ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณา ตุลยธัญ 8
2 ไพโรจน์ วิริยจารี 6
3 สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ 4
4 วัสสนัย วรรธนัจฉริยา 4
5 ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 4
6 อัจฉรา พิงทะวงศ์กุล 4
7 โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ 4
8 ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ 4
9 ศักดา พรึงลำภู 4
10 สาวิตร มีจุ้ย 3
11 เฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง 2
12 นิ่มอนงค์ งามประภาสม 2
13 อรรถชัย จินตะเวช 2
14 เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ 2
15 ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 2
16 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 2
17 พีรเดช พูลสุข 2
18 เกษร จันทร์ศิริ 2
19 วิมลิน เหล่าศิริถาวร 2
20 ไตรรงค์ ชาญพิชิต 1
21 จักรพงษ์ สมหนองหว้า 1
22 ศรัณรักษ์ ปริรักษ์วิจิตร 1
23 รัตนาภรณ์ ลมูลภักตร์ 1
24 จารุภัทร ลือชา 1
25 สมชาย โสแก้ว 1
26 ปกรณ์ วรานุศุภากุล 1
27 บัณฑิต ลีฬหรัตนรักษ์ 1
28 นัฐวัฒน์ ชินะโยธิน 1
29 ธนานันต์ โรจนศศิธรา 1
30 ฑิติกาน เมฆจรัสกุล 1
31 ปัฐมนันท์ พงศ์นพรัตน์ 1
32 ตติย สีหร่าย 1
33 ถาวร อ่อนประไพ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
35 กมลทิพย์ เรารัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 2
3 2552 5
4 2551 8
5 2550 8
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 3
11 2543 2
12 2542 2
13 2539 2
14 2538 1
15 2537 2
16 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการ สำรวจเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อความมั่นคงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2553
2 ความแปรปรวนของการพัฒนาเมล็ดข้าวภายในรวงที่สัมพันธ์กับผลผลิตคุณภาพเมล็ดและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระฟีนอลิคของข้าวเหนียวก่ำพันธุ์พื้นเมือง
3 การสำรวจเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อความมั่นคงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
4 ระบบจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนระดับตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5 การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้ง โดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
6 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
7 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ระยะที่ 2
8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้งโดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
10 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
11 ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการของราษฎร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12 ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตคุณภาพการสีและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ของเมล็ดข้าวในช่วงระยะเวลาการเก็บรักษา
13 การปรับปรุงแบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าว ภายใต้ระบบ FARMSIM
14 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและการจัดการ ที่มีผลต่อความหอมและคุณภาพการสีของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
15 ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการเขตกรรมที่มีผลต่อการเกิดก๊าซมีเทน ในระบบการปลูกข้าวและคุณภาพเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105
16 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของข้าวเหนียวก่ำ [Oryza sativa L.] ที่สัมพันธ์กับการสะสมสารต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2550
17 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
18 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
19 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ระยะที่ 2
20 การเพิ่มคุณภาพการสีโดยการใช้จุลธาตุบางชนิดและการเสริมธาตุไอโอดีน สังกะสี และเหล็ก ในเมล็ดข้าวและผลิตภัณฑ์แป้งข้าว
21 การเพิ่มคุณภาพการสีข้าวโดยใช้จุลธาตุ และการศึกษาระบบต้นแบบการกำหนดราคาข้าวเปลือกโดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ข้าวต้นเป็นปัจจัยร่วม
22 ระบบจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนระดับตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
23 ศึกษาสถานภาพของการใช้โรงเรือนสำหรับผลิตพืชสวนในสภาพควบคุม เพื่อการค้าในประเทศไทย
24 ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการแก้ไขปัญหา ความยากจนเชิงบูรณาการของราษฎร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2549
25 ผลของการทอดด้วยเทคนิคการเจือน้ำมันที่มีต่อสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และทางประสาทสัมผัสของข้าวพองเสริมธาตุไอโอดีน
26 โครงการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการแก้ไขปัญหา ความยากจนเชิงบูรณาการของราษฎร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
27 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อรูปแบบโปรตีนของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
28 ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการของราษฎร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2548
29 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางเคมีและสารหอม 2-แอซีติล-1-ไพรโรลีน และการเปลี่ยนแปลงของสมบัติเพสติงของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ระหว่างการเก็บรักษา
30 โครงการนำร่องระยะสั้น ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากร : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
31 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อม และกลยุทธการจัดการที่มีผลต่อคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงระบบ
ปี พ.ศ. 2547
32 ศึกษาสถานภาพของการใช้โรงเรือนสำหรับผลิตพืชสวนในสภาพควบคุม เพื่อการค้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
33 สมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวสารและผลของการเสริมไอโอดีนที่มีต่อคุณภาพหุงสุกเร็ว
ปี พ.ศ. 2545
34 ผลของความเข้มข้นของไอโอดีนและพันธุ์ข้าวต่อคุณภาพของข้าวกล้องนึ่งและข้าวเปลือกนึ่งเสริมไอโอดีน
35 การเสริมธาตุเหล็กและธาตุเหล็กร่วมกับไอโอดีนในเมล็ดข้าวและแป้งข้าว
36 การเสริมไอโอดีน สังกะสี และเหล็กโดยการเคลือบบนเมล็ดข้าว
ปี พ.ศ. 2543
37 การประเมินพื้นที่ปลูกอ้อยด้วยเทคนิคข้อมูลระยะไกล กรณีศึกษาระวางอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
38 การพัฒนาและการทดสอบแบบจำลองการเจริญเติบโตของอ้อยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
39 วัชพืชในระบบการปลูกถั่วเหลืองในประเทศไทย : 2. การจัดการฐานข้อมูลและระบบผู้เชี่ยวชาญ
40 แบบจำลอง และการจำลองระบบพืช
ปี พ.ศ. 2539
41 การประเมินพื้นที่ปลูกอ้อยด้วยเทคนิคข้อมูลระยะไกล กรณีศึกษาระวางอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
42 การพัฒนาและการทดสอบแบบจำลองการเจริญเติบโตของอ้อยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
43 สมบัติทางชีวเคมีของข้าวไทย Oryza sativa L. ในสภาพการปลูกที่แตกต่างกันและความสัมพันธ์กับคุณภาพการสีและการหุง
ปี พ.ศ. 2537
44 วัชพืชในระบบการปลูกถั่วเหลืองในประเทศไทย : 2. การจัดการฐานข้อมูลและระบบผู้เชี่ยวชาญ
45 แบบจำลอง และการจำลองระบบพืช