ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
2 ทัศนีย์ สินสกุล 5
3 ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์ 4
4 ประพจน์ อัศววิรุฬหการ 2
5 นิยะดา สาริกภูติ 1
6 รัตนา นครศรี 1
7 วรรณวรางค์ พัฒนกำจร 1
8 ขจร ชัยแสวง 1
9 รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 1
10 ชลดา ศิริวิทยเจริญ 1
11 ราตรี ผลาภิรมย์ 1
12 วัฒนา ณ นคร 1
13 วัชรี รมยะนันทน์ 1
14 คมคาย นิลประภัสสร 1
15 ลัลลนา ศิริเจริญ 1
16 วีรชัย ปิยสุนทราวงษ์ 1
17 ประเสริฐ ณ นคร 1
18 วรศักดิ์ ศรีบุญ 1
19 สมหมาย เทียบเทียม 1
20 ประพจน์ อัศววิรุฬการ 1
21 พินิจ สุขสถิตย์ 1
22 บุญชอบ ยี่สาร 1
23 พระมหาเจริญ แก้วรัตน์ 1
24 พระมหาศิริ ทุมเสน 1
25 พระมหาณรงค์ เพชรบุญดี 1
26 อรพิมพ์ บุญอาภา 1
27 อรุณศรี อึ้งตระกูล 1
28 ยุพิน กษมากุล 1
29 สมพร สิงห์โต 1
30 สุภาพรรณ จารุเทวินทร์ 1
31 สืบพงศ์ ธรรมชาติ 1
32 วินัย ภู่ระหงษ์ 1
33 สุวนีย์ ชวนสนิท 1
34 วีรยุทธ เอกพันธ์ 1
35 อารี คงธะรังษี 1
36 ยมโดย เพ็งพงศา 1
37 วิชิต แก้วจินดา 1
38 สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา 1
39 ธเนศ เวศร์ภาดา 1
40 ประทวน บุญปก 1
41 สุดารัตน์ เสรีวัฒน์ 1
42 เสมอ บุญมา 1
43 สุวิมล ประกอบไวทยกิจ 1
44 ทองปลิว ชูวงษ์ 1
45 พระมหาสนอง จำนิล 1
46 ประเสริฐ ศรีราชพัฒน์ 1
47 ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต 1
48 วรนันท์ อักษรพงศ์ 1
49 พงศ์พันธ์ จันทราวราทิตย์ 1
50 บาลี พุทธรักษา 1
51 นพพร เคล้าดี 1
52 ศรีนวล ภิญโญสุนันท์ 1
53 ผ่าน วงษ์อ้วน 1
54 สดุภณ จังกาจิตต์ 1
55 อวยพร มิลินทางกูร 1
56 พัชนี อัยราวงษ์ 1
57 อารดา สุมิตร 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภาษาไทย 1
59 มารศรี ศุภวิไล 1
60 ภิญโญ บุญทอง 1
61 นภาพรรณ โอวัฒนากิจ 1
62 ละเอียด วิสุทธิแพทย์ 1
63 จันทร์ศิริ แท่นมณี 1
64 อุไร นาลิวันรัตน์ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2544 1
3 2543 1
4 2539 4
5 2537 1
6 2535 1
7 2534 1
8 2533 1
9 2532 1
10 2531 1
11 2530 1
12 2528 3
13 2527 4
14 2526 3
15 2525 1
16 2524 4
17 2523 8
18 2522 6
19 2521 4
20 2520 7
21 2519 3
22 2516 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 อหังการแห่งกวี
ปี พ.ศ. 2544
2 อุทัยน์-อุเทน
ปี พ.ศ. 2543
3 ตำราประพันธศาสตร์ไทย : แนวคิดและความสัมพันธ์กับขนบวรรณศิลป์ไทย
ปี พ.ศ. 2539
4 นลาฏธาตุวส : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์
5 การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของหญิงร้ายในชาตกัฏฐกถา
6 อสีตยานุพยัญชนคาถา : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์
7 ปาฏิหาริย์ในพระไตรปิฎก
ปี พ.ศ. 2537
8 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเทวดาชั้นฉกามาพจรในพระไตรปิฏก
ปี พ.ศ. 2535
9 วรรณคดีไทยเรื่องอนิรุทธ์ : การศึกษาวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2534
10 เทวบุตรมารในคัมภีร์บาลีของพุทธศาสนาเถรวาท
ปี พ.ศ. 2533
11 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระสรัสวดี-เทวีอักษรศาสตร์ และศิลปวิทยา
ปี พ.ศ. 2532
12 ฤษีอคัสตยะในวรรณคดีสันสกฤต
ปี พ.ศ. 2531
13 การศึกษาวิเคราะห์เทพแห่งแสงสว่างในวรรณคดีสมัยพระเวท
ปี พ.ศ. 2530
14 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาบาลี-สันสกฤตในวรรณกรรมท้องถิ่น นครศรีธรรมราชประเภทนิทานและคำสอน
