ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิราวุธ กลิ่นบุหงา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sirawut Klinbunga 13
2 อัญชลี ทัศนาขจร 6
3 บังอร แถวโนนงิ้ว 3
4 บวรลักษณ์ คำน้ำทอง 3
5 Bavornlak Khamnamtong 3
6 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 3
7 Jiranan Techaprasan 2
8 นฤมล เผ่านักรบ 2
9 Thaya Jenjittikul 2
10 Narumon Phaonakrop 2
11 กาญจนา สิทธิขันแกัว 2
12 Kanchana Sittikankaew 2
13 จิรนันท์ เตชะประสาน 2
14 ทยา เจนจิตติกุล 2
15 ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ 2
16 Narongsak Puanglarp 2
17 วิเชียร ริมพณิชยกิจ 2
18 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 2
19 Piamsak Menasveta 2
20 สุธาทิพย์ กิตติเสนาชัย 2
21 Suthathip Kittisenachai 2
22 Sittiruk Roytrakul 2
23 สิริกานต์ ประเสริฐลักษณ์ 1
24 Pattareeya Ponza 1
25 ปาริชาติ ชุมทอง 1
26 บุญญรินทร์ จรัสรัศมี 1
27 Boonyarin Jarasrassamee 1
28 Patchari Yocawibun 1
29 Sasithorn Petkorn 1
30 Sirikan Prasertlux 1
31 Parichat Chumtong 1
32 พัชรี โยควิบูล 1
33 สุภัทรา อุไรวรรณ์ 1
34 พิชิต ศรีมุกดา 1
35 เปรมฤทัย สุพรรณกูล 1
36 รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ 1
37 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 1
38 K. Yamano 1
39 ภัทรียา พลซา 1
40 Rachanimuk Hiransuchalert 1
41 Nitsara Karoonuthaisiri 1
42 ฉัตรชัย งามเรียบสกุล 1
43 Rungnapa Leelatanawit 1
44 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
45 Chatchai Ngamriabsakul 1
46 วิชชุลดา ตาลาคุณ 1
47 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
48 สุภาวดี พุ่มพวง 1
49 Witchulada Talakhun 1
50 Wanilada Rungrassamee 1
51 Pikul Jiravanichpaisal 1
52 Anchalee Tassanakajon 1
53 Vichien Rimphanitchayakit 1
54 สกล พันธุ์ยิ้ม 1
55 Sakol Panyim 1
56 พิกุล จิรวาณิชไพศาล 1
57 วณิลดา รุ่งรัศมี 1
58 รุ่งนภา ลีละธนาวิทย์ 1
59 Premruethai Supungul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 1
6 2549 1
7 2548 2
8 2546 1
9 2543 1
10 2542 5
11 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม
2 Identification of reproduction-related proteins and characterization of the protein disulfide isomerase A6 cDNA in ovaries of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
3 Identification of reproduction-related proteins and characterization of proteasome alpha 3 and proteasome beta 6 cDNAs in testes of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2554
4 Molecular characterization and expression of the Prostaglandin reductase 1 gene and protein during ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
5 Molecular cloning and expression analysis of the Mitogen-activating protein kinase 1 (MAPK1) gene and protein during ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon.
ปี พ.ศ. 2553
6 Genetic variation of Kaempferia (Zingiberaceae) in Thailand based on chloroplast DNA (psbA-trnH and petA-psbJ) sequences
7 Expression and distribution of three heat shock protein genes under heat shock stress and under exposure to Vibrio harveyi in Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2552
8 ความหลากหลายของชนิดและเครื่องหมายพันธุกรรมปูแดงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
9 Genetic relationshtips and species Authentication of Boesenbergia (Zingiberaceae) in Thailand based on AFLP and SSCP analyses
ปี พ.ศ. 2549
10 การสืบค้นเครื่องหมายทางพันธุกรรมในส่วนไมโครแซทเทไลต์และเครื่องหมายที่จำเพาะต่อชนิดของหอยเป๋าฮื้อ : พันธุศาสตร์เชิงประชากรสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2548
11 การแยกและวิเคราะห์ลักษณะของเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่จำเพาะต่อเพศของกุ้งกุลาดำ
12 Recombinant Expression and Characterization of Five-Domain Kazal-Type Serine Proteinase Inhibitor of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2546
13 การสืบค้นเครื่องหมายทางพันธุกรรมในส่วนไมโครแซทเทลไลต์ และเครื่องหมายที่จำเพาะต่อชนิดของหอยเป๋าฮื้อ : พันธุศาสตร์เชิงประชากร สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2543
14 การวิเคราะห์ลักษณะและความแปรผันของไมโครแซเทลไลต์ในจีโนมของกุ้งกุลาดำและความเป็นไปได้ในการใช้จำแนกพันธุกรรม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2542
15 การศึกษาฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและฮอร์โมนยับยั้งการลอกคราบจากก้านตาของกุ้งกุลาดำ
16 ความหลากหลายของพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของกุ้งกุลาดำในประเทศไทย
17 การศึกษาฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและฮอร์โมนยับยั้งการลาออกคราบจากก้านตาของกุ้งกุลาดำ
18 ความหลากหลายของพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของกุ้งกุลาดำในประเทศไทย
19 โปรแกรมคัดเลือกเพื่อการผสมพันธุ์กุ้งกุลาดำ Penaeus monodon, Fabricius ระยะที่ 1 : พันธุศาสตร์เชิงประชากรและการประเมินค่าอัตราพันธุกรรมของอัตราการเติบโต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 A preliminary study of ribosomal DNA polymorphism in the tiger shrimp, Penaeus monodon
21 Genetic heterogeneity of the tropical abalone (Haliotis asinina) revealed by RAPD and microsatellite analyses
22 Molecular taxonomy of cupped oysters (Crassostrea, Saccostrea, and Striostrea) in Thailand based on COI, 16S, and 18S rDNA polymorphism
23 Genetic diversity and molecular markers in introduced and Thai native apple snails (Pomacea and Pila)
24 Species identification of the tropical abalone (Haliotis asinina, Haliotis ovina, and Haliotis varia) in Thailand using RAPD and SCAR markers
25 Genetic Diversity and Molecular Markers of the Tropical Abalone (Haliotis asinina) in Thailand
26 Molecular genetic identification tools for three commercially cultured oysters (Crassostrea belcheri, Crassostrea iredalei, and Saccostrea cucullata) in Thailand
27 Genetic diversity and species-diagnostic markers of mud crabs (genus Scylla) in eastern Thailand determined by RAPD analysis
28 Mitochondrial DNA diversity in three populations of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
29 Identification of sex-specific expression markers in the giant tiger shrimp (Penaeus monodon)
30 Species identification of five penaeid shrimps using PCR-RFLP and SSCP analyses of 16S ribosomal DNA
31 Genetic diversity of the giant tiger shrimp (Penaeus monodon) in Thailand revealed by PCR-SSCP of polymorphic EST-derived markers
32 Expressed sequence tag analysis for identification and characterization of sex-related genes in the giant tiger shrimp Penaeus monodon
33 Genetic heterogeneity of the blue swimming crab (Portunus pelagicus) in Thailand determined by AFLP analysis
34 Isolation and characterization of testis-specific DMRT1 in the tropical abalone (Haliotis asinina)
35 Identification, characterization and expression of sex-related genes in testes of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
36 Suppression subtractive hybridization (SSH) for isolation and characterization of genes related to testicular development in the giant tiger shrimp Penaeus monodon
37 Development of a species-diagnostic SCAR marker of the blue swimming crab (Portunus pelagicus)
38 Molecular characterization and expression profiles of cyclin A and cyclin B during ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
39 Identification, characterization and expression of adipose differentiation-related protein (ADRP) gene and protein in ovaries of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
40 Identification of testis-relevant genes using in silico analysis from testis ESTs and cDNA microarray in the black tiger shrimp (Penaeus monodon)
41 Genetic diversity of wild and domesticated stocks of thai abalone, Haliotis asinina (Haliotidae), analyzed by single-strand conformational polymorphism of AFLP-derived markers
42 Molecular cloning and expression analysis of ovary-specific transcript 1 (Pm-OST1) of the giant tiger shrimp, penaeus monodon
43 Identification, characterization, and expression of the Genes TektinA1 and Axonemal Protein 66.0 in the tropical abalone haliotis asinina
44 Molecular cloning and expression of progestin membrane receptor component 1 (Pgmrc1) of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
45 Isolation and characterization of progesterone receptor-related protein p23 (Pm-p23) differentially expressed during ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
46 Molecular characterization of Calreticulin: A biomarker for temperature stress responses of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
47 Identification and expression analysis of sex-specific expression markers of thai abalone haliotis asinina, linneaus, 1758
48 A cDNA microarray, UniShrimpChip, for identification of genes relevant to testicular development in the black tiger shrimp (Penaeus monodon)
49 Isolation and characterization of genes functionally involved in ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon by suppression subtractive hybridization (SSH)
50 Molecular cloning and expression analysis of the Mitogen-activating protein kinase 1 (MAPK1) gene and protein during ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
51 Molecular characterization and expression of the Prostaglandin reductase 1 gene and protein during ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
52 Identification and expression analysis of the Broad-Complex core protein isoform 6 (BR-C Z6) gene in the giant tiger shrimp Penaeus monodon (Penaeidae: Decapoda)
53 Identification of reproduction-related proteins and characterization of proteasome alpha 3 and proteasome beta 6 cDNAs in testes of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
54 Expression profiles and localization of vitellogenin mRNA and protein during ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
55 Characterization and expression of cell division cycle 2 (Cdc2) mRNA and protein during ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
56 Characterization and expression analysis of the Broad-complex (Br-c) gene of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
57 Identification of reproduction-related proteins and characterization of the protein disulfide isomerase A6 cDNA in ovaries of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
58 Characterization and expression analysis of Cyclin-dependent kinase 7 gene and protein in ovaries of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
59 Isolation of cDNA, genomic organization and expression of small androgen receptor-interacting protein 1 (PmSARIP1) in the giant tiger shrimp Penaeus monodon