ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดา พรึงลำภู
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ศักดา พรึงลำภู,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ 11
2 ไพโรจน์ วิริยจารี 6
3 สาคร พรหมขัติแก้ว 4
4 ยุวดี พีรพรพิศาล 4
5 วีระพันธ์ เกียรติภักดี 4
6 เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ 4
7 เกษร จันทร์ศิริ 4
8 มุกดา ชาติบัญชาชัย 4
9 สุกัลยา ศิริน้อย 4
10 จำนงค์ กิ่งแก้ว 3
11 ประหยัด สายวิเชียร 2
12 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
13 วิชัย เอกพลากร 2
14 พัชราภรณ์ อารีย์ 2
15 ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 2
16 ไม่มีข้อมูล 2
17 วิวรรธน์ วรรธนัจฉริยา 2
18 ละออ ตันติศิรินทร์ 2
19 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 2
20 วิมลิน เหล่าศิริถาวร 2
21 พีรเดช พูลสุข 2
22 อนงค์ สุนทรานนท์ 2
23 ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ 2
24 ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ 2
25 ไพโรจน์ หมื่นสาร 2
26 สุรพันธ์ เพ็ชรไพสิฐ 2
27 สุพรรษา จรรยา 2
28 วัชรางค์ ยั่งยืน 1
29 เยาวลักษณ์ ทรัพย์ศิริ 1
30 เกษรา จันทรสิทธิผล 1
31 สุภกิจ ไชยพุฒ 1
32 อาภาพร อวดผล 1
33 อานงค์ ใจแน่น 1
34 อุเทน ปัญโญ 1
35 ดวงดาว บุญชัย 1
36 พันธะจิต ดังก้อง 1
37 หนึ่งฤทัย เมืองสุวรรณ 1
38 ฤตินันท์ สมุทร์ทัย 1
39 รจนา ทับทิมทอง 1
40 ภีระวรรณ พิเคราะห์งาน 1
41 อัญชลี จันทร์ประเสริฐ 1
42 พิสมัย นนประสาท 1
43 อุบลวรรณ ปันทะ 1
44 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
45 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
46 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
47 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
48 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
49 อัมพิกา มังคละพฤกษ์ 1
50 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 1
51 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
52 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
53 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
54 ปราณี ชาญณรงค์ 1
55 หทัยชนก พรรคเจริญ 1
56 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
57 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
58 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
59 ธวัชชัย คำรินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 9
6 2551 6
7 2550 1
8 2549 1
9 2547 4
10 2546 3
11 2545 3
12 2543 1
13 2542 1
14 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พฤติกรรมสุขภาพ สุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาหญิงที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
2 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวแต๋นผลิตในหมู่บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
3 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวซอยที่ขายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4 ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียง
ปี พ.ศ. 2554
5 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
6 การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซิอินและเจนิสทิอิน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
7 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
8 การเพิ่มธาตุไอโอดีนในข้าวเจ้าขณะหุงต้มเพื่อแก้ไขปัญหาการขาด ธาตุไอโอดีนในเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่
9 การวิเคราะห์ปริมาณสารฟลูออไรด์ในน้ำดื่มในตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
10 บริการสาธารณสุขสำหรับแรงงานย้ายถิ่นในเขตภาคเหนือ ประเทศไทย : การศึกษานำร่อง
11 การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้ง โดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
12 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
13 โครงการวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยของเนื้อสุกร และข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย ด้านอาหารของเนื้อสุกร ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน
14 ผลของการให้คำปรึกษา ตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ต่อน้ำหนักของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วน
15 การรับรู้และการใช้ฉลากโภชนาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 การตรวจหายีสต์และเชื้อราในน้ำผักและน้ำผลไม้พร้อมดื่ม
17 การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของผู้สัมผัสอาหารและคุณภาพอาหาร ทางด้านจุลชีววิทยา ในร้านจำหน่ายอาหารพร้อมบริโภค
18 การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการ ของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2551
19 ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่
20 การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้งโดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
21 การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่งอบแห้ง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
22 โครงการวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยของเนื้อสุกร และข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย ด้านอาหารของเนื้อสุกร ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน
23 การวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยด้านผักและผลไม้ กรณีตลาดนัดและรถเร่ (ภาคเหนือตอนบน)
24 การตรวจหาแบคทีเรีย ในอาหารปรุงสำเร็จที่จำหน่าย ณ โรงอาหาร ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2550
25 คุณภาพของนมพร้อมดื่มชนิดสเตริไรส์ ยูเอชที พาสเจอร์ไรส์ และนมสดต้ม ที่จำหน่ายในท้องตลาดจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
26 การวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยด้านผักและผลไม้ กรณีตลาดนัดและรถเร่ (ภาคเหนือตอนบน)
ปี พ.ศ. 2547
27 คุณภาพของนมพร้อมดื่มชนิดสเตริไรส์ ยูเอชที พาสเจอร์ไรส์ และนมสดต้ม ที่จำหน่ายในท้องตลาดจังหวัดเชียงใหม่
28 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina Platensis ระดับนำร่องจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบก๊าซชีวภาพฟาร์มเลี้ยงสุกร ปีที่ 2
29 ผลการให้คำปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ต่อการลดน้ำหนักของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วน
30 วิถีการดำเนินชีวิตและภาวะไขมันในเลือดของบุคลากรโรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
31 โภชนบัญญัติ 9 ประการ และภาวะโภชนาการของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ : ความรู้และการปฏิบัติ
32 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
33 การบริโภคอาหารหลัก 5 หมู่ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักกีฬาประเภททีม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
34 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ระดับนำร่องจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบก๊าซชีวภาพฟาร์มเลี้ยงสุกร ปีที่ 2
35 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina Platensis ระดับนำร่องจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบก๊าซชีวภาพฟาร์มเลี้ยงสุกร : ปีที่ 2
36 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina Platensis ระดับนำร่องจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบก๊าซชีวภาพฟาร์มเลี้ยงสุกร : ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2543
37 ภาวะโภชนาการและบริโภคนิสัยของเด็กนักเรียน
ปี พ.ศ. 2542
38 ภาวะโภชนาการและบริโภคนิสัยของเด็กนักเรียน