ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jittima Chatchawansaisin 1
2 สิทธิพร แอกทอง 1
3 Chayaporn Supachartwong 1
4 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
5 Chonticha Srisawang 1
6 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
7 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
8 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
9 Kasidit Nootong 1
10 Anawatch Mitpratan 1
11 Chariya Uiyyasathian 1
12 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
13 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
14 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
15 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
16 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 วินัย งามแสง 1
19 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
20 ชอุ่ม มลิลา 1
21 ประคอง ชอบเสียง 1
22 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
23 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
24 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
25 สุมา เมืองใย 1
26 Chakkaphan Sutthirat 1
27 พรรณี กาญจนพลู 1
28 ๋Janes, Gavin W. 1
29 สุมิตรา พูลทอง 1
30 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
31 Phanphen Wattanaarsakit 1
32 นภสร โกวรรธนะกุล 1
33 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
34 Yeshey Penjor 1
35 รุ่งราวี ทองกันยา 1
36 กำจัด มงคลกุล 1
37 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
38 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
39 เอกชัย อดุลยธรรม 1
40 Varunee Padmasankh 1
41 Pornpimol Muanjai 1
42 Walaisiri Muangsiri 1
43 Thada Jirajaras 1
44 ประธาน ดาบเพชร 1
45 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
46 Rajalida Lipikorn 1
47 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
48 ไววิทย์ พุทธารี 1
49 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
50 วาสนา เสียงดัง 1
51 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
52 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
53 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
54 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
55 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
56 กมลชนก ยวดยง 1
57 อวย เกตุสิงห์ 1
58 กระมล ทองธรรมชาติ 1
59 ศุกันยา ห้วยผัด 1
60 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
61 Pantharee Boonsatorn 1
62 สมชัย วัฒนการุณ 1
63 Acom Sornsute 1
64 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
65 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
66 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
67 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
70 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
71 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
72 สุวดี ยาป่าคาย 1
73 Thanathon Sesuk 1
74 Suchin Arunsawatwong 1
75 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
76 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
77 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
79 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
81 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
83 Somying Tumwasorn 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
86 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
87 Chalermpol Leevailoj 1
88 ศิริชัย ศิริกายะ 1
89 Srilert Chotpantarat 1
90 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
91 Boonchai Sangpetngam 1
92 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
93 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
94 อุทัย บุญประเสริฐ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
96 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
97 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
98 ธวัชชัย สันติสุข 1
99 สำเริง แย้มโสภี 1
100 วัลลภ แย้มเหมือน 1
101 สิริพร สิวราวุฒิ 1
102 สมพร พรมดี 1
103 สุวิชา ทองสิมา 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
106 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
108 วิไล ชินธเนศ 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
110 คัคนางค์ มณีศรี 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
113 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
114 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
115 บรรจง คณะวรรณ 1
116 Sompol Sanguanrungsirikul 1
117 Ampa Luiengpirom 1
118 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
119 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
120 มยุรี ตันติสิระ 1
121 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
122 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
123 Kitpramuk Tantayaporn 1
124 Naiyana Chaiyabutr 1
125 วิมล เหมะจันทร 1
126 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
127 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
128 ละอองทิพย์ เหมะ 1
129 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
130 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
131 Puttipongse Varavudhi 1
132 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
133 Vimolmas Lipipun 1
134 Wilai Anomasiri 1
135 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
136 วัฒนชัย สมิทธากร 1
137 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
138 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
139 กาญจนา แก้วเทพ 1
140 Vanida Chantarateptawan 1
141 Jaitip Paiboon 1
142 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
143 Panee Boonthavi 1
144 Garnpimol C. Ritthidej 1
145 Supa Chantharasakul 1
146 Sumphan Wongseripipatana 1
147 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
148 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
149 Kittisak Likhitwitayawuid 1
150 สายฝน ควรผดุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2534 1