ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ศักด์เกษม ระมิงค์วงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมด้านอาหารภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2555
2 การสร้างนวัตกรรมเข้มแข็งผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน 1
ปี พ.ศ. 2552
3 การประเมินศักยภาพเชิงธุรกิจของผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งอบแห้ง เสริมแร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
4 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
5 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ระยะที่ 2
6 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการด้านห่วงโซ่อุปทาน ของโรงงานอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2551
7 การประเมินศักยภาพเชิงธุรกิจของผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งอบแห้ง เสริมแร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
8 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2550
9 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ระยะที่ 2