ปี พ.ศ. 2528
15 การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำประพันธ์ประเภทฉันท์สมัยอยุธยา
16 พิธีราชาภิเษกในคติอินเดียและไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ
17 การศึกษาสถานภาพของครูและศิษย์ในคัมภีร์ธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2527
18 อัปสร
19 พลี
20 ความรู้จากพระราชหัตถเลขา
21 การศึกษาเชิงวิเคราะห์นิยายรักระหว่างปุรูรวัสกับอุรวคี
ปี พ.ศ. 2526
22 ลักษณะร่วมของเรื่องพระมาลัยในวรรณกรรมพื้นบ้านและพระมาลัยคำหลวง
23 บทบาทของเทพอัศวินในวรรณคดีสันสกฤต
24 การศึกษาเชิงวิเคราะห์สุทธิกรรมชาดก ฉบับภาคใต้
ปี พ.ศ. 2525
25 อลังการในมหาชาติคำหลวง
ปี พ.ศ. 2524
26 ปัญญาสชาดก : ประวัติและความสำคัญที่มีต่อวรรณกรรมร้อยกรองของไทย
27 การศึกษาเชิงวิเคราะห์อุเทนคำฉันท์ของพระยาอิศรานุภาพ (อ้น)
28 การศึกษาเชิงวิเคราะห์สรรพสิทธิ์คำฉันท์กับสรรพสิทธิชาดก
29 นาคในวรรณคดีสันสกฤตและบาลี
ปี พ.ศ. 2523
30 คนธรรพ์ในวรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีบาลี
31 จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 5
32 จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 6 : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์
33 แนวคิดเรื่องพระวรุณในวรรณคดีสันสกฤต
34 บทบาทและฐานะสตรีในมหาภารตะ
35 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระโพธิสัตว์ในคัมภีร์เถรวาท และคัมภีร์มหายาน
36 ฤษีนารทในวรรณคดีสันสกฤต
37 จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 4
ปี พ.ศ. 2522
38 ช้างในวรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีบาลี
39 พระพรหมในวรรณคดีบาลี และสันสกฤต
40 นางอัปสรในวรรณคดีสันสกฤต
41 คัมภีร์อนาคตวงศ์ อุเทศที่ 1-10 : การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์
42 พิธีสังสการในวัยเด็กในอินเดียสมัยโบราณ
43 บทบาทของเศรษฐีที่ปรากฎในพระไตรปิฎก
ปี พ.ศ. 2521
44 จริยศึกษาของสตรีไทยในสุภาษิตสอนหญิงคำกลอน
45 สตีในวรรณคดีสันสกฤต
46 ภิกษุณีในพระพุทธศาสนา
47 ครุฑและนาคในวรรณคดีสันสกฤตและบาลี
ปี พ.ศ. 2520
48 วิวัฒนาการของเรื่องสั้นในเมืองไทยตั้งแต่แรกจนถึง พ.ศ. 2475
49 จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 1, 2, 3
50 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสังข์ทอง
51 ความสัมพันธ์ระหว่างรามายณะของวาลมีกิ และรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1
52 บทละครเรื่องเงาะป่าพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 : การศึกษาวิเคราะห์ทางสังคม และ วัฒนธรรม
53 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลิลิตพระลอทางภาษา
54 พระสุธน-นางมโนห์รา : การศึกษาเปรียบเทียบที่มาและความสัมพันธ์ระหว่างฉบับต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2519
55 ลักษณะคำประพันธ์ร้อยกรองของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2501
56 การศึกษาลิลิตตะเลงพ่ายในแนวสุนทรียศาสตร์
57 สุวนีย์ ชวนสนิท Title วิเคราะห์ร่ายยาวมหาเวชสันดรชาดกทางวัฒนธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2516
58 ละครในของหลวงในสมัยรัชกาลที่ 2
59 นิราศคำโคลง : การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับนิราศชนิดอื่น
60 การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจากเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน