ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Garnpimol C. Ritthidej 1
2 Supa Chantharasakul 1
3 Vimolmas Lipipun 1
4 Panee Boonthavi 1
5 Sumphan Wongseripipatana 1
6 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
7 Kittisak Likhitwitayawuid 1
8 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
9 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
10 มยุรี ตันติสิระ 1
11 บรรจง คณะวรรณ 1
12 Sompol Sanguanrungsirikul 1
13 Ampa Luiengpirom 1
14 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
15 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
16 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
17 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
18 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
19 Jaitip Paiboon 1
20 Chalermpol Leevailoj 1
21 ศิริชัย ศิริกายะ 1
22 Srilert Chotpantarat 1
23 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
24 Boonchai Sangpetngam 1
25 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
26 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
27 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
28 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
29 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
30 Wilai Anomasiri 1
31 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
32 วัฒนชัย สมิทธากร 1
33 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
34 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
35 กาญจนา แก้วเทพ 1
36 Vanida Chantarateptawan 1
37 Kitpramuk Tantayaporn 1
38 Naiyana Chaiyabutr 1
39 Phanphen Wattanaarsakit 1
40 นภสร โกวรรธนะกุล 1
41 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
42 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
43 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
44 รุ่งราวี ทองกันยา 1
45 กำจัด มงคลกุล 1
46 Yeshey Penjor 1
47 วินัย งามแสง 1
48 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
49 Jittima Chatchawansaisin 1
50 สิทธิพร แอกทอง 1
51 Chayaporn Supachartwong 1
52 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
53 Chonticha Srisawang 1
54 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
55 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
56 สุมิตรา พูลทอง 1
57 ๋Janes, Gavin W. 1
58 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
59 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
60 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
61 วิมล เหมะจันทร 1
62 ละอองทิพย์ เหมะ 1
63 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
64 Puttipongse Varavudhi 1
65 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
66 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
67 สุมา เมืองใย 1
68 ชอุ่ม มลิลา 1
69 ประคอง ชอบเสียง 1
70 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
71 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
72 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
73 Chakkaphan Sutthirat 1
74 พรรณี กาญจนพลู 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
76 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
77 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
78 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
79 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
80 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
81 สุวดี ยาป่าคาย 1
82 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
83 Thanathon Sesuk 1
84 Suchin Arunsawatwong 1
85 อวย เกตุสิงห์ 1
86 กมลชนก ยวดยง 1
87 Walaisiri Muangsiri 1
88 เอกชัย อดุลยธรรม 1
89 Varunee Padmasankh 1
90 Thada Jirajaras 1
91 Rajalida Lipikorn 1
92 ประธาน ดาบเพชร 1
93 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
94 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
95 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
96 Chariya Uiyyasathian 1
97 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
98 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
99 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
100 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
101 Anawatch Mitpratan 1
102 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
103 Waraporn Siriterm 1
104 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
105 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
106 Pantharee Boonsatorn 1
107 กระมล ทองธรรมชาติ 1
108 ศุกันยา ห้วยผัด 1
109 สมชัย วัฒนการุณ 1
110 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
111 Acom Sornsute 1
112 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
113 Pornpimol Muanjai 1
114 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
115 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
117 วิไล ชินธเนศ 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
119 คัคนางค์ มณีศรี 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
124 อุทัย บุญประเสริฐ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
126 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
127 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
128 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
130 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
131 Somying Tumwasorn 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
133 ธวัชชัย สันติสุข 1
134 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
135 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
136 วาสนา เสียงดัง 1
137 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
138 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
139 ไววิทย์ พุทธารี 1
140 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
141 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
142 สายฝน ควรผดุง 1
143 สำเริง แย้มโสภี 1
144 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
145 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
146 วัลลภ แย้มเหมือน 1
147 สุวิชา ทองสิมา 1
148 สิริพร สิวราวุฒิ 1
149 สมพร พรมดี 1
150 Kasidit Nootong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems