ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดา พรึงลำภู
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศักดา พรึงลำภู,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ 11
2 ไพโรจน์ วิริยจารี 6
3 สาคร พรหมขัติแก้ว 4
4 ยุวดี พีรพรพิศาล 4
5 วีระพันธ์ เกียรติภักดี 4
6 เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ 4
7 เกษร จันทร์ศิริ 4
8 สุกัลยา ศิริน้อย 4
9 วิชัย เอกพลากร 4
10 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 4
11 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 4
12 มุกดา ชาติบัญชาชัย 4
13 จำนงค์ กิ่งแก้ว 3
14 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
17 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
18 นิชรา เรืองดารกานนท์ 2
19 ปราณี ชาญณรงค์ 2
20 ประหยัด สายวิเชียร 2
21 ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 2
22 พีรเดช พูลสุข 2
23 วิวรรธน์ วรรธนัจฉริยา 2
24 ละออ ตันติศิรินทร์ 2
25 พัชราภรณ์ อารีย์ 2
26 ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ 2
27 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 2
28 สุรพันธ์ เพ็ชรไพสิฐ 2
29 อนงค์ สุนทรานนท์ 2
30 สุพรรษา จรรยา 2
31 ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ 2
32 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
33 วิมลิน เหล่าศิริถาวร 2
34 ไม่มีข้อมูล 2
35 ไพโรจน์ หมื่นสาร 2
36 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
37 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
38 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
39 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
40 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
41 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
42 อุบลวรรณ ปันทะ 1
43 อัญชลี จันทร์ประเสริฐ 1
44 อานงค์ ใจแน่น 1
45 พิสมัย นนประสาท 1
46 พันธะจิต ดังก้อง 1
47 หนึ่งฤทัย เมืองสุวรรณ 1
48 รจนา ทับทิมทอง 1
49 เกษรา จันทรสิทธิผล 1
50 ภีระวรรณ พิเคราะห์งาน 1
51 ธวัชชัย คำรินทร์ 1
52 อาภาพร อวดผล 1
53 ฤตินันท์ สมุทร์ทัย 1
54 อัมพิกา มังคละพฤกษ์ 1
55 อุเทน ปัญโญ 1
56 ดวงดาว บุญชัย 1
57 วัชรางค์ ยั่งยืน 1
58 สุภกิจ ไชยพุฒ 1
59 เยาวลักษณ์ ทรัพย์ศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 5
6 2551 1
7 2547 2
8 2546 3
9 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พฤติกรรมสุขภาพ สุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาหญิงที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
2 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวแต๋นผลิตในหมู่บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
3 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวซอยที่ขายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4 ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียง
ปี พ.ศ. 2554
5 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
6 การผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซิอินและเจนิสทิอิน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
7 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
8 การวิเคราะห์ปริมาณสารฟลูออไรด์ในน้ำดื่มในตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
9 ผลของการให้คำปรึกษา ตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ต่อน้ำหนักของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วน
10 การรับรู้และการใช้ฉลากโภชนาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 การตรวจหายีสต์และเชื้อราในน้ำผักและน้ำผลไม้พร้อมดื่ม
12 การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของผู้สัมผัสอาหารและคุณภาพอาหาร ทางด้านจุลชีววิทยา ในร้านจำหน่ายอาหารพร้อมบริโภค
13 การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการ ของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2551
14 การตรวจหาแบคทีเรีย ในอาหารปรุงสำเร็จที่จำหน่าย ณ โรงอาหาร ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2547
15 ผลการให้คำปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ต่อการลดน้ำหนักของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วน
16 วิถีการดำเนินชีวิตและภาวะไขมันในเลือดของบุคลากรโรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
17 โภชนบัญญัติ 9 ประการ และภาวะโภชนาการของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ : ความรู้และการปฏิบัติ
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
19 การบริโภคอาหารหลัก 5 หมู่ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักกีฬาประเภททีม จังหวัดเชียงใหม่