ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิตาพร ยังคง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิตาภร ยังคง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 10
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 10
3 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 10
4 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 8
5 Yot Teerawattananon 8
6 Sripen Tantivess 8
7 Tanunya Koopitakkajorn 8
8 Sitaporn Youngkong 8
9 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 8
10 Patsri Srisuwan 8
11 Pritaporn Kingkaew 8
12 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 8
13 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 5
14 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 5
15 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
16 Det Kedcham 3
17 เดช เกตุฉ่ำ 3
18 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
19 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 2
20 อินทิรา ยมาภัย 2
21 Lily Ingsrisawang 2
22 อดุลย์ โมฮารา 1
23 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
24 กาญจนาถ อุดมสุข 1
25 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
26 ไม่มีข้อมูล 1
27 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 1
28 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
29 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
30 โรงพยาบาลราชวิถี 1
31 ชนิดา กาญจนลาภ 1
32 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
33 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
34 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
35 มานัส โพธาภรณ์ 1
36 กัญจน์ญาดา นิลวาศ 1
37 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
38 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
39 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
40 Kasetsart University. Faculty of Science 1
41 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
42 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
43 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
44 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
45 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
47 ณภัชชา วงศ์ฉายา 1
48 Napatcha Wongchaya 1
49 สุธาสินี คำหลวง 1
50 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
51 ธนพร บุษบาวิไล 1
52 ชุติมา คำดี 1
53 ทรงยศ พิลาสันต์ 1
54 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 1
55 Supatcharin Suwannakerd 1
56 สรัญญา ใจกล้า 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 8
3 2552 1
4 2550 1
5 2549 1
6 2548 1
7 2544 1
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 มองไกล วิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
2 แนวทางการคัดกรองโรคหืดระดับประชากรในประเทศไทย
3 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
4 การคัดกรองวัณโรคระดับประชากรในประเทศไทย
5 แนวทางการคัดกรองโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation ระดับประชากรในประเทศไทย
6 การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
7 การประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
8 แนวทางการคัดกรองโรคไตอักเสบและนิ่วในไตในประชากรไทย
9 การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2552
10 การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาทบทวนการดำเนินการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2550 และบทบาท สสส.
ปี พ.ศ. 2549
12 การประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต [ภ.บ.] 5 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษาติดตามต้นทุน ของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากน้ำมันหอมระเหยของพืชตระกูลส้ม เพื่อวัตถุประสงค์เชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2544
14 ต้นทุนของโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ในมุมมองของสังคม ณ สถาบันประสาทวิทยา