ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศันสนีย์ จำจด
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- Sansanee Jamjod
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปณิตา บุญสิทธิ์ 4
2 ดำเนิน กาละดี 4
3 นริศ ยิ้มแย้ม 3
4 ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย 3
5 สมทบ นันทะเสน 2
6 Saran Khumto 2
7 สิทธิชัย ลอดแก้ว 2
8 Tonapha Pusadee 2
9 อนุพงศ์ วงค์ตามี 1
10 อาทิตยา สุตา 1
11 ธรรมนูญ หัทยานันท์ 1
12 จิราวิทย์ กาณจินดา 1
13 สิทธิพงษ์ จินดาหลวง 1
14 เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม 1
15 ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ 1
16 สมจิต ธารารักษ์ 1
17 Benjavan Rerkasem 1
18 Kenneth M. Olsen 1
19 ประเทือง โชคประเสริฐ 1
20 เปรมกมล มูลนิลตา 1
21 จิราพร กุลสาริน 1
22 วิมลศิริ ปันสุภา 1
23 ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 1
24 ต่อนภา ผุสดี 1
25 วีรพันธ์ กันแก้ว 1
26 วิมล ปันสุภา 1
27 เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 1
28 ชูชาติ สันธทรัพย์ 1
29 นิตยา สุวรรณรัตน์ 1
30 ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล 1
31 ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 1
32 เกวลิน คุณาศักดากุล 1
33 อรรณพ ธนัญชนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 3
3 2560 2
4 2557 2
5 2556 1
6 2554 1
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 2
10 2543 1
11 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การรวบรวม ประเมินและจำแนกพันธุ์ข้าวไทยคุณภาพพิเศษจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2561
2 การเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพพิเศษโดยวิธีการจัดการธาตุอาหารเพื่อการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งการชะลอการสูญเสียสารคุณภาพพิเศษระหว่างการเก็บรักษา
3 Genetic relationships between anther and stigma traits revealed by QTL analysis in two rice advanced-generation backcross populations
4 Variation of floral traits in Thai rice germplasm (Oryza sativa)
ปี พ.ศ. 2560
5 การรวบรวม ประเมินและจำแนกพันธุ์ข้าวไทยคุณภาพพิเศษจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน
6 การรวบรวม ประเมินและจำแนกพันธุ์ข้าวไทยคุณภาพพิเศษจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2557
7 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 4:การใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสำหรับชุมชนบนที่สูง
8 การรวบรวม ประเมินและจำแนกพันธุ์ข้าวไทยคุณภาพพิเศษจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2556
9 ข้าวไทยสู้โลกร้อน
ปี พ.ศ. 2554
10 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพข้าวก่ำ เพื่อสร้างนวัตกรรมเอกลักษณ์ข้าวก่ำไทย
ปี พ.ศ. 2553
11 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมโดยการควบคุมธาตุอาหารโบรอน
12 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวเหนียวก่ำพันธุ์พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2552
13 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ของความยาวต้นอ่อนในข้าววัชพืช
ปี พ.ศ. 2551
14 การประเมินการปนเปื้อนของยีนแปลกปลอม จากข้าวปลูกในประชากรข้าวป่าสามัญ
15 การปนเปื้อนของข้าว วัชพืช ในเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกของเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2543
16 ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะการเป็นหมัน เนื่องจากขาดธาตุโบรอนในข้าวบาร์เลย์