุข 1
64 สุพรรณี พรพุทธิชัย 1
65 พิสณุ ฟองศรี 1
66 ภิรดี วัชรสินธุ์ 1
67 ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ 1
68 สายชล อบทม 1
69 เรืองเดช ศิริกิจ 1
70 นันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์ 1
71 วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 1
72 วีระศักดิ์ คำล้าน 1
73 ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ 1
74 จงกล บัวแก้ว 1
75 กาญจนา ค้ายาดี 1
76 กนิษฐา แสนแก้ว 1
77 กุสุมา สุวรรณแก้ว 1
78 คณิต ไข่มุกด์ 1
79 จิรดา วุฑฒยากร 1
80 กนกวรรณ รัตนธน 1
81 กุลพร พูลสวัสดิ์ 1
82 พัชราวลัย มีทรัพย์ 1
83 รัศมี เลิศอารมย์ 1
84 ชนาธิป ทุ้ยแป 1
85 รัตนา ไชยตรี 1
86 วารุณี ลัภนโชคดี 1
87 ดารุวรรณ ศรีแก้ว 1
88 ชมภูนุช จันทร์แสง 1
89 ลัดดา ด่านวิริยะกุล 1
90 อัญชลี ศรีกลชาญ 1
91 ถกล นิรันดร์ศิโรจน์ 1
92 สุภา ลวกุล 1
93 สมศรี วงศ์สวัสดิสกุล 1
94 ประกฤติยา ทักษิโณ 1
95 กฤศวรรณ โอปนพันธุ์ 1
96 ประกอบ คุปรัตน์ 1
97 เยาวลักษณ์ แสงสร้อย 1
98 นำบุญ เจนสรรพกิจกุล 1
99 นิเวศน์ คำรัตน์ 1
100 ทิวาพร พลพานิช 1
101 สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ 1
102 บุญมี เณรยอด 1
103 สรร ธงยศ 1
104 วัฒนา สุขศิริ 1
105 นิคม นาคอ้าย 1
106 ชัยพร วิชชาวุธ 1
107 กรรณิการ์ สุวรรณโคต 1
108 กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 1
109 สุวิทย์ มูลคำ 1
110 วันเพ็ญ ผ่องกาย 1
111 ปราณี จำนงเจริญ 1
112 นิธิภัทร บาลศิริ 1
113 มีนมาลย์ สุภาผล 1
114 มงคล ศรีไพรวรรณ 1
115 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
116 ชัยวิชิต เชียรชนะ 1
117 สิริลักษณ์ จำเรียง 1
118 ธัญสินี เล่าสัม 1
119 พัชรี จันทร์เพ็ง 1
120 ประภา แก่นเพิ่ม 1
121 อุทัย บุญประเสริฐ 1
122 กฤติยา วรศรี 1
123 ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ 1
124 ปิยาภรณ์ วัดสว่าง 1
125 วิยดา เหล่มตระกูล 1
126 ธีระ อาชวเมธี 1
127 อมรชัย ตันติเมธ 1
128 นเรศ เพ็ชรนิล 1
129 วรนุช แหยมแสง 1
130 กันต์ฤทัย คลังพหล 1
131 ชนิสรา สงวนไว้ 1
132 กรวรรณ แสงตระกูล 1
133 สุภะ อภิญญาภิบาล 1
134 ณภัทร ชัยมงคล 1
135 ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล 1
136 จิระวัฒน์ ตันสกุล 1
137 สังวรณ์ งัดกระโทก 1
138 เอมิกา สุวรรณหิตาทร 1
139 เยาวณี เสมา 1
140 สุพรรณี สินโพธิ์ 1
141 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 1
142 ทวิกา แกล้มกระโทก 1
143 วิทยา คู่วิรัตน์ 1
144 มนัสสิริ อินทร์สวาท 1
145 ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล 1
146 ธเกียรติกมล ทองงอก 1
147 กาบจันทร์ ทาเป๊ก 1
148 จันทนา เริ่มสินธุ์ 1
149 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
150 อุษณี ลลิตผสาน 1
151 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 1
152 รัตนา พุ่มไพศาล 1
153 พลากร กรพิทักษ์ 1
154 วราภรณ์ สีหนาท 1
155 ประเสริฐไชย สุขสอาด 1
156 นริศา อุปกูล 1
157 นุสร จำปาวัลย์ 1
158 รักชนก ยี่สุ่นศรี 1
159 นงลักษณ์ โกศรี 1
160 อุ่นตา นพคุณ 1
161 รัชรินทร์ มุคดา 1
162 อรุณี อ่อนสวัสดิ์ 1
163 วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์ 1
164 กิจจา บานชื่น 1
165 อัญชัน สันติไชยกุล 1
166 ลือชัย ชูนาคา 1
167 กฤษณา คิดดี 1
168 ทวีศักดิ์ ปิตยานนท์ 1
169 รัตยา โตควณิชย์ 1
170 ใจทิพย์ ณ สงขลา 1
171 บุญทอง บุญทวี 1
172 เยาวดี วิบูลย์ศรี 1
173 สุกัญญา คล้ายทอง 1
174 เกษร หว่างจิตร 1
175 อมรรัตน์ ลาคำเสน 1
176 สุวิมล ติรกานันท์ 1
177 รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล 1
178 พิชัย ละแมนชัย 1
179 Wilson, Mark 1
180 มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 10
3 2557 2
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 8
7 2553 18
8 2552 19
9 2551 17
10 2550 12
11 2549 7
12 2548 4
13 2547 8
14 2546 13
15 2545 4
16 2544 4
17 2543 6
18 2542 6
19 2541 6
20 2540 9
21 2539 8
22 2538 6
23 2537 7
24 2536 1
25 2535 6
26 2534 6
27 2533 3
28 2532 2
29 2527 2
30 2523 1
31 2521 1
32 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบวินิจฉัยแบบสามระดับสำหรับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ระดับความมั่นใจที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2558
2 การเปรียบเทียบคุณภาพของดัชนีตรวจจับการลอกคำตอบที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
3 การเปรียบเทียบคุณภาพของดัชนีตรวจจับการลอกคำตอบที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
4 การพัฒนาโมเดลมูลค่าเพิ่มคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
5 การพัฒนาโมเดลการวัดและโมเดลสมการเชิงโครงสร้างพหุระดับความผูกพันของครู
6 การพัฒนาโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบผสมพหุระดับสำหรับการวิเคราะห์กลุ่มความสามารถแฝง
7 การพัฒนาระบบการทดสอบแบบปรับเหมาะหลายขั้นตอนด้วยวิธีออนเดอะฟลายที่มีการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรสาขาไอที
8 การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด
9 ปัจจัยเกี่ยวกับนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนกลุ่มแฝงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์: การวิเคราะห์การเปลี่ยนกลุ่มแฝงโดยใช้โมเดลการวัดตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบผสม
10 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในแบบสอบที่มีการตรวจให้คะแนนแบบทวิวิภาค ระหว่างวิธีการถดถอยโลจิสติก วิธีซิปเทสท์และวิธีราสช์ทรี
11 การพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2557
12 ผลของการประเมินตนเองโดยใช้วิธีการสะท้อนคิดที่แตกต่างกัน ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
13 การพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แฟ้มสะสมงาน: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือแบบพหุตัวแปร
ปี พ.ศ. 2556
14 การพัฒนาแบบวัดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น: การประยุกต์ใช้แนวคิดการเข้าถึงคุณลักษณะที่มุ่งวัดของแบบสอบ
15 การพัฒนาวิธีวินิจฉัยความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2555
16 การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูแบบ พหุมิติที่มีการตรวจให้คะแนนแบบพหุวิภาค
17 วิธีการประมาณค่าแบบเบส์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับที่ตัวแปรมีความคลาดเคลื่อนจากการวัด : การศึกษาสถานการณ์จำลองแบบมอนติคาร์โลและข้อมูลจริง
18 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลองค์กร สำหรับสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
19 การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีจัดการข้อมูลสูญหาย สำหรับประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบและความสามารถของผู้สอบ
ปี พ.ศ. 2554
20 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกข้อสอบขั้นแรกและลำดับข้อสอบที่มีต่อคุณภาพของการทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์
21 ประสิทธิภาพการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในวิธีถดถอยโลจิสติก โดยใช้เกณฑ์ขนาดอิทธิพล 2 วิธี สำหรับข้อสอบที่มีรูปแบบการตรวจให้คะแนนแบบทวิวิภาค : ข้อมูลจำลองและข้อมูลเชิงประจักษ์
22 การวิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ : การประยุกต์ใช้โมเดลมูลค่าเพิ่มที่มีการวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและการวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของตัวลวง
23 การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
24 การพัฒนาวิธีการกำหนดคะแนนจุดตัดสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
25 โครงสร้างการคิดของนักเรียนประถมศึกษา
26 การวิเคราะห์ข้อคำถามในแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบคณิตศาสตร์: การเปรียบเทียบระหว่างไฮราชิคอลลิเนียร์โมเดล พาเชียลเครดิตโมเดลและเกรดเรสพอนส์โมเดล
27 การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2553
28 การวิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลประยุกต์และโมเดลบูรณาการการวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในปริบทสังคมไทย
29 การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
30 ประสิทธิภาพของการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเบส์โดยใช้การสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของโมเดลการตอบสนองข้อสอบ
31 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมชีวิตของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ : การวิเคราะห์และประเมินพหุระดับ
32 การพัฒนารูปแบบการประเมินความสำเร็จของการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา การประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์และการวิเคราะห์เอสอีเอ็มแบบมีตัวแปรแฝง
33 การพัฒนาโปรแกรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของนิสิตครูระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : การทดลองแบบพหุกรณีศึกษา
34 การวิเคราะห์ข้อคำถามในแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบคณิตศาสตร์ : การเปรียบเทียบระหว่างไฮราซิคอลลิเนียร์โมเดล พาเซียลเครดิตโมเดลและเกรดเรสพอนส์โมเดล
35 กระบวนทัศน์ใหม่ของความสำนึกต่อชุมชนของครู : การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ และพหุกรณีศึกษา
36 การพัฒนารูปแบบการประเมินการฝึกอบรมข้าราชการทหารของกองทัพอากาศ: การประยุกต์ใช้การประเมินพหุแนวคิด
37 การประยุกต์ใช้เทคนิคอิควิเปอร์เซ็นไทล์สำหรับการวิเคราะห์อัตราความคลาดเคลื่อนของการกำหนดระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียนในสาระการเรียนรู้ที่ต่างกัน
38 การพัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลองค์การสำหรับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ
39 ผลของความไม่เป็นอิสระของข้อสอบที่มีต่อค่าความเที่ยงค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ ค่าความสามารถของผู้สอบและค่าสารสนเทศของแบบสอบ
40 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต : การประยุกต์ใช้โมเดลพัฒนาการพหุระดับแบบผสม
41 การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ : กรณีศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
42 ประสิทธิภาพของการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเบส์ โดยใช้การสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของโมเดลการตอบสนองข้อสอบ
43 กระบวนทัศน์ใหม่ของความสำนึกต่อชุมชนของครู :การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ และพหุกรณีศึกษา
44 การวิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลประยุกต์และโมเดลบูรณาการการวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในบริบทสังคมไทย
45 การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
46 การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน ตามแนวคิดของการประเมินแบบอิงมาตรฐาน และการให้ผลตอบแทนตามสมรรถนะ
47 การศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลาปาชีพบางไทรในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
48 การพัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐานการประเมินอภิมาน สำหรับประเมินรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
49 การวิเคราะห์พหุระดับของปัจจัยระดับครู และ นักเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
50 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและโมเดลมูลค่าเพิ่ม
51 การพัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลองค์การสำหรับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ
52 คุณภาพของการปรับเทียบคะแนนสำหรับแบบสอบรูปแบบผสม : การประยุกต์ใช้การปรับเทียบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ด้วยวิธีโค้งคุณลักษณะและการปรับค่าพารามิเตอร์พร้อมกัน
53 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเพียรในการทำการบ้านวิชาสถิติธุรกิจ : การวิเคราะห์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
54 การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคมสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
55 การพัฒนามาตรวัดเมตาคอคนิชั่นโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
56 การพัฒนาแบบวัดกลยุทธ์การเรียนรู้แบบพหุมิติสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
57 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
58 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
59 การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคมสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
60 การพัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐานการประเมินอภิมาน สำหรับประเมินรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
61 การพัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลองค์การสำหรับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ /
62 การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยระดับครูและนักเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
63 การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงาน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนตามแนวคิดของการประเมินแบบอิงมาตรฐาน และการให้ผลตอบแทนตามสมรรถนะ
64 การพัฒนามาตรวัดเมตาคอคนิชั่น โดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2551
65 การวิเคราะห์ข้อสอบและการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ : การวิเคราะห์พหุระดับ
66 ผลของความไม่เป็นอิสระของข้อสอบที่มีต่อค่าความเที่ยง ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ ค่าความสามารถของผู้สอบและสารสนเทศของแบบสอบเมื่อมีเงื่อนไขการทดสอบที่แตกต่างกัน
67 การเปรียบเทียบคุณภาพของข้อสอบและแบบสอบหลายตัวเลือกที่มีรูปแบบตัวเลือกต่างกัน
68 การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ : การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างคะแนนสอดคล้อง
69 การวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะการตัดสินใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารเวลาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกม
70 อิทธิพลของการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคซิมเพล็กซ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
71 ปัจจัยด้านความสามารถทางการคิด เชาวน์ปัญญา และจิตพิสัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
72 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางสถิติของดัชนีตรวจจับการลอกข้อสอบ
73 การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงทดลอง ด้วยอำนาจการทดสอบสมมติฐาน ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SAS และ SPSS
74 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับของความต้องการจำเป็นของนักเรียนและครูที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75 การพัฒนาวิธีการปรับเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้คะแนน 0-NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
76 การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ : การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างคะแนนสอดคล้อง
77 อิทธิพลของการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคซิมเพล็ก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนประถมศึกษา
78 การวิเคราะห์ข้อสอบและการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ : การวิเคราะห์พหุระดับ
79 ผลของความไม่เป็นอิสระของข้อสอบที่มีต่อค่าความเที่ยง ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบค่าความสามารถของผู้สอบและค่าสารสนเทศของแบบสอบเมื่อมีเงื่อนไขการทดสอบที่แตกต่างกัน
80 การเปรียบเทียบคุณภาพของข้อสอบ และแบบสอบหลายตัวเลือก ที่มีรูปแบบตัวเลือกต่างกัน
81 ปัจจัยด้านความสามารถทางการคิด เชาวน์ปัญญา และจิตพิสัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2550
82 การศึกษาความพอดีของเขตพื้นที่การศึกษา
83 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : การออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ
84 การพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดสมรรถนะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
85 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินการคิดของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการขับเคลื่อนคิดสู่ห้องเรียน (Thinking Classroom Project)
86 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการจำเป็นในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ : การวิเคราะห์พหุระดับ
87 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของทางสถิติของดัชนีตรวจจับการลอกข้อสอบ
88 การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการเชื่อมโยงคะแนนตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติภายใต้การหมุนแกน โครงสร้างเชิงมิติและระดับความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
89 การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดที่พูดภาษาถิ่นล้านนา
90 รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
91 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา : การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและความไว
92 การพัฒนาโมเดลการใช้ประโยชน์วิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษาทางการศึกษา : โมเดลการวัดแบบแข่งขัน 2 แบบและโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบมีองค์ประกอบแฝง
93 รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
94 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับของความต้องการจำเป็นของนักเรียนและครูที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบล
96 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
97 การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
98 การเปรียบเทียบคุณภาพและอัตราความคลาดเคลื่อนของการกำหนดเกรดแบบอิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์ เมื่อใช้แบบสอบเลือกตอบที่มีการตอบ และการตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนด้วยวิธีแตกต่างกัน
99 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
100 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
101 โมเดลสมการโครงสร้างเชาวน์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์ในการศึกษาและการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
102 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎในช่วงเวลาต่างกันจากผู้ประเมินหลายกลุ่ม : ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยวิธีวางกรอบข้อมูล
103 การพัฒนารูปแบบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
104 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบที่มีจำนวนตัวถูก วิธีการตอบและวิธีการตรวจให้คะแนนที่ต่างกัน
ปี พ.ศ. 2547
105 แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
106 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
107 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางวิชาการ : การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม
108 การพัฒารูปแบบการวัดประเมินตามสภาพจริง จากการเรียนอิเล็กทรอนิส์ที่ใช้วิธีการเรียนตามสถานการณ์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองของผู้เรียนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
109 รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง และการรับนวัตกรรมสินค้าแฟชั่นของวัยรุ่น
110 สาเหตุของการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
111 การพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
112 ประสิทธิภาพของการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
113 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
114 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
115 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของครูประถมศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น
116 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ
117 การพัฒนาวิธีการประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรมครู ตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐาน
118 การประเมินความตรงตามเนื้อหาและความเท่าเทียมกันของเนื้อหาในแบบสอบคู่ขนาน โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง
119 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา
120 การเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาในเมล็ดถั่วเหลืองเคลือบ
121 การพัฒนาระบบการประเมินตนเองของครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เพิ่มความถูกต้องโดยใช้สารสนเทศจากผู้มีส่วนได้เสีย
122 การศึกษาขนาดของปัญหาและสาเหตุของเด็กที่ถูกปล่อยปละละเลย : แนวทางและมาตรการ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
123 บทปริทัศน์บทความเรื่อง Choice-Agreement index and its application to item analysis
124 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียนในสถานศึกษา
125 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น
ปี พ.ศ. 2545
126 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษา
127 การพัฒนาการวัดความรู้บางส่วนของผู้ตอบแบบสอบเลือกตอบ
128 ผลกระทบของการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการครูสายงานการสอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
129 ปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
130 การพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพของวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการ ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
131 การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและแบบสอบด้วยกระบวนการ ดี เอฟ ไอ ที สำหรับแบบสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์
132 การเปรียบเทียบความตรงตามสภาพและความคงที่ในการประมาณค่าความสามารถ ของผู้สอบในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์ เมื่อระดับความสามารถของผู้สอบและอัตราการใช้ข้อสอบซ้ำแตกต่างกัน
133 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2543
134 อิทธิพลของวัฒนธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์อิทธิพลพหุระดับ
135 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลโค้งพัฒนาการ ที่มีตัวแปรแฝง โมเดลพหุระดับ และโมเดลกึ่งซิมเพลกซ์ ในการวัดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวชนิดตัวแปรเดี่ยวและตัวแปรพหุ
136 การปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การเปรียบเทียบความตรงเชิงทำนาย
137 การเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาในเมล็ดถั่วเหลืองเคลือบ
138 การประเมินการเรียนรู้ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
139 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิจัยสหสาขาด้านสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2542
140 การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์การภาครัฐเกี่ยวกับการศึกษาอาชีพนอกระบบโรงเรียน
141 อิทธิพลของปัจจัยด้านนักเรียน ครูและโรงเรียน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ : การวิเคราะห์อภิมานด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น และวิธีการของกลาส
142 การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของพัฒนาการ ทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
143 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมและการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
144 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น
145 การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยวิธีการเอชแอลเอ็ม
ปี พ.ศ. 2541
146 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลกับวิธีถดถอยโลจิสติก ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ เมื่อใช้เกณฑ์จับคู่เปรียบเทียบแตกต่างกันในแบบสอบชนิดพหุมิติ
147 การปรับแต้มเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยคะแนนความถนัดทางการเรียน : การเปรียบเทียบระหว่างวิธีการปรับเทียบอิควิเปอร์เซ็นไตล์ เชิงเส้นตรงและไออาร์ที
148 การพัฒนาแบบวัดลักษณะการคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
149 การวิเคราะห์พหุระดับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนประถมศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตการศึกษา 1
150 การพัฒนาหลักสูตรพลเมืองศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากชุมชนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
151 การวิเคราะห์ส่วนประกอบความแปรปรวนทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2540
152 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล กับวิธีถดถอยโลจิสติกในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกัน ของแบบสอบถามแบบอเนกรูป ในกรณีที่จัดกลุ่มความสามารถ ค่าความยากของข้อสอบ และค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบต่างกัน
153 การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบความเหมาะสม ของบุคคลระหว่างดัชนีแอลแซดกับดัชนีดับเบิ้ลยูวัน ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
154 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
155 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ : การประยุกต์ใช้โมเดลเชิงเส้นพหุระดับ
156 การพัฒนารูปแบบการประเมินโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย
157 การศึกษาขนาดของปัญหาและสาเหตุของเด็กที่ถูกปล่อยปละละเลย : แนวทางและมาตรการ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
158 ผลกระทบของการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการครูสายงานการสอนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
159 ผลของคุณภาพข้อสอบและความสามารถของบุคคล ที่มีต่อแบบแผนการตอบผิดปกติ
160 ปัญหาการบริหารโรงเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ
ปี พ.ศ. 2539
161 การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบสำหรับแบบสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยวิธีแมนเทล-เฮนส์เซล
162 การพัฒนาเกณฑ์การติดตามผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
163 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬา ของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถต่างกัน
164 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกัน ของข้อสอบด้วยวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลกับวิธีซิบเทสท์ เมื่อความยาวแบบสอบ ขนาดกลุ่มตัวอย่างและอัตราส่วน ของกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มเปรียบเทียบต่างกัน
165 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์
166 องค์ประกอบเชิงสาเหตุด้านตัวนักเรียน แบบการคิด คุณภาพการสอน ที่มีผลต่อความมั่นใจในการตอบแบบสอบแบบเลือกตอบ และะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6
167 การพัฒนาเทคนิควิธีวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ : การประยุกต์ใช้โปรแกรมเอชแอลเอ็ม
168 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
169 รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการคัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียนคณะครุศาสตร์
170 วิธีวิทยาขั้นสูงด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
171 ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำสำหรับการปรับเทียบคะแนนในแนวระดับ ตามแนวทฤษฎีการตอบสนองรายข้อ ระหว่างแบบที่มีแบบแผนการปรับเทียบ และความยาวแบบสอบแตกต่างกัน
172 การวิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ความเป็นเอกมิติของแบบสอบตามโมเดลโครงสร้างความแปรปรวนร่วม
173 การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของศึกษาธิการจังหวัด ที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
174 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพลังชีวิตอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
175 การพัฒนากระบวนการตรวจสอบความเป็นเอกมิติของแบบสอบ
176 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมของประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนต้น
177 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
178 การพัฒนาวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
179 การวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่สัมพันธ์กับความมุ่งมั่นต่องานวิชาการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
180 การศึกษาคุณภาพของการเทียบมาตราในแนวตั้งโดยใช้ทฤษฎีตอบสนองข้อสอบ
181 การพัฒนาดัชนีรวมชี้คุณลักษณะของนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2536
182 การพัฒนาดัชนีรวมเพื่อบ่งชี้สภาพทางการประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
183 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย ทางสังคมศาสตร์
184 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย ทางสังคมศาสตร์
185 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียนวิชาชีพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพกับการคิดเป็น ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นต่างสายอาชีพ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี
186 การเปรียบเทียบค่าประมาณพารามิเตอร์ของแผนการสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้น ที่มีตัวแปรจำแนกชั้นภูมิ และวิธีกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างย่อย ที่แตกต่างกัน : กรณีศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
187 การเปรียบเทียบผลการตอบมาตรประมาณค่าที่มีรูปแบบคำตอบ และลักษณะคำถามต่างกัน
188 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2534
189 การเปรียบเทียบอัตราการตอบกลับและความคงเส้นคงวา ในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ โดยการให้สิ่งล่อใจที่ต่างกัน
190 การเปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูลจากการสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
191 การพัฒนาเกณฑ์ในการเลือกข้อสอบที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบ
192 ผลกระทบของการปรากฏตัวของบุคคลที่สาม ที่มีต่อคำตอบจากการสัมภาษณ์ครู
193 การเปรียบเทียบค่าประมาณของมัชฌิมเลขคณิตประชากรจากกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จากการสุ่มแบบต่าง ๆ
194 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตการศึกษา 11 ที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและการวิเคราะห์พหุระดับ
ปี พ.ศ. 2533
195 ตัวแปรสำหรับการวิจัย : การคัดเลือก การวัดและการควบคุม
196 การเปรียบเทียบผลการปรับแก้ตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธีของเฮนดริคก์กับของฟิลเลี่ยน โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม
197 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดเก็บข้อสอบ โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2532
198 มิติใหม่ของการวิจัยทางการศึกษา
199 โมเดลเชิงสาเหตุ : การสร้างและการวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2527
200 แนวโน้มการจัดการศึกษาเอกชนสายอาชีวศึกษาในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
201 การเผยแพร่ผลงงานวิจัยการศึกษา : ปัญหาของผู้เผยแพร่และความต้องการของผู้รับ
ปี พ.ศ. 2523
202 ความถูกต้องในการกำหนดจุดตัดด้วยวิธีการกำหนดเกณฑ์ระดับผ่านต่ำสุด
ปี พ.ศ. 2521
203 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการออกกลางคัน และการสอบตกซ้ำชั้นของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
204 ปัญหาการบริหารโรงเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ
205 รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา