ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 นพนันท์ ตาปนานนท์ 4
3 พรทิพย์ เสนีวรรณ 4
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3
5 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 2
6 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
7 ปราโมทย์ สุกใส 2
8 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 2
9 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
10 ไม่มีข้อมูล 2
11 สุทธินี สาระสันต์ 2
12 สรศักดิ์ ชิตชลธาร 2
13 อุทัย ชาติเผือก 2
14 ศุทธินี ดนตรี 1
15 ชนินทร์ โทณวณิก 1
16 เฉลิมชัย ห่อนาค 1
17 ไพรินทร์ สุริยกันตานนท์ 1
18 สุชาติ ลัพธิรักษา 1
19 ก้านธรรม วทัญญา 1
20 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 1
21 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
22 สุพัฒนี อิศรเสนา 1
23 ประยงค์ บุญครอบ 1
24 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
25 ประภาศรี จิตพัฒนไพบูลย์ 1
26 ทัฟห์ สิริโภคี 1
27 จิโรจน์ สินธวานุรักษ์ 1
28 ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ 1
29 กรวิทย์ วงศ์ประเสริฐ 1
30 จิราภา วรเสียงสุข 1
31 เจริญสุข ปิงหลั่งสิน 1
32 กอบแก้ว พลเจริญ 1
33 สมภูมิ พูลเพิ่มทรัพย์ 1
34 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
35 พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ 1
36 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
37 ประธาน อารีพล 1
38 แสงสันต์ พานิช 1
39 ธันยา นวลละออง, 2522- 1
40 ปัทมา อั๋นวงศ์, 2520- 1
41 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
42 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
43 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
44 สุริชัย หวันแก้ว 1
45 ศศิวิมล วรรณแก้ว 1
46 อุทัย บุญประเสริฐ 1
47 สมศักดิ์ เธียรวิวัฒน์นุกูล 1
48 วันชัย มีชาติ 1
49 จรัส สุวรรณมาลา 1
50 อมรา พงศาพิชญ์ 1
51 ทองดี ฤทธิ์วิรุห์ 1
52 สมพงษ์ กิตติสรยุทธ 1
53 อัจฉรา ปุญญฤทธิ์ 1
54 พงศธร เนตรวิเชียร 1
55 พัทธญา ปวนสุรินทร์ 1
56 พัชรียา จารุพุทธิศิริพจน์ 1
57 พงศ์พรรณวดี จินดา 1
58 เสาวลักษณ์ ไสยวรรณ 1
59 มัชฌิมนต์ แสงรุ่งสว่าง 1
60 วิภูสนา สุริยาภาส 1
61 นิตยา โกศลกาญจน์ 1
62 ธนวดี พลายโถ 1
63 อนุษณา ระเด่นอาหมัด 1
64 สุมิตรา พูลทอง 1
65 สมชาติ วิจิตราการลิขิต 1
66 สุวดี ทองสุกปลั่ง 1
67 สุดารัตน์ อุทธารัตน์ 1
68 ศักดา อารุณี 1
69 รัฐภูมิ ปาการเสรี 1
70 ไพรัช วิเศษศิริลักษณ์ 1
71 อรรถกฤต อังคะพินทุ 1
72 ณัฐวุฒิ คำหวั่น 1
73 เปรมศิริ เกษมสันต์ 1
74 อรพิน มโนมัยพิบูลย์ 1
75 อานันท ไม้พุ่ม 1
76 นริสา โพธิเดช 1
77 บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน 1
78 จิระ จิตรกร 1
79 บุหงา โพธิ์พัฒนชัย 1
80 เบญจพล ศักรภพน์ 1
81 บุษกร สิงขรัตน์ 1
82 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
83 ยงยุทธ ตรีรัตนพิทักษ์ 1
84 จินตนา นพพันธ์ 1
85 ประทีป ทวีสัตย์ 1
86 วรพล อยู่สุข 1
87 กาญจนา สีลากุล 1
88 สมศักดิ์ เศรษฐนันท์ 1
89 พันธ์ทิพย์ จงโกรย 1
90 ภัทรินทร์ หงษ์ทอง 1
91 ปองศักดิ์ ว่องวิษณุพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2552 5
3 2550 1
4 2549 3
5 2548 1
6 2547 3
7 2546 1
8 2545 4
9 2544 1
10 2543 1
11 2542 1
12 2540 1
13 2539 4
14 2538 3
15 2537 7
16 2536 2
17 2535 1
18 2534 2
19 2533 2
20 2532 2
21 2531 3
22 2530 2
23 2529 3
24 2528 4
25 2527 3
26 2526 1
27 2525 2
28 2524 3
29 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในเทศบาลนครตรัง
2 ผลกระทบต่อเมืองของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร
3 การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในเทศบาลนครตรัง
4 ผลกระทบต่อเมืองของโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
5 บทบาทและการใช้พื้นที่ในสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำรงบทบาทด้านพาณิชยกรรมย่านการค้าพาหุรัด
7 ผลกระทบทางกายภาพของสวนอุตสาหกรรมโรจนะที่มีต่อพื้นที่โดยรอบ
8 ผลกระทบทางกายภาพของสวนอุตสาหกรรมโรจนะที่มีต่อพื้นที่โดยรอบ
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำรงบทบาทด้านพาณิชยกรรมย่านการค้าพาหุรัด
ปี พ.ศ. 2550
10 อิทธิพลของโครงสร้างพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเมือง ในพื้นที่เขตต่อเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
11 ศักยภาพการพัฒนาย่านการค้าใจกลางเมืองเชียงใหม่
12 อิทธิพลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนสวนดอกและชุมชนหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 การปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมในเขตเทศบาลนคร นครปฐม
ปี พ.ศ. 2548
14 แนวทางการพัฒนาย่านการค้าฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษา ย่านบางแค
ปี พ.ศ. 2547
15 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดปทุมธานี
16 การศึกษาโครงข่ายตลาดและความเชื่อมโยงของตลาดกลางข้าวและพืชไร่ในภาคตะวันออกตอนบน
17 การพัฒนาสาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัย อันเนื่องจากสะพานพระราม 5และถนนเชื่อมต่อ
ปี พ.ศ. 2546
18 บทบาทการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ
ปี พ.ศ. 2545
19 แนวทางการจัดรูปที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาบริเวณศูนย์คมนาคมท่าพระ
20 แนวทางการพัฒนาชุมชนคูหามุข อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
21 แนวทางการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายแดน
22 การพึ่งพาตนเองของโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเมืองทองธานี
ปี พ.ศ. 2544
23 แนวทางการปรับปรุงย่านประตูน้ำฝั่งตะวันออก
ปี พ.ศ. 2543
24 ผลกระทบของการขยายระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์ต่อการพัฒนาเมือง : กรณีศึกษาย่านธุรกิจการค้าสีลม-สาธร
ปี พ.ศ. 2542
25 การขยายบทบาทของธนาคารออมสินต่อการพัฒนาสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ปี พ.ศ. 2540
26 การคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจจัดสรรที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาเอสโครว์
ปี พ.ศ. 2539
27 แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการพัฒนาจังหวัดชลบุรี
28 การวางแผนการเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ระดับกลาง ในกรุงเทพมหานคร
29 บทบาทการดำเนินงานของธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ที่มีต่อการพัฒนาธุรกิจที่อยู่อาศัย
30 ความสัมพันธ์ของตลาดการผลิต ตลาดปัจจัย ตลาดการเงินต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ปี พ.ศ. 2538
31 การศึกษาเรื่อง บทบาทตลาดทุนต่อการลงทุนธุรกิจที่อยู่อาศัย
32 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมถนนสายหลัก : ศึกษากรณีถนนรัชดาภิเษก ช่วงตั้งแต่สี่แยก อ.ส.ม.ท. ถึงทางแยกต่างระดับรัชวิภาวดี
33 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ปี พ.ศ. 2537
34 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
35 รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุน แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
36 การศึกษาแนวทางการวางแผนโครงสร้างจังหวัดราชบุรี
37 แนวความคิดระบบองค์กรกลางในเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
38 การศึกษาเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลางในแนวราบ กับแนวตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
39 บทบาทของตลาดรองเงินกู้ที่อยู่อาศัยในการพัฒนาระบบการเงินเคหการ
40 การจัดหาที่อยู่อาศัยของลูกจ้างแรงงานย่านอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา อำเภอพระประแดง จ. สมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2536
41 ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ของผู้มีรายได้ปานกลางในเขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร
42 ศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาครในการรองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรมประมง
ปี พ.ศ. 2535
43 รูปแบบการพัฒนาบ้านกึ่งสำนักงาน
ปี พ.ศ. 2534
44 อิทธิพลของถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรีต่อเขตตลิ่งชันและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
45 ระบบการเงินที่เหมาะสมต่อการจัดการด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย
ปี พ.ศ. 2533
46 แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
47 รูปแบบที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2532
48 การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ อันเนื่องจากการขยายตัวของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษา ชุมชนบางขัน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
49 อิทธิพลของถนนวงแหวนรอบนอกและถนนรัตนาธิเบศร์ต่อพื้นที่ฝั่งตะวันตก ของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
50 การศึกษาแนวทางการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัว ของเทศบาลเมื
51 แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการค้าเขตปทุมวัน
52 การศึกษาการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2530
53 การศึกษาเบื้องตันเพื่อการวางแผนโครงสร้าง ของจังหวัดขอนแก่น
54 ศักยภาพในการรองรับแหล่งที่ตั้งย่านอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2529
55 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
56 การศึกษาเพื่อจัดลำดับความสำคัญของชุมชนเมืองภาคใต้
57 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในเขตบางกะปิ
ปี พ.ศ. 2528
58 แนวทางการกำหนดแผนโครงสร้างเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
59 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
60 การศึกษาประสิทธิภาพของการให้การบริการของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
61 การศึกษารูปแบบการใช้ที่ดินของเมืองพัทยา
ปี พ.ศ. 2527
62 การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
63 การวางแผนการใช้ที่ดินเขตคลองสาน เพื่อรองรับโครงการสะพานตากสินฯ
64 การศึกษาแนวโน้มการใช้ที่ดินในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
65 ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2525
66 การพัฒนาพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยในอำเภอเมืองนนทบุรี
67 แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
68 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการใช้ที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยบริเวณเมืองสงขลา
69 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการของหมู่บ้านจัดสรรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
70 การศึกษาลำดับความสำคัญของเทศบาลในภาคเหนือ