ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิตาพร ยังคง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิตาภร ยังคง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 14
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 14
3 Yot Teerawattananon 12
4 Sripen Tantivess 12
5 Sitaporn Youngkong 12
6 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 11
7 Tanunya Koopitakkajorn 9
8 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 9
9 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
10 Pritaporn Kingkaew 9
11 Patsri Srisuwan 9
12 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
13 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
14 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 5
15 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 5
16 อินทิรา ยมาภัย 5
17 ชุติมา คำดี 4
18 สุธาสินี คำหลวง 4
19 ทรงยศ พิลาสันต์ 4
20 Pitsaphun Werayingyong 3
21 Songyot Pilasant 3
22 Suthasinee Kumluang 3
23 Det Kedcham 3
24 Chutima Kumdee 3
25 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
26 เดช เกตุฉ่ำ 3
27 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
28 Thanaporn Bussabawalai 2
29 Supatcharin Suwannakerd 2
30 Napatcha Wongchaya 2
31 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
32 Lily Ingsrisawang 2
33 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
34 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
35 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
36 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
37 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
38 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
39 Kasetsart University. Faculty of Science 1
40 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
42 สรัญญา ใจกล้า 1
43 กัญจน์ญาดา นิลวาศ 1
44 ธนพร บุษบาวิไล 1
45 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
46 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
47 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
48 มานัส โพธาภรณ์ 1
49 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
50 กาญจนาถ อุดมสุข 1
51 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
52 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 1
53 ไม่มีข้อมูล 1
54 อดุลย์ โมฮารา 1
55 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
56 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
57 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
58 โรงพยาบาลราชวิถี 1
59 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
60 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
61 ชนิดา กาญจนลาภ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2556 1
3 2549 1
4 2548 1
5 2544 1
6 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
2 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
3 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2556
4 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
5 การประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต [ภ.บ.] 5 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาติดตามต้นทุน ของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากน้ำมันหอมระเหยของพืชตระกูลส้ม เพื่อวัตถุประสงค์เชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2544
7 ต้นทุนของโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ในมุมมองของสังคม ณ สถาบันประสาทวิทยา