ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิไลวรรณ วัฒนานนท์ 7
2 ธานี กล่อมใจ 7
3 นิระมล สมตัว 5
4 จิราพร วรวงศ์ 4
5 ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร 3
6 สุวรรณี แสงอาทิตย์ 3
7 จังหวัดขอนแก่น. โรงพยาบาลน้ำพอง 3
8 ชุติมา เทียนชัยทัศน์ 3
9 ปิยธิดา 2
10 อรวรรณ โคตรโยธา 2
11 ธรณิศ สายวัฒน์ 2
12 ทรงสุดา กัณชัย 2
13 มาร์, เดวิด เอ็ม.ดับเบิลยู 1
14 พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ 1
15 พรทิพย์ วงศ์แก้ว 1
16 ประสิทธิ์ คชโคตร 1
17 ธนูสินธ์ ไชยสิริ 1
18 วิณิชลักษณ์ พัทบุรี 1
19 ชลดา เลวิส 1
20 พัชรินทร์วินา เพิ่มยินดี 1
21 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
22 Komatra Chuengsatiansup 1
23 คณิศร เต็งรัง 1
24 โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1
25 Siranee Sihapark 1
26 Kanisorn Tengrang 1
27 ปิยธิดา คุหิรันยรัตน์ 1
28 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
29 ฮองทิว เชง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2557 4
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 3
6 2553 1
7 2552 2
8 2551 1
9 2549 1
10 2548 1
11 2547 8
12 2544 1
13 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้กระบวนการการพัฒนาผู้เรียนในชุมชนเป็นฐาน
2 ผลของการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
3 ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนในการป้องกันพฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2557
4 ผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย
5 แบบจำลองการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยตัวแบบสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
6 ผลกระทบและภาวะการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย
7 -
ปี พ.ศ. 2556
8 ผู้สูงอายุและผู้ดูแล: ความเปราะบางของสังคมผู้สูงอายุภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2555
9 -
ปี พ.ศ. 2554
10 รูปแบบการป้องกันภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
11 ผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรณีศึกษา เขตชนบท อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
12 การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบภายใต้ศูนย์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับครูต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2553
13 ทุนในชุมชน : การเคลื่อนไหวแก้ปัญหาสุรา กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคกใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
14 วัดปลอดสุรา : ลด ละ เลิก สุราสร้างสุขภาพชุมชน
15 วัดปลอดสุรา : R2R ลด ละ เลิก สุราสร้างสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
16 ทุนในชุมชน : การเคลื่อนไหวผ่าทางตันปัญหาสุรา กรณีศึกษาบ้านโคกใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
17 ประสานการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2548
18 การเตรียมยางธรรมชาติเหลว และการนำไปใช้
ปี พ.ศ. 2547
19 การบำบัดคราบน้ำมันปริมาณน้อยโดยใช้คอลลอยด์
20 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการลดอุณหภูมิการสังเคราะห์ ซิลิกอน คาร์ไบด์ (sic)
21 การออกแบบภาพประกอบทศชาติชาดก
22 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์
23 การศึกษาปัจจัยด้านเทคนิค และกรรมวิธีการผลิตตราสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมี่ยม
24 กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้มสะสมงานของครูประถมศึกษา
25 การออกแบบอาคารสำนักงานขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน
26 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อมและกลยุทธการจัดการที่มีผลต่อคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยการใช้แนวทางการวิจัยเชิงระบบ
ปี พ.ศ. 2544
27 การศึกษาศักยภาพของสารไคโตซานในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคใบจุดของมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 รูปแบบการป้องกันภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น