ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิไลวรรณ วัฒนานนท์ 7
2 ธานี กล่อมใจ 7
3 นิระมล สมตัว 5
4 จังหวัดขอนแก่น. โรงพยาบาลน้ำพอง 4
5 จิราพร วรวงศ์ 4
6 สุวรรณี แสงอาทิตย์ 3
7 ชุติมา เทียนชัยทัศน์ 3
8 ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร 3
9 ปิยธิดา 2
10 อรวรรณ โคตรโยธา 2
11 ทรงสุดา กัณชัย 2
12 ธรณิศ สายวัฒน์ 2
13 คณิศร เต็งรัง 1
14 โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1
15 วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ 1
16 นวลละออง ทองโคตร 1
17 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
18 Komatra Chuengsatiansup 1
19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
20 Kanisorn Tengrang 1
21 Siranee Sihapark 1
22 ธารา รัตนอำนวยศิริ 1
23 พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ 1
24 พรทิพย์ วงศ์แก้ว 1
25 พัชรินทร์วินา เพิ่มยินดี 1
26 ฮองทิว เชง 1
27 ปิยธิดา คุหิรันยรัตน์ 1
28 มาร์, เดวิด เอ็ม.ดับเบิลยู 1
29 ประสิทธิ์ คชโคตร 1
30 วิณิชลักษณ์ พัทบุรี 1
31 ชลดา เลวิส 1
32 ธนูสินธ์ ไชยสิริ 1
33 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2557 3
4 2555 1
5 2554 3
6 2552 1
7 2549 1
8 2548 1
9 2547 8
10 2544 1
11 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 รูปแบบการพัฒนานโยบายสาธารณะกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนอีสาน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2559
2 ผลของการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้กระบวนการการพัฒนาผู้เรียนในชุมชนเป็นฐาน
3 ผลของการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
4 ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนในการป้องกันพฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2557
5 แบบจำลองการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยตัวแบบสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
6 ผลกระทบและภาวะการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย
7 -
ปี พ.ศ. 2555
8 -
ปี พ.ศ. 2554
9 รูปแบบการป้องกันภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
10 ผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรณีศึกษา เขตชนบท อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
11 การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบภายใต้ศูนย์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับครูต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2552
12 วัดปลอดสุรา : R2R ลด ละ เลิก สุราสร้างสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
13 ประสานการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2548
14 การเตรียมยางธรรมชาติเหลว และการนำไปใช้
ปี พ.ศ. 2547
15 การบำบัดคราบน้ำมันปริมาณน้อยโดยใช้คอลลอยด์
16 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการลดอุณหภูมิการสังเคราะห์ ซิลิกอน คาร์ไบด์ (sic)
17 การออกแบบภาพประกอบทศชาติชาดก
18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์
19 การศึกษาปัจจัยด้านเทคนิค และกรรมวิธีการผลิตตราสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมี่ยม
20 กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้มสะสมงานของครูประถมศึกษา
21 การออกแบบอาคารสำนักงานขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน
22 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อมและกลยุทธการจัดการที่มีผลต่อคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยการใช้แนวทางการวิจัยเชิงระบบ
ปี พ.ศ. 2544
23 การศึกษาศักยภาพของสารไคโตซานในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคใบจุดของมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 รูปแบบการป้องกันภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น