ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศานิต เก้าเอี้ยน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมพร อิศวิลานนท์ 7
2 นงนุช ปรมาคม 5
3 ปิติ กันตังกุล 5
4 นพพงศ์ จุลจอหอ 3
5 นิรันดร์ จันทวงศ์ 3
6 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 3
7 ธันวา จิตต์สงวน 3
8 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 3
9 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 3
10 สุปราณี งามประสิทธิ์ 3
11 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
12 เอื้อ สิริจินดา 2
13 สดใส ช่างสลัก 2
14 กัมปนาท เพ็ญสุภา 2
15 ประเสริฐ อังสุรัตน์ 2
16 วินัย พุทธกูล 2
17 วาสนา วงษ์รัตน์ 2
18 นภาภรณ์ พรหมชนะ 2
19 รวิสสาข์ สุชาโต 2
20 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 2
21 วีระ ภาคอุทัย 2
22 ณัฐพล พจนาประเสริฐ 2
23 ชูศักดิ์ จอมพุก 2
24 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 2
25 สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ 2
26 อัจฉรา ปทุมนากุล 2
27 วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 2
28 อรวรรณ บุตรโส 2
29 อนุสนธิ์ อัตถปัญโญ 2
30 อภิสิทธิ์ อิสริยานุกูล 2
31 นงนุช อังยุรีกุล 1
32 จุฑารัตน์ พรหมทัต 1
33 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
34 ชไมพร เอกทัศนาวรรณ 1
35 วิทยา ปั้นสุวรรณ 1
36 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
37 อิสริยา บุญญะศิริ 1
38 จันทนา ไพรบูรณ์ 1
39 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
40 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
41 ณัฐวรรณ พุทธเจริญ 1
42 สุวรรณา สายรวมญาติ 1
43 เบญจพร ภูฆัง 1
44 มนตรี กองมงคล 1
45 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
46 ธนพร มั่นขจรพงษ์ 1
47 โสภิณ ทองปาน 1
48 วิจิตรา เผ่ากันทะ 1
49 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
50 วรพล เพ็งพินิจ 1
51 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
52 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
53 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
54 จิราพร เรืองคล้าย 1
55 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
56 นายวีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 1
57 วินัศ ภูมินาถ 1
58 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
59 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
60 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
61 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 1
62 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
63 งามจิตร โล่วิทูร 1
64 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
65 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
66 อภิญญา จุฑางกูร 1
67 สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ 1
68 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 1
69 ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
70 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 1
71 เอมอร อังสุรัตน์ 1
72 ผศ.ดร.ปิติ กันตังกุล 1
73 ชะบา จำปาทอง 1
74 เอ็จ สโรบล 1
75 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
76 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
77 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
78 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
79 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
80 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
81 สมนิมิตร พุกงาม 1
82 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
83 วรดี จงอัศญากุล 1
84 วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
85 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
86 สุนันทา จันทกูล 1
87 ประศาสตร์ เกื้อมณี 1
88 พรวิภา พรมจีน 1
89 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
90 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
91 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
92 นุชรินทร์ อยู่อำไพ 1
93 วรรณพร ดอกจำปา 1
94 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
95 ศิริพร งามเชย 1
96 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
97 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
98 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 1
99 สุรเชษฐ จามรมาน 1
100 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 1
101 เทอดไชย ระลึกมูล, 2521- 1
102 ฉัตรพงศ์ บาลลา 1
103 สมชาย โพธิสาร 1
104 เดชรัต สุขกำเนิด 1
105 วิรดา บินรัมย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 2
3 2555 6
4 2554 4
5 2553 3
6 2552 4
7 2551 2
8 2550 3
9 2549 1
10 2547 1
11 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
2 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
3 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรแม่พันธุ์สองสายเลือด สายพันธุ์ประเทศเดนมาร์คของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
ปี พ.ศ. 2556
4 ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาสาหร่ายดูนาลิเอลล่าในการผลิตเบต้าแคโรทีนเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงสาหร่ายดูนาลิเอลล่าเพื่อการผลิตเบต้าแคโรทีน
8 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม
9 แนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มบทบาทและศักยภาพการแปรรูปและพัฒนาระบบตลาดยางพาราในระดับเกษตรกร
10 แผนธุรกิจสำหรับกลุ่มข้าวชุมชนบ้านหนองมะม่วง จังหวัดนครปฐม
11 การประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ บ้านดอนชาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554
12 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ
13 เครือข่ายคุณค่ายางพารา (ปีที่ 2)
14 โซ่อุปทานการขนส่งยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
15 การวิเคราะห์ระบบธุรกิจการจัดหาอ้อย ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2553
16 โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน : เครือข่ายคุณค่ายางพารา
17 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการลงทุนทำสวนส้มเขียวหวานโดยใช้ระบบชลประทานจุลภาค กับระบบการให้น้ำแบบเดิมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
18 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออกยางพารา ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2552
19 การวิเคราะห์ความผันผวนราคาสินค้าเกษตร
20 ความเป็นพลวัตของเศรษฐกิจการผลิตข้าวของไทยและการมองไปข้างหน้า
21 ความเป็นพลวัตของเศรษฐกิจการผลิตของข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า
22 การวิเคราะห์การตอบสนองอุปทานการผลิดกาแฟในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
23 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
24 การวิเคราะห์การตอบสนองอุปทานกล้วยหอมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
25 การวิเคราะห์การตอบสนองอุปทานพริกชี้ฟ้าในประเทศไทย
26 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงินและความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของสหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด จังหวัดลพบุรี
27 การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทำสวนลำไยในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2549
28 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปีการเพาะปลูก 2547
ปี พ.ศ. 2547
29 ดัชนีการคัดเลือกโคนมลูกผสม จากลักษณะปริมาณน้ำนม อายุเมื่อคลอดครั้งแรก และช่วงการคลอดครั้งแรก