ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดา พรึงลำภู
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศักดา พรึงลำภู,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ 11
2 ไพโรจน์ วิริยจารี 6
3 สาคร พรหมขัติแก้ว 4
4 ยุวดี พีรพรพิศาล 4
5 วีระพันธ์ เกียรติภักดี 4
6 เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ 4
7 เกษร จันทร์ศิริ 4
8 มุกดา ชาติบัญชาชัย 4
9 สุกัลยา ศิริน้อย 4
10 จำนงค์ กิ่งแก้ว 3
11 อนงค์ สุนทรานนท์ 2
12 สุพรรษา จรรยา 2
13 ไพโรจน์ หมื่นสาร 2
14 ไม่มีข้อมูล 2
15 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 2
16 ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ 2
17 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
18 วิชัย เอกพลากร 2
19 สุรพันธ์ เพ็ชรไพสิฐ 2
20 ละออ ตันติศิรินทร์ 2
21 ประหยัด สายวิเชียร 2
22 วิมลิน เหล่าศิริถาวร 2
23 วิวรรธน์ วรรธนัจฉริยา 2
24 พัชราภรณ์ อารีย์ 2
25 ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 2
26 ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ 2
27 พีรเดช พูลสุข 2
28 รจนา ทับทิมทอง 1
29 หนึ่งฤทัย เมืองสุวรรณ 1
30 อัมพิกา มังคละพฤกษ์ 1
31 พันธะจิต ดังก้อง 1
32 อัญชลี จันทร์ประเสริฐ 1
33 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 1
34 พิสมัย นนประสาท 1
35 ภีระวรรณ พิเคราะห์งาน 1
36 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
37 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
38 อุบลวรรณ ปันทะ 1
39 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
40 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
41 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
42 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
43 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
44 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
45 ปราณี ชาญณรงค์ 1
46 ธวัชชัย คำรินทร์ 1
47 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
48 หทัยชนก พรรคเจริญ 1
49 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
50 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
51 ฤตินันท์ สมุทร์ทัย 1
52 อาภาพร อวดผล 1
53 เยาวลักษณ์ ทรัพย์ศิริ 1
54 เกษรา จันทรสิทธิผล 1
55 วัชรางค์ ยั่งยืน 1
56 สุภกิจ ไชยพุฒ 1
57 อุเทน ปัญโญ 1
58 ดวงดาว บุญชัย 1
59 อานงค์ ใจแน่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 5
6 2551 1
7 2547 2
8 2546 3
9 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พฤติกรรมสุขภาพ สุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาหญิงที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
2 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวแต๋นผลิตในหมู่บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
3 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวซอยที่ขายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4 ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียง
ปี พ.ศ. 2554
5 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
6 การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซิอินและเจนิสทิอิน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
7 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
8 การวิเคราะห์ปริมาณสารฟลูออไรด์ในน้ำดื่มในตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
9 ผลของการให้คำปรึกษา ตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ต่อน้ำหนักของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วน
10 การรับรู้และการใช้ฉลากโภชนาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 การตรวจหายีสต์และเชื้อราในน้ำผักและน้ำผลไม้พร้อมดื่ม
12 การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของผู้สัมผัสอาหารและคุณภาพอาหาร ทางด้านจุลชีววิทยา ในร้านจำหน่ายอาหารพร้อมบริโภค
13 การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการ ของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2551
14 การตรวจหาแบคทีเรีย ในอาหารปรุงสำเร็จที่จำหน่าย ณ โรงอาหาร ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2547
15 ผลการให้คำปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ต่อการลดน้ำหนักของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วน
16 วิถีการดำเนินชีวิตและภาวะไขมันในเลือดของบุคลากรโรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
17 โภชนบัญญัติ 9 ประการ และภาวะโภชนาการของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ : ความรู้และการปฏิบัติ
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
19 การบริโภคอาหารหลัก 5 หมู่ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักกีฬาประเภททีม จังหวัดเชียงใหม่