ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 3
6 2552 3
7 2548 1
8 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่ง
2 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่ง
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาถึงการศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปี พ.ศ. 2555
4 ผลของการใช้แบบฝึกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาวิชาที่เป็นเชิงคำนวณ สำหรับวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (IM201) ที่มีต่อการเรียนของนักศึกษา
5 การศึกษาถึงการศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6 ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในการมุ่งสู่ระบบการผลิตแบบลีน
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ต่อระบบการผลิตแบบโตโยต้าในด้านองค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต:กรณีศึกษากรุงเทพและปริมณฑล
8 การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ต่อระบบการผลิตแบบโตโยต้าในด้านองค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษากรุงเทพและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาถึงความชอบต่อวิธีการสอนประกอบร่วมของนักศึกษาในเนื้อหาวิชาที่เป็นเชิงบรรยาย สำหรับวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (IM201):กรณึศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10 การศึกษาการนำระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
11 การศึกษาการนำระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ปี พ.ศ. 2552
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ:กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้งโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี
14 ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในการมุ่งสู้ระบบการผลิตแบบลีน
ปี พ.ศ. 2548
15 การศึกษาปัญหาการดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางแท่ง ในประเทศไทย