ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริกร อิ่นคำ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษางานสร้างสรรค์ประติมากรรมประยุกต์จากรูปแบบศิลปกรรม วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
2 งานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ ชุดแรงบันดาลใจจากศิลปกรรม วัดไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการโรงงงานเซรามิกขนาดเล็ก และแนวทางการจัดการกับสภาพปัญหา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
4 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ของโรงงานขนาดย่อม กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ "พี่เลี้ยงน้อง" ในจังหวัดลำปาง
5 การศึกษาอัตลักษณ์และการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังไทย แบบรัตนโกสินทร์ ในจังหวัดลำปาง
6 การสำรวจศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
7 การสำรวจสภาพปัญหาการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
8 การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่
9 การศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุสู่ชุมชน บ้านป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
10 การศึกษางานสร้างสรรค์ประติกรรมประยุกต์จากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2556
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้านด้วยองค์ความรู้จิตรกรรมฝาผนังช่างลำปางของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
12 การศึกษารูปแบบและความหมายของลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ของลวดลายปูนปั้นหน้าบันวิหารหลวงวัดไหล่หิน ผ่านการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน
13 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
14 สภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง
15 การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษกระเบื้องปูพื้นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังแคว้ง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
16 การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้และเศษเซรามิกส์ อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสบตุ๋ย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
17 การศึกษาภาพเขียนสีวิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2554
18 พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกาดกองต้า อ.เมือง จ.ลำปาง
19 การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเซรามิกส์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองห้า ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
20 การศึกษาอัตลักษณ์ในงานจิตรกรรมฝาผนัง สกุลช่างลำปาง
21 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ ของครูศิลปะระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง
22 การพัฒนาสินค้าของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรม วัดพระธาตุลำปางหลวง
23 พัฒนาสินค้าของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง
ปี พ.ศ. 2539
24 มิติลวงแห่งปัจจุบันสมัย