ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 17
2 มานิจ ทองประเสริฐ 15
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5
4 วรวิทย์ ลีลาวรรณ 5
5 อรรณพ วรรณทองศรี 5
6 ภาณุวัชร ตระกูลไพบูลย์กิจ 5
7 จินตนา ศิริสันธนะ 3
8 จรัญญา เหลืองสะอาด 2
9 จรรยา ลีลามโนธรรม 2
10 ศุภวิชญ์ ไม้ประดิษฐ์ 2
11 สมชาย พวงเพิกศึก 2
12 ปุณยิศา คืนดี 2
13 วรเดช เกรียงสันติกุล 2
14 เจน ศรีวัมนะธรรมา 1
15 ดนัย จินดารัตน์ 1
16 ณัฐวุฒิ เพิ่มขุนทด 1
17 นำพล ตั้งทรัพย์ 1
18 ฐาปนพงษ์ ลาธุลี 1
19 ชณิชา หมอยาดี 1
20 ชัชรินทร์ สุวรรณวาทิน 1
21 เจน ศรีวัฒนะธรรมา 1
22 กลางเดือน โพชนา 1
23 กิจจา ตั้งกิติวงศ์พร 1
24 อัครพันธ์ ธรรมไพศาล 1
25 ศุภเชษฐ์ กันนิ่ม, 2521- 1
26 วิโรจน์ ธีรเบญจกุล 1
27 วิโรจน์ ธีรเบญจกุล 1
28 ธิษัณย์ สฤษฎ์ผล 1
29 เบญจ์ สุตารมย์ 1
30 พงษ์ธิวา พงษ์พานิช 1
31 กิตติ ลิ่มสกุล 1
32 ปริญญา จันทรวินิจ 1
33 ครรชิต ผิวนวล 1
34 ทรงชัย อนุนันตกุล 1
35 ปัญญา พิทักษ์กุล 1
36 ก่อเกียรติ บุญชูกุศล 1
37 เทอด ทองมา 1
38 สุรพล ราษฎร์นุ้ย 1
39 ปณิกา ไชยตะมาตร์ 1
40 สฤษดิ์ วรวิบูล 1
41 รังสินี รังกุพันธุ์ 1
42 วิทยา ยงเจริญ 1
43 สถาพร เขียววิมล 1
44 วัชรชัย ภุมรินทร์ 1
45 สมชัย นนทสิทธิชัย 1
46 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 1
47 จาตุรัตน์ รักษาแก้ว 1
48 วณิชย์ ศิริลันธนะ 1
49 สุชาติ ชีวสาธน์ 1
50 ณรงค์ โมกขวิสุทธิ์ 1
51 สุรพล สุรบรรเจิดพร 1
52 พิศิษฎ์ จารุมณีโรจน์ 1
53 บุญเจิด ประภัสสรชัยกุล 1
54 พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ 1
55 พิภพ เล้าประจง 1
56 ชัชพล มงคลิก 1
57 ชัยพฤกษ์ ศานติพันธ์ 1
58 สุรศักดิ์ วิระยะวานิช 1
59 ทิพรชัย ปราการพิลาศ 1
60 สุเมธ คงสำราญ 1
61 สาทิต เต็มนาที 1
62 สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ 1
63 ฮุชเซ็น นิยมเดชา 1
64 สุวิทย์ ธรรมเทวินทร์ 1
65 กันตินันท์ ทรัพย์เสริมผล 1
66 โฆษิต สุขก้องวารี 1
67 ฉัตรชัย สมศิริ 1
68 กลย์มนัส มนัสปิติ 1
69 สุชาติ แซ่แต้ 1
70 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
71 รณรณก ศิลาแก้ว 1
72 ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 1
73 ศิริพงษ์ ม่วงศิริ 1
74 ธัชชัย อำนวยผลวิวัฒน์ 1
75 ชินเทพ เพ็ญชาติ 1
76 ภูมิพัฒน์ กุลทรัพย์อรุชา 1
77 จันทนา จันทโร 1
78 จรูญ มหิทธาฟองกุล 1
79 ทอมป์สัน, จอยซ์ 1
80 ดวงตา ละเอียดดี 1
81 ไพสันต์ พัฒนะคูหา 1
82 ยุทธนา สิทธิสันต์ 1
83 โกวิทย์ วัลลภาพันธุ์ 1
84 ไพบูลย์ วิชาชัย 1
85 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 1
86 ผจญ ภักดีกุล 1
87 วิมล พิบูลภานุวัธน 1
88 ทวีศักดิ์ ศิริยนตระกาล 1
89 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 1
90 สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน 1
91 รณรณก ศิลาแก้ว 1
92 กรุงพล โชติสุวรรณ 1
93 พรรัตน์ จตุพรพรรณยา 1
94 นพรัตน์ ศิริโชติ 1
95 ปุณยวีร์ แก้วประชุม 1
96 อนินทยา คำกันยา 1
97 สุวัฒน์ ประชุมวัน 1
98 ธัชชัย อำนวยผลวิวัฒน์ 1
99 ทวีชัย เลิศวรสิริกุล 1
100 พิชญ รัชฎาวงศ์ 1
101 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 8
3 2552 6
4 2551 3
5 2550 5
6 2549 7
7 2548 3
8 2547 1
9 2545 1
10 2544 2
11 2543 3
12 2542 1
13 2541 5
14 2539 4
15 2538 3
16 2537 3
17 2535 1
18 2534 3
19 2532 2
20 2531 2
21 2530 1
22 2527 1
23 2526 2
24 2525 3
25 2524 2
26 2522 1
27 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 เกณฑ์การใช้พลังงานในโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่น
2 การปรับปรุงระบบการคงคลังอะไหล่สำหรับเครื่องจักรการผลิต
ปี พ.ศ. 2553
3 การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
4 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสมรรถนะของการดำเนินงาน
5 เงื่อนไขการลงทุนสำหรับการกำจัดมูลฝอยชุมชน
6 แบบจำลองการคัดเลือกโครงการวิจัยและพัฒนา
7 เงื่อนไขการลงทุนสำหรับการกำจัดมูลฝอยชุมชน
8 แบบจำลองการคัดเลือกโครงการวิจัยและพัฒนา
9 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรและสมรรถนะของการดำเนินการ
10 การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2552
11 การวัดรอยเท้าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย
12 การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับอาคารรัฐวิสาหกิจ
13 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแกสิฟิเคชันในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ทางภาคเหนือของประเทศไทย
14 การวัดรอยเท้าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย
15 การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับอาคารรัฐวิสาหกิจ
16 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแกสิฟิเคชันในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ทางภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลของระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
18 การประเมินวัฏจักรชีวิตของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีเพื่อการจัดการมลพิษทางอากาศ
19 การประเมินวัฏจักรชีวิตของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ สำหรับเทคโนโลยีเพื่อการจัดการมลพิษทางอากาศ
ปี พ.ศ. 2550
20 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การบริโภคพลังงานของอุตสาหกรรมอโลหะ
21 การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบส่งกำลัง
22 มาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
23 มาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมแก้วและกระจก
24 มาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก
ปี พ.ศ. 2549
25 การพัฒนาระบบการจำแนกประเภทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกตามประสิทธิภาพพลังงาน
26 การลดต้นทุนค่าดำเนินการโรงงานโดยการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพกรณีศึกษา : โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
27 การจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่ไม่แน่นอน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย
28 การกำหนดตารางการผลิตในโรงงานผลิตเสื้อกาวน์
29 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อพัฒนารูปแบบการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
30 การศึกษากระบวนการบ่มเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของแผ่นวงจรพิมพ์ชนิดอ่อน
31 การจัดสมดุลสายการผลิตแบบหลายชนิดโดยใช้การจำลอง : กรณีศึกษาสายการผลิตอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2548
32 การศึกษาประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนต้นน้ำ
33 การศึกษาประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนกลางน้ำ : การประยุกต์ดัชนีดิวิเซีย
34 การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานของกล่องกระดาษลูกฟูก
ปี พ.ศ. 2547
35 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อพัฒนารูปแบบการพยากรณ์ ยอดขายรถจักรยานยนต์ภายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
36 การลดการสูญเสียวัตถุดิบในสายการผลิตของผลิตภัณฑ์แผงวงจรรวม (ไอซี)
ปี พ.ศ. 2544
37 การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
38 การลดความแปรปรวนในการตั้งระยะวาล์วของเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2543
39 การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบโต้ตอบ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
40 การปรับปรุงและพัฒนาระบบซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
41 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการการคลังสินค้า
ปี พ.ศ. 2542
42 การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเชื่อมดีบุก-ตะกั่วบนแผ่นวงจรพิมพ์ ด้วยเครื่องเชื่อมอัตโนมัติโดยวิธีการออกแบบการทดลอง
ปี พ.ศ. 2541
43 อิทธิพลของความเร็วตัดที่มีต่ออายุของมีดตัดคาร์ไบด์ สำหรับชิ้นส่วนของปั๊มน้ำรถยนต์
44 การลดจุดบกพร่องของการประกอบแผ่นลายวงจรพิมพ์ โดยการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต
45 อิทธิพลของอุณหภูมิต่อโฟลว์ไลน์และโคลด์ชัต ในกระบวนการฉีดอะลูมิเนียมแบบไดแคสติง
46 ความเชื่อถือได้ของหัวอ่านเขียนแบบแมกนีโทรีซิสทีฟ ในการทดสอบแบบอิเล็กโทรไมเกรชันและการทำนายอายุการใช้งาน
47 การกำหนดงานการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันหล่อลื่น
ปี พ.ศ. 2539
48 การปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
49 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการซ่อมใหญ่สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ในสถานีย่อย
50 การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาคุณภาพในการผลิตชิ้นส่วนโลหะ ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
51 การวิเคราะห์ระดับความเชื่อมั่นของการทดสอบเพื่อประเมินอายุใช้งาน ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยวิธีการขยายตัวของรอยร้าว
ปี พ.ศ. 2538
52 ระบบสั่งการอัตโนมัติการบำรุงรักษาเครื่องจักรสำหรับงานหล่อลื่น : กรณีศึกษาโรงงานผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร
53 การลดเวลาสูญเปล่าของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร
54 การปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากคลังพัสดุ ของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
ปี พ.ศ. 2537
55 การวางแผนการผลิตรายวันสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผ่น
56 การประเมินเทคโนโลยีในแง่มุมด้านวิศวกรรม : กรณีศึกษาระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
57 การประเมินเทคโนโลยีในแง่มุมด้านวิศวกรรม : กรณีศึกษาระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
58 การจัดลำดับงานการผลิตสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผ่น
ปี พ.ศ. 2534
59 ผลของการพัฒนาเทคโนโลยีต่อกำลังคนของอุตสาหกรรมไอซีในประเทศไทย
60 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการวางแผนการผลิตในโรงงานแผ่นวงจรพิมพ์
61 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการผลิตในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่
ปี พ.ศ. 2532
62 การวางแผนทรัพยากรในการซ่อมบำรุงขั้นปรับซ่อมใหญ่ ระดับขับเคลื่อนหลักของเรือยนต์เร็วโจมตี
63 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมการประกอบตู้เย็น
ปี พ.ศ. 2531
64 ไซโลเก็บข้าวเปลือกขนาดเล็กสำหรับเกษตรกร
65 การวางแผนกำลังคนในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2530
66 ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมต่อผลผลิตของอุตสาหกรรม ที่ใช้เหล็กแผ่น
ปี พ.ศ. 2527
67 การศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
ปี พ.ศ. 2526
68 เครื่องอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
69 การพยากรณ์กำลังคนในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไทย
ปี พ.ศ. 2525
70 การศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนนำลิกไนท์ มาใช้ในอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์
71 การใช้ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์กับอุตสาหกรรมการอบแห้งอาหาร ในประเทศไทย
72 การจำลองแบบปัญหาท่าเรือกรุงเทพฯโดยเทคนิค เกอท ทรีคิว
ปี พ.ศ. 2524
73 การสำรองพัสดุเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือ
74 ระบบการควบคุมพัสดุคงคลังของชิ้นส่วนอะไหล่เครืองยนต์ของเรือ พี.จี.เอ็ม.
ปี พ.ศ. 2522
75 การเพิ่มผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องขนาดเล็กในประเทศไทย