ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธวัชชัย สันติสุข 1
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
4 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
5 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
6 สุวิชา ทองสิมา 1
7 วัลลภ แย้มเหมือน 1
8 สำเริง แย้มโสภี 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
11 วิไล ชินธเนศ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
13 อุทัย บุญประเสริฐ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
15 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
16 คัคนางค์ มณีศรี 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
18 สมพร พรมดี 1
19 สิริพร สิวราวุฒิ 1
20 Varunee Padmasankh 1
21 Pornpimol Muanjai 1
22 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
23 เอกชัย อดุลยธรรม 1
24 Walaisiri Muangsiri 1
25 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
26 Rajalida Lipikorn 1
27 Thada Jirajaras 1
28 ไววิทย์ พุทธารี 1
29 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
30 วาสนา เสียงดัง 1
31 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
32 สายฝน ควรผดุง 1
33 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
34 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
35 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
36 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
38 Somying Tumwasorn 1
39 Jaitip Paiboon 1
40 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
41 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
42 วัฒนชัย สมิทธากร 1
43 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
44 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
45 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
46 Wilai Anomasiri 1
47 Kittisak Likhitwitayawuid 1
48 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
49 Vimolmas Lipipun 1
50 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
51 มยุรี ตันติสิระ 1
52 Supa Chantharasakul 1
53 Garnpimol C. Ritthidej 1
54 Sumphan Wongseripipatana 1
55 Panee Boonthavi 1
56 Vanida Chantarateptawan 1
57 กาญจนา แก้วเทพ 1
58 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
60 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
62 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
64 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
66 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
67 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
68 Srilert Chotpantarat 1
69 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
70 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
71 ศิริชัย ศิริกายะ 1
72 Chalermpol Leevailoj 1
73 Boonchai Sangpetngam 1
74 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
75 ประธาน ดาบเพชร 1
76 กมลชนก ยวดยง 1
77 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
78 ๋Janes, Gavin W. 1
79 สุมิตรา พูลทอง 1
80 ประคอง ชอบเสียง 1
81 ชอุ่ม มลิลา 1
82 พรรณี กาญจนพลู 1
83 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
84 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
85 รุ่งราวี ทองกันยา 1
86 กำจัด มงคลกุล 1
87 นภสร โกวรรธนะกุล 1
88 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
89 วินัย งามแสง 1
90 Phanphen Wattanaarsakit 1
91 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
92 Yeshey Penjor 1
93 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
94 Chakkaphan Sutthirat 1
95 สุมา เมืองใย 1
96 Ampa Luiengpirom 1
97 Kitpramuk Tantayaporn 1
98 Naiyana Chaiyabutr 1
99 Sompol Sanguanrungsirikul 1
100 บรรจง คณะวรรณ 1
101 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
102 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
103 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
104 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
105 Puttipongse Varavudhi 1
106 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
107 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
108 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
109 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
110 วิมล เหมะจันทร 1
111 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
112 ละอองทิพย์ เหมะ 1
113 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
114 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
115 ศุกันยา ห้วยผัด 1
116 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
117 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
118 กระมล ทองธรรมชาติ 1
119 Pantharee Boonsatorn 1
120 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
121 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
122 สมชัย วัฒนการุณ 1
123 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
124 Thanathon Sesuk 1
125 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
126 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
127 อวย เกตุสิงห์ 1
128 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
129 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
130 Suchin Arunsawatwong 1
131 สุวดี ยาป่าคาย 1
132 Acom Sornsute 1
133 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
134 สิทธิพร แอกทอง 1
135 Chayaporn Supachartwong 1
136 Kasidit Nootong 1
137 Jittima Chatchawansaisin 1
138 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
139 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
140 Chonticha Srisawang 1
141 Anawatch Mitpratan 1
142 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
143 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
144 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
145 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
146 Chariya Uiyyasathian 1
147 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
148 Waraporn Siriterm 1
149 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
150 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2534 1