ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิตาพร ยังคง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิตาภร ยังคง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 10
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 10
3 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 10
4 Patsri Srisuwan 8
5 Tanunya Koopitakkajorn 8
6 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 8
7 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 8
8 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 8
9 Yot Teerawattananon 8
10 Sripen Tantivess 8
11 Sitaporn Youngkong 8
12 Pritaporn Kingkaew 8
13 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 5
14 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 5
15 Det Kedcham 3
16 เดช เกตุฉ่ำ 3
17 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
18 Lily Ingsrisawang 2
19 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
20 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 2
21 อินทิรา ยมาภัย 2
22 ณภัชชา วงศ์ฉายา 1
23 Napatcha Wongchaya 1
24 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
26 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
27 Kasetsart University. Faculty of Science 1
28 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
29 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 1
30 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
31 ธนพร บุษบาวิไล 1
32 สรัญญา ใจกล้า 1
33 กัญจน์ญาดา นิลวาศ 1
34 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
35 สุธาสินี คำหลวง 1
36 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
37 ชุติมา คำดี 1
38 Supatcharin Suwannakerd 1
39 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
40 กาญจนาถ อุดมสุข 1
41 อดุลย์ โมฮารา 1
42 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
43 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
44 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
45 ไม่มีข้อมูล 1
46 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 1
47 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
48 โรงพยาบาลราชวิถี 1
49 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
50 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
51 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
52 ชนิดา กาญจนลาภ 1
53 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
54 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
55 มานัส โพธาภรณ์ 1
56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 8
3 2552 1
4 2550 1
5 2549 1
6 2548 1
7 2544 1
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 มองไกล วิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
2 แนวทางการคัดกรองโรคหืดระดับประชากรในประเทศไทย
3 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
4 การคัดกรองวัณโรคระดับประชากรในประเทศไทย
5 แนวทางการคัดกรองโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation ระดับประชากรในประเทศไทย
6 การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
7 การประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
8 แนวทางการคัดกรองโรคไตอักเสบและนิ่วในไตในประชากรไทย
9 การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2552
10 การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาทบทวนการดำเนินการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2550 และบทบาท สสส.
ปี พ.ศ. 2549
12 การประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต [ภ.บ.] 5 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษาติดตามต้นทุน ของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากน้ำมันหอมระเหยของพืชตระกูลส้ม เพื่อวัตถุประสงค์เชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2544
14 ต้นทุนของโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ในมุมมองของสังคม ณ สถาบันประสาทวิทยา