ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริกุล อิศรานุรักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริกูล อิศรานุรักษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 6
2 จีรนันท์ ขำนอง 4
3 ณัฐนารี เอมยงค์ 4
4 อธิวัฒน์ เปล่งสอาด 4
5 สุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ 4
6 ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ 4
7 รุจา ภู่ไพบูลย์ 4
8 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 4
9 นิตยา คชภักดี 4
10 บังอร เทพเทียน 2
11 ดุษณี ดำมี 2
12 เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม 2
13 เริงวิชญ์ นิลโคตร 2
14 สุจิตต์ ไตรพิทักษ์ 2
15 เพ็ญศรี พิชัยสนิธ 2
16 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 2
17 ปราณี สุทธิสุคนธ์ 2
18 สายฤดี วรกิจโภคาทร 2
19 จุไรภรณ์ ทัศนอนันชัย 2
20 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 2
21 ชลาศัย ห่วงประเสริฐ 2
22 ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร 2
23 ศิริพรรณ ทองเจิม 2
24 กุลลักษณ์ เลิศภัทรพงศ์ 2
25 นันทนา แสนสาคร 2
26 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
27 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
28 พิมภา สุตรา 1
29 Ladda Mo-suwan 1
30 ธิดารัตน์ กำลังดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2551 2
3 2550 5
4 2549 1
5 2548 3
6 2547 1
7 2546 3
8 2545 2
9 2543 2
10 2542 1
11 2540 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 แรงงานเด็กในภาคอุตสาหกรรม เขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2551
2 ประเมินการจัดระบบบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การพัฒนาระบบจัดเก็บกลุ่มตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุขสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
4 ประเมินการจัดระบบบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
5 การประเมินการจัดระบบบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในประชากร 6 กลุ่มเป้าหมายพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2550
7 โครงการสำรวจสภาพครอบครัวตามตัวชี้วัดสภาพครอบครัวเข้มแข็ง
8 ทบทวนองค์ความรู้ระบบการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปี พ.ศ. 2549
9 การย้ายถิ่นของครอบครัวกับไอคิวเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
10 โครงการพัฒนาระดับสติปัญญาเด็กวัยต่างๆของประเทศ
11 สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย
12 การวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู
ปี พ.ศ. 2547
13 การพัฒนาระบบจัดเก็บกลุ่มตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุขสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
14 สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย
15 การส่งเสริมและดูแลสุขภาพของเด็กและวัยรุ่นในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: ชุมชนวัดมะกอก ระยะที่ 2-3 : การดำเนินงานและประเมินผล
16 โครงการศึกษา เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัด "ครอบครัวอยู่ดีมีสุข"
ปี พ.ศ. 2545
17 โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู
18 โครงการศึกษา เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัด "ครอบครัวอยู่ดีมีสุข"
ปี พ.ศ. 2543
19 อิทธิพลของธุรกิจต่อสถานเลี้ยงดูเด็กและพ่อแม่ : ศักยภาพที่จะมีผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย
20 การส่งเสริมและดูแลสุขภาพของเด็กและวัยรุ่นในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: ชุมชนวัดมะกอก ระยะที่ 2-3 : การดำเนินงานและประเมินผล
ปี พ.ศ. 2542
21 การปรับปรุงสุขภาพของทารกปริกำเนิด ในจังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2540
22 การปรับปรุงสุขภาพของทารกปริกำเนิด ในจังหวัดแพร่
23 แรงงานเด็กในภาคอุตสาหกรรม เขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล