ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศานิต ปิยพัฒนากร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศานิต ปิยะพัฒนากร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงสร้างประชากรปลาลัง Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) จากฝั่งทะเลอันดามันโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์จากยีน Cytochrome b เป็นเครื่องหมายพันธุกรรม
2 โครงสร้างประชากรปลาลัง Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) จากฝั่งทะเลอันดามันโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์จากยีน Cytochrome b เป็นเครื่องหมายพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2557
3 รูปแบบการสืบพันธุ์ของปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) บริเวณเขาหมาจอ จังหวัดชลบุรี โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมไมโครแซตเทลไลท์
4 ผลของความเข้มแสงและความเค็มต่อการฟอกขาวและการฟื้นตัวของปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
ปี พ.ศ. 2552
5 นิเวศวิทยาของ Dinophysis caudata (Dinophyceae) บริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2550
6 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของหอยหวาน (Babylonia areolata)
7 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) ที่พบในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และพื่นที่ข้างเคียง
8 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของหอยหวาน [Babylonia areolata] ในทะเลไทย