ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Oxygen-induced expression of delta6-, delta9- and delta12-desaturase genes modulates fatty acid composition in Mucor rouxii
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาเปรียบเทียบการเก็บรักษาสปอร์ราทำลายแมลงแบบต่างๆ ด้วยวิธี L-Drying
3 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราเอ็นโดไฟท์ที่อาศัยอยู่ในข้าวไทยสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราเอนโดไฟต์ที่อาศัยอยู่ในข้าวไทยสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
5 การศึกษาบทบาทของกรดไขมันไม่อิ่มตัวในกลุ่ม C18 ต่อการงอกของ sporangiospore ของ Mucor rouxii
6 การสร้าง Genomic DNA Library ของ Aspergillus Terreus เพื่อการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline
7 การสร้าง genomic DNA library ของ aspergillus terreus เพื่อการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline
ปี พ.ศ. 2549
8 การศึกษาบทบาทของกรดไขมันไม่อิ่มตัวในกลุ่ม C18 ต่อการงอกของ sporangiospore ของ Mucor rouxii
9 การโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร 2-acetyl-1-pyrroline จากราเอนโดไฟต์ของข้าว
10 ผลของแสงต่อการสร้างและพัฒนาการของสปอร์และความสัมพันธ์กับการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิคในสปอร์ของ Mucor rouxii
ปี พ.ศ. 2546
11 การเก็บรวบรวมและแยกเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชในตระกูล Gramineae ที่เก็บจากพื้นที่ในภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
12 การเก็บรวบรวมและแยกเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชในตระกูล Gramineae ที่เก็บจากพื้นที่ในภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
13 การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของการสร้างกรดแกมม่าลีโนเลนิกใน Mucor rouxii 24905: 1. การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องในการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิก (delta 9 และ delta 12 desaturase)