ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิรัตน์ สนชัย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลกระทบของการเปิดเผยประมาณการกำไรของผู้บริหารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ที่มีต่อคุณสมบัติการพยากรณ์กำไรของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์:หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 การลดของเสียที่เกิดจากวัตถุดิบโดยใช้แนวทางซิกส์ ซิกมา ในบริษัทผลิตแผ่นแก้ว = Reduction of defect from raw material using Six Sigma Approach in Glass Disk Manufacturer / ชัยรัตน์ ไชยวงษ์
3 การลดของเสียที่เกิดจากวัตถุดิบโดยใช้แนวทางซิกส์ ซิกมา ในบริษัทผลิตแผ่นแก้ว
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
5 มาตรการในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกอบรม
ปี พ.ศ. 2546
6 การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2543
7 การนำเสนอรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาครูประถมศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2541
8 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโท ต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยเกริก
ปี พ.ศ. 2538
9 การเปรียบเทียบวิธีที่ใช้สำหรับการเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุดในกรณีตัวแปรอิสระมีพหุสัมพันธ์