ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
2 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
3 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
5 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
6 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
7 Somying Tumwasorn 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
10 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
11 Chalermpol Leevailoj 1
12 ศิริชัย ศิริกายะ 1
13 Srilert Chotpantarat 1
14 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
15 Boonchai Sangpetngam 1
16 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
17 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
18 อุทัย บุญประเสริฐ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
20 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
21 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
22 ธวัชชัย สันติสุข 1
23 สำเริง แย้มโสภี 1
24 วัลลภ แย้มเหมือน 1
25 สิริพร สิวราวุฒิ 1
26 สมพร พรมดี 1
27 สุวิชา ทองสิมา 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
30 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
32 วิไล ชินธเนศ 1
33 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
34 คัคนางค์ มณีศรี 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
37 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
38 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
39 Sompol Sanguanrungsirikul 1
40 Ampa Luiengpirom 1
41 Kitpramuk Tantayaporn 1
42 บรรจง คณะวรรณ 1
43 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
44 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
45 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
46 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
47 Naiyana Chaiyabutr 1
48 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
49 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
50 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
51 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
52 วิมล เหมะจันทร 1
53 ละอองทิพย์ เหมะ 1
54 Puttipongse Varavudhi 1
55 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
56 มยุรี ตันติสิระ 1
57 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
58 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
59 วัฒนชัย สมิทธากร 1
60 Jaitip Paiboon 1
61 Wilai Anomasiri 1
62 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
63 กาญจนา แก้วเทพ 1
64 Vanida Chantarateptawan 1
65 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
66 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
67 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
68 Garnpimol C. Ritthidej 1
69 Supa Chantharasakul 1
70 Vimolmas Lipipun 1
71 Panee Boonthavi 1
72 Sumphan Wongseripipatana 1
73 Kittisak Likhitwitayawuid 1
74 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
75 สายฝน ควรผดุง 1
76 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
77 Jittima Chatchawansaisin 1
78 สิทธิพร แอกทอง 1
79 Chayaporn Supachartwong 1
80 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
81 Chonticha Srisawang 1
82 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
83 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
84 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
85 Kasidit Nootong 1
86 Anawatch Mitpratan 1
87 Chariya Uiyyasathian 1
88 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
89 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
90 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
91 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
92 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
93 Waraporn Siriterm 1
94 วินัย งามแสง 1
95 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
96 ชอุ่ม มลิลา 1
97 ประคอง ชอบเสียง 1
98 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
99 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
100 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
101 สุมา เมืองใย 1
102 Chakkaphan Sutthirat 1
103 พรรณี กาญจนพลู 1
104 ๋Janes, Gavin W. 1
105 สุมิตรา พูลทอง 1
106 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
107 Phanphen Wattanaarsakit 1
108 นภสร โกวรรธนะกุล 1
109 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
110 Yeshey Penjor 1
111 รุ่งราวี ทองกันยา 1
112 กำจัด มงคลกุล 1
113 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
114 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
115 Walaisiri Muangsiri 1
116 เอกชัย อดุลยธรรม 1
117 Varunee Padmasankh 1
118 Thada Jirajaras 1
119 Rajalida Lipikorn 1
120 กมลชนก ยวดยง 1
121 ประธาน ดาบเพชร 1
122 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
123 Pornpimol Muanjai 1
124 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
125 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
126 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
127 วาสนา เสียงดัง 1
128 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
129 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
130 ไววิทย์ พุทธารี 1
131 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
132 อวย เกตุสิงห์ 1
133 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
134 Pantharee Boonsatorn 1
135 กระมล ทองธรรมชาติ 1
136 ศุกันยา ห้วยผัด 1
137 สมชัย วัฒนการุณ 1
138 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
139 Acom Sornsute 1
140 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
141 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
142 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
143 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
144 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
145 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
146 สุวดี ยาป่าคาย 1
147 Suchin Arunsawatwong 1
148 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
149 Thanathon Sesuk 1
150 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2534 1