ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดา ธนิตกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศํกดา ธนิตกุล
- ศักดา ธนิตกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 26
2 คณพล จันทน์หอม 4
3 ดวงแก้ว นพพรพรหม 4
4 เสนีย์ พันธ์อุไร 4
5 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 4
6 แกมทอง อินทรัตน์ 3
7 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 3
8 เมธัส อนันต์ศิริวงศ์ 2
9 จิตรา วิกรัยไพศาล 2
10 พรรณพิไล อิสริยะพฤทธิ์ 2
11 ศุภัช ศุภชลาศัย 2
12 น.สุไฮดา สุไลมาน 2
13 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 2
14 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 2
15 ศุภจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ 2
16 ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 2
17 ศุภลักษณ์ คำพานุตย์ 2
18 ไกรพล อรัญรัตน์ 2
19 จงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร 2
20 ณัฐพร นครอินทร์ 2
21 โสตถิธร มัลลิกะมาส 2
22 วริศรา สุรเดช 2
23 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 2
24 บูรตา วงษ์อุไร 2
25 พุทธางกูร หุ่นสะดี 2
26 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 2
27 ปุญญานิช ไทยสยาม 1
28 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 1
29 เอกสุดา สารากรบริรักษ์ 1
30 ภัทราพรรณ เชื้อจินดา 1
31 วรานนท์ อมรธำรง 1
32 อรอนงค์ ม่วงพันธ์ 1
33 สุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง 1
34 ชลีรัตน์ มเหสักขกุล 1
35 รินทิพย์ ต่อปัญญาเรือง 1
36 สุเมธ นาควโรดม 1
37 วิสาขา ภู่สำรวจ 1
38 พีรัญญา โพธิเสถียร 1
39 ชวลิต กุลจงกล 1
40 ศรนรินทร์ คงเกษม 1
41 อินทัช วิสุทธิแพทย์ 1
42 ปิยารัตน์ ส่งเสริมรัตนกุล 1
43 แก้วมุกดา สุขยุคล 1
44 ภัทราภรณ์ ศรีสุข 1
45 จรรยา สุวัฒนพิเศษ 1
46 ปนิธิ ภูเจริญ 1
47 วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน์ 1
48 ประภัสสร ลี้รัตน์ 1
49 สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล 1
50 อุทัย ตันละมัย 1
51 ธีระวัฒน์ เรืองอยู่ 1
52 ณพิชญ์ศิกาน ศรีเจริญพงศ์ 1
53 กมลนัยน์ ชลประทิน 1
54 ผกาวีร์ ผาติเวทย์ 1
55 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
56 ศุภิสรา สว่างพลกรัง 1
57 สุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ 1
58 พลวิชช์ ฉัตรธนะกุล 1
59 อรวรรณ ช่างเพชรผล 1
60 ศิริวรรณ เจียมใจไพบูลย์ 1
61 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
62 ทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล 1
63 ไม่มีข้อมูล 1
64 สุมาลี จำเริญ 1
65 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
66 จุฑามาศ ถิระวัฒน์ 1
67 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
68 อาชนัน เกาะไพบูลย์ 1
69 กฤษดา ตรีเกษมมาศ 1
70 นันทินี สุนทรพิมล 1
71 ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
73 ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ 1
74 นวรัตน์ เพชรสังหาร 1
75 ปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล 1
76 พลอย สีตะสุต 1
77 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 1
78 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
79 เศรษฐบุตร มฤทจินดา 1
80 กฤติยา ปิ่นทองคำ 1
81 ฐาปณัฐ สาระสมบัติ 1
82 มณฑาทิพย์ ลิ้มธนะกิจ 1
83 จิรัตน์ เขียวชอุ่ม 1
84 จิราวัลย์ คชฤทธิ์ 1
85 ชาญชัย บุณยวรรณ 1
86 วราภา วรพิชโยทัย 1
87 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
88 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
89 จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ 1
90 อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล 1
91 คณพล จันทร์หอม 1
92 รณิดา วงศ์พานิช 1
93 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
94 ชัชวาลย์ โตเหมือน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 7
2 2557 6
3 2556 5
4 2555 6
5 2554 10
6 2553 8
7 2552 6
8 2551 4
9 2550 2
10 2549 6
11 2548 1
12 2547 3
13 2546 6
14 2545 2
15 2544 1
16 2543 3
17 2542 3
18 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
2 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
3 การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
4 หน้าที่ของลูกหนี้ภายหลังการปลดจากการล้มละลาย
5 หลักการระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) และผลต่อผู้บริโภคในประเทศกำลังพัฒนา: ศึกษาเฉพาะกรณีตำราเรียน
6 ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ
7 การเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรัฐ สู่การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2557
8 โครงการศึกษาประเด็นทางกฎหมายที่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตที่มีผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะภาคเอกชน
9 การพัฒนาระบบการกำกับดูแลความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ
10 กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้
11 พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542: ศึกษากรณีสินค้าเฮาส์แบรนด์
12 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12 : ศึกษากรณีมาตรฐานทางการค้า ที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
13 มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้าผักจากประเทศที่สาม : ศึกษากรณีประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
14 แนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย : เชิงป้องกัน หรือ เชิงเยียวยา
15 มาตรฐานบังคับกับความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
16 ข้อขัดข้องในการเลือกผู้ทำแผนและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ทำแผน
17 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการกำกับดูแลธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
18 การปรับใช้หลักสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นกับการเชื่อมต่อโครงข่ายในกิจการโทรคมนาคมของไทย
ปี พ.ศ. 2555
19 ปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรกรณีคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าร่วมกับความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
20 ปัญหาทางกฎหมายของการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการตกลงร่วมกันเพื่อจำกัดการแข่งขันและระบบการขออนุญาตตามมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
21 มาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับในการแข่งขันระหว่างรัฐวิสากิจกับเอกชน ในธุรกิจสายการบินภายในประเทศไทย
22 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเหตุที่ทำให้ผู้ประกอบการหลุดพ้นไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณีการนำหลักสมัครใจที่จะรับความเสี่ยงมาบังคับใช้
23 ปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรกรณีคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าร่วมกับความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
24 การนำหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้กฎหมายไทย
ปี พ.ศ. 2554
25 ผลกระทบทางกฎหมายของการเปิดตลาดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรคมนาคมของประเทศไทย
26 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลราคาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะราคาขายปลีกไข่ไก่
27 ปัญหาการพิสูจน์ของผู้เสียหายเพื่อให้ผู้ประกอบการรับผิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
28 มาตรการเวนคืนทางอ้อม (Indirect expropriation) : ศึกษาแนวทางการตีความของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในข้อพิพาททางการลงทุน
29 การนำเหตุหลุดพ้นความรับผิดโดยเคร่งครัดของผู้ประกอบการยามาใช้ในกฎหมายไทย
30 รูปแบบกฎหมายที่เหมาะสมในการนำเครื่องจักรมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ทางการค้ากับธนาคารพาณิชย์
31 ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าประเภทบุหรี่ : ศึกษาคดีบุหรี่นำเข้าจากฟิลิปปินส์
32 ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายปลีกน้ำตาลทรายในประเทศไทย
33 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายของธนาคารพาณิชย์
34 การศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2553
35 แนวทางการเปิดตลาดบริการโทรคมนาคม : ศึกษาเปรียบเทียบความตกลง GATS กับ U.S. FTAs (สหรัฐอเมริกา-ชิลี, สหรัฐอเมริกา-สิงคโปร์)
36 ปัญหาทางกฎหมายตาม REACH ในการส่งออกสารเคมีไปสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีส่งออกพาราไซรีน
37 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาจำกัดสิทธิแข่งขันในการประกอบธุรกิจของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญาแฟรนไชส์
38 แนวทางการปรับปรุงการให้สินเชื่อแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยของสถาบันการเงินภาครัฐในประเทศไทย : ศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายและวิธีปฏิบัติ
39 แนวทางการเปิดตลาดบริการโทรคมนาคม:
40 แนวทางการปรับปรุงการให้สินเชื่อแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยของสถาบันการเงินภาครัฐในประเทศไทย:
41 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาจำกัดสิทธิแข่งขัน ในการประกอบธุรกิจของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญาแฟรนไชส์
42 ปัญหาทางกฎหมายตาม REACH ในการส่งออกสารเคมีไปสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีส่งออกพาราไซรีน
ปี พ.ศ. 2552
43 ปัญหาการขายพ่วงตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
44 ปัญหาและแนวทางการตีความมาตรา 20 (บี) และมาตรา 20 (จี) ภายใต้แกตต์/องค์การการค้าโลก
45 พันธกรณีของประเทศไทยในร่างความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา : ศึกษากรณีบริการไปรษณียภัณฑ์ด่วน
46 มาตรการยืดหยุ่นตามข้อ 31 ของความตกลง TRIPS กับการเข้าถึงยารักษาโรค : ศึกษากรณีการบังคับใช้สิทธิของไทย
47 ปัญหาการขายพ่วงตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542
48 ปัญหาและแนวทางการตีความมาตรา 20 (บี) และมาตรา 20 (จี) ภายใต้แกตต์/องค์การการค้าโลก /
ปี พ.ศ. 2551
49 ผลกระทบจากพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ต่อผู้ประกอบการ
50 ผลกระทบของการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสนธิสัญญาลิขสิทธิ์กับความตกลงเขตการค้าเสรี
51 ผลกระทบของการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี ที่ใช้คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสนธิสัญญาลิขสิทธิ์กับความตกลงเขตการค้าเสรี
52 ผลกระทบจากพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ต่อผู้ประกอบการ
ปี พ.ศ. 2550
53 พันธกรณีตามข้อบทเรื่องบริการทางการเงินในความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี : ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจธนาคพาณิชย์
54 ปัญหากฎหมายของเปิดเสรีการค้าบริการ สาขาประกันภัย ภายใต้ร่างความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ
ปี พ.ศ. 2549
55 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
56 การศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจแฟรนไชส์กับข้อสัญญาจำกัดสิทธิห้ามผู้รับอนุญาตแข่งขันในสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ : บทเรียนสำหรับประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
57 มาตรการตอบโต้การใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 : ศึกษากรณีสินค้า BG PET Resin
58 การขออนุญาตกระทำการจำกัดการแข่งขัน : ศึกษากรณีการห้ามมิให้ทำธุรกิจกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมยานยนต์
59 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร : ศึกษากรณีผลกระทบจากโรคระบาดไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศไทย
60 หลักและแนวคิดในการกำกับดูแลกับอัตราค่าบริการโทรคมนาคม : โทรศัพท์พื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
61 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการรวมตัวของผู้ประกอบการในการกำหนดและอนุญาตให้ใช้มาตรฐานการเชื่อมต่อและมาตรฐานความเข้ากันได้ : กรณีศึกษามาตรฐานระบบดีวีดี
ปี พ.ศ. 2547
62 ระบบกรอบราคาของประเทศชิลีกับความตกลงสินค้าเกษตรขององค์การการค้าโลก
63 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการควบกิจการระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย
64 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารและบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า
ปี พ.ศ. 2546
65 ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ภายใต้องค์การการค้าโลก : ศึกษากรณีมาตรการการนำเข้าไก่ต้มสุกของประเทศออสเตรเลีย
66 การศึกษาปัญหาและแนวโน้มด้านมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีที่มีต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
67 การปฏิรูปสื่อโทรทัศน์ไทยและกรอบทางกฎหมาย : ศึกษาโครงสร้างและแนวโน้มของตลาด
68 ฉลากสิ่งแวดล้อมกับองค์การการค้าโลก : กรณีศึกษาฉลากประเภทที่ 1
69 ทางเลือกทางเศรษฐกิจในบริบทการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
70 การศึกษาปัญหา และแนวโน้มด้านมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี ที่มีต่ออุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับไทย
ปี พ.ศ. 2545
71 พฤติกรรมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าปลีก
72 ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ
ปี พ.ศ. 2544
73 องค์การการค้าโลกกับมาตรการให้ติดฉลากเพื่อควบคุมสินค้าตัดแต่งพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2543
74 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
75 นโยบายการแข่งขันภายในกรอบขององค์การการค้าโลก : ศึกษากรณี คดี ฟูจิ-โกดัก
76 มาตรการทางกฎหมายใช้เพื่อการบรรลุสู่สหภาพเศรษฐกิจและการเงินของสหภาพยุโรป
ปี พ.ศ. 2542
77 หลักการค้าเสรีของแกตต์กับการคุ้มครองทรัพยากรร่วม : ศึกษากรณีคดี Tuna-Dolphin
78 มิติทางกฎหมายระหว่างประเทศของเงื่อนไขของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีประเทศไทย 2540-2543
79 WTO กับการใช้มาตรการฝ่ายเดียวเพื่อคุ้มครองทรัพยากรร่วมของโลก : ศึกษากรณีสหรัฐอเมริกาห้ามนำเข้ากุ้ง และผลิตภัณฑ์จากกุ้งจากประเทศไทย