ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิรางค์ ทับสายทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศิรวงศ์ ทับสายทอง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 2
4 ธัญรดา แก้วกันหา 1
5 พลอย ภูมิประเสริฐรุ่ง 1
6 จุรีรัตน์ ชุ่มอิ่ม 1
7 วาสนา อูแซดอเลาะ 1
8 ณัฐพร สัทธยาพร 1
9 ชะไมพร ธรรมวาสี 1
10 สุมณฑา สุวรรณธาร 1
11 ณัฐธิดา ห่วงทอง 1
12 ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร 1
13 ณัฐสุดา พันธ์ประสิทธิ์เวช 1
14 รัมภาศรี สุคนธมาน 1
15 นันทารัตน์ ตันตยาวราพันธุ์ 1
16 สุพัตรา วัฒนานนท์ 1
17 นันทวัน งอพา 1
18 วีรมลล์ โล้เจริญรัตน์ 1
19 สุปราณี ปรุงประเสริฐ 1
20 ภัทรพร แจ่มใส 1
21 ณิชาภัทร ศรีนฤวรรณ 1
22 วราวุธ หิรัญยศิริ 1
23 รุ่งวิรุฬ บุญเกิด 1
24 พจนีย์ สิทธิอำพรพรรณ 1
25 ศิวะพร เทพภิบาล 1
26 นวรัตน์ งาสลัก 1
27 ชูวิทย์ ยุระยง 1
28 ภารดี กำภู ณ อยุธยา 1
29 วิสุทธิ์ สุขบำรุง 1
30 มัลลิกา สันติหิรัญภาค 1
31 นิภาวรรณ กิริยะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2551 2
4 2550 3
5 2549 1
6 2548 3
7 2547 2
8 2546 1
9 2545 1
10 2544 2
11 2540 1
12 2539 1
13 2537 2
14 2535 1
15 2534 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของการฝึกโปรแกรม Mind – Read ต่อการเข้าใจทรรศนะของบุคคลอื่นของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2553
2 ความเครียด ความสุข และการได้รับการสนับสนุนทางสังคมระหว่างมารดาที่มีบุตรเป็นออทิสติก และมารดาที่มีบุตรปกติ
3 การเห็นคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ และสุขภาวะทางจิต ในผู้ใหญ่ตอนปลายที่เป็นอาสาสมัครและผู้ใหญ่ตอนปลายทั่วไป
ปี พ.ศ. 2551
4 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีภาวะปรกติและมีภาวะซึมเศร้า
5 ผลกระทบด้านอารมณ์และสังคมในพ่อแม่ที่มีบุตรมีความต้องการพิเศษ
ปี พ.ศ. 2550
6 ผลของโปรแกรมศิลปะบำบัดสำหรับกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กอายุ 9-11 ปี
7 ลักษณะองค์การที่พึงปรารถนาของนิสิตนักศึกษา
8 การเปรียบเทียบความสามารถทางสังคมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ปี พ.ศ. 2549
9 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมติดการพนันของวัยรุ่นตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
10 การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ของเยาวชนชายที่กระทำความผิด ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในโรงเรียนมัธยมศึกษา
11 ความสามารถทางสังคมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เรียนรวมกับเด็กปกติแบบเต็มเวลา
12 พัฒนาการด้านความสามารถในการเข้าใจทัศนะของผู้อื่นในเด็กไทยอายุ 4-15 ปี
ปี พ.ศ. 2547
13 การเชื่อมโยงสีกับสภาวอารมณ์ของวัยรุ่นตอนปลายและผู้ใหญ่ตอนต้น
14 พัฒนาการในการรับรู้อารมณ์ต่อบันไดเสียงดนตรีในเด็กอายุ 4-8 ปี
ปี พ.ศ. 2546
15 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับอำนาจควบคุมตนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2545
16 พัฒนาการความสามารถในการเข้าใจทัศนะผู้อื่นในเด็กไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2544
17 การแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กวัยเรียน เมื่อมีบุคคลสำคัญทางสังคมของตนอยู่ร่วมในสถานการณ์
18 ความคิดเห็นของแพทย์และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ การช่วยให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังในการรักษาตายอย่างสงบ
ปี พ.ศ. 2540
19 พัฒนาการความเข้าใจอารมณ์ของเด็กไทยวัย 4-8 ปี
ปี พ.ศ. 2539
20 ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องทางความคิดเห็นของบิดามารดา เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูและความสามารถทางสังคมของเด็กอายุ 4 ปี
ปี พ.ศ. 2537
21 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการกำกับการแสดงออกของตน ของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้ว ในกรุงเทพมหานคร
22 การศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้ว ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
23 ความสัมพันธ์ระหว่างคลิกภาพกับความพึงพอใจในงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
24 การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของสตรีโสดและสตรีที่สมรสแล้ว ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร
25 การศึกษาความเครียดของพ่อแม่ของเด็กปัญญาอ่อน ที่มีระดับความรุนแรงต่างกัน