ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 สุนทรียภาพทางภาพยนตร์ของคริสตอฟ เคียลอฟสกี้
2 สุนทรียภาพทางภาพยนตร์ของคริสตอฟ เคียลอฟสกี้
ปี พ.ศ. 2554
3 ภาพยนตร์และภาพนิ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 และบุคคลสำคัญผู้มีบทบาทในการพัฒนาการสื่อสารไทย
4 การวิเคราะห์เพศสถานะในภาพยนตร์ของเจน แคมเปียน
ปี พ.ศ. 2553
5 สุนทรียภาพในภาพยนตร์ญี่ปุ่นร่วมสมัย
6 สุนทรียภาพในภาพยนตร์ญี่ปุ่นร่วมสมัย
ปี พ.ศ. 2550
7 การสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษาสายช่าง
ปี พ.ศ. 2546
8 การสื่อสารภายในองค์การเพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
ปี พ.ศ. 2543
9 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจของผู้บริหารงานลูกค้า ในบริษัทตัวแทนโฆษณา
ปี พ.ศ. 2542
10 วาทศิลป์ในพระราชสาส์นสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
11 บทบาทการสื่อสารเชิงอวัจนะของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2538
12 การรับข่าวสารทางด้านสาธารณสุขจากสื่อพื้นบ้านประเภทหนังตะลุง ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 การวิเคราะห์บทบาท และค่านิยมในสื่อพื้นบ้าน "ละครเสภาขุนช้างขุนแผน"
14 บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ในการสนับสนุนวัฒนธรรมการเสี่ยงโชคจากตัวเลข
ปี พ.ศ. 2537
15 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร ของผู้ขับขี่รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
16 การศึกษาวิวัฒนาการหุ่นกระบอกไทย : สื่อพื้นบ้านในภูมิภาคตะวันตก : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2517
17 คุณค่าเชิงวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน