ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดิ์ชาย สิกขา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 5
3 2553 1
4 2552 1
5 2550 2
6 2535 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์ลายผ้าแถบลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาบ้านกุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
2 การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อนสร้างสรรค์ลายผ้าแถบลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาบ้านกุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554
3 การออกแบบและการพัฒนาเตาอบไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับงานหัตถกรรม
4 การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
5 การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
6 การออกแบบและการพัฒนาเตาอบไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับงานหัตถกรรม
7 การออกแบบและการพัฒนาเตาอบไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับงานหัตถกรรม
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษากระบวนการการถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพในภาอีสาน
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนางานหัตกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2550
10 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสารร่วมสมัย จังหวัดอุบลราชธานี
11 แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีค่าระดับคะแนน 1-2 ดาว
ปี พ.ศ. 2535
12 สภาพแวดล้อมทางการเรียนตามทัศนะของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น