ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิราพร ณ ถลาง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศิราพร ณ ถลาง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 8
2 สุกัญญา สุจฉายา 3
3 น้ำมนต์ อยู่อินทร์ 2
4 สุรชัย ชินบุตร 2
5 ประคอง นิมมานเหมินท์ 2
6 กรรณิการ์ สัจกุล 2
7 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน 2
8 ปฐม หงษ์สุวรรณ 2
9 ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ 1
10 พิมพ์นภัส จินดาวงค์ 1
11 นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์ 1
12 สายป่าน ปุริวรรณชนะ 1
13 พุ่มพวง อภิวงค์ 1
14 ณัฐพร ไข่มุกข์ 1
15 วกุล มิตรพระพันธ์ 1
16 จตุพร เพชรบูรณ์ 1
17 อนุชา พิมศักดิ์ 1
18 ราชันย์ เวียงเพิ่ม 1
19 สมชาย สำเนียงงาม, 2506- 1
20 นิตินันท์ พันทวี, 2511- 1
21 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
22 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 1
23 พรทิพย์ อันทิวโรทัย 1
24 ชมชนก ทรงมิตร 1
25 นิตยา วรรณกิตร์ 1
26 สุกัญญา สุจฉายา 1
27 อัมพิกา ยะคำป้อ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 1
4 2555 1
5 2554 4
6 2553 4
7 2550 3
8 2548 1
9 2547 1
10 2545 3
11 2544 1
12 2542 2
13 2539 1
14 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความเชื่อและบทบาทของประเพณีทานธัมม์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2 วรรณกรรมและพิธีกรรมบอกตัวตนคนพลัดถิ่นของชาวไทลื้อเมืองยอง หมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2558
3 วัฒนธรรมโนรา : การดำรงอยู่และการสืบทอดในบริบทของบ้านปลายระไม อำเภอเปิ้นดัง รัฐเคดาห์ (ไทรบุรี) ประเทศมาเลเซีย
4 ย่านไชน่าทาวน์เยาวราช: พื้นที่การนำเสนออัตลักษณ์เชิงซ้อนของวัฒนธรรมความเป็นจีนในสังคมไทยร่วมสมัย
ปี พ.ศ. 2557
5 พระอุปคุต: การสืบทอดและการผลิตซ้ำความเชื่อ ตำนานและพิธีกรรมในสังคมไทยปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2555
6 อิทธิปาฏิหาริย์กับการสร้างเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์: ขนบนิยมและพลวัตในประวัติพระเกจิอาจารย์ในสังคมไทยภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2554
7 พลวัตของลัทธิพิธีการนับถือเจ้าหลวงคำแดงของกลุ่มไทยวนและ ไทลื้อในภาคเหนือ
8 พลวัตและบทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารักษ์บ้านที่บ้านไม้ลุงขน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
9 ตัวละครผู้ช่วยเหลือในละครนิทานโทรทัศน์ร่วมสมัย : กรณีศึกษานิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ เรื่องตุ๊กตาทอง
10 การดำรงอยู่และบทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีอารักษ์เมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2553
11 การสืบทอดอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของหมอเหยาและอัตลักษณ์ของผู้ไทในพิธีเหยาเลี้ยงผี: กรณีศึกษาตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
12 การดำรงอยู่ของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวในสังคมไทยปัจจุบัน: กรณีศึกษาหมู่บ้านดอนโพธิ์ ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13 การสืบทอดอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของหมอเหยาและอัตลักษณ์ของผู้ไทในพิธีเหยาเลี้ยงผี :
14 การดำรงอยู่ของความเชื่อและพิธีกรรม เกี่ยวกับข้าวในสังคมไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษาหมู่บ้านตอนโพธิ์ ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2550
15 พระคเณศ : ตำนานและพิธีกรรมในสังคมไทย
16 ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ : โครงสร้างเนื้อหาและบทบาทในสังคมไทย
17 คติชนกับการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทลื้อ บ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2548
18 ตำนานพระธาตุของชนชาติไท : ความสำคัญและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับความเชื่อดั้งเดิม
ปี พ.ศ. 2547
19 พิธีรำผีของชาวไทยเชื้อสายมอญ : ความหมายและบทบาทในการสืบทอดทางวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2545
20 ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล และกาลกิณีในชื่อของคนไทย
21 แบบเรื่องนิทานสังข์ทอง : ความแพร่หลายและการแตกเรื่อง
22 บทบาทการศึกษาในการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาวัฒนธรรมชาวสวนฝั่งธนบุรี
ปี พ.ศ. 2544
23 การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสาน
ปี พ.ศ. 2542
24 การวิเคราะห์ตำนานสุริยคราสและจันทรคราสของชนชาติไท
25 โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทศึกษาว่าด้วย : คติชาวบ้านและวรรณกรรม
ปี พ.ศ. 2539
26 การวิเคราะห์ตำนานสร้างโลกของคนไท : รายงานการวิจัย