ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศศิเพ็ญ พวงสายใจ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 8
2 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 7
3 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 7
4 วัชรี พฤกษิกานนท์ 7
5 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 5
6 ฌาลิดา พงษ์เฉลียวรัตน์ 4
7 พงศ์สวรรค์ ไทรโกศรี 4
8 เอกชัย ตันติพันธุ์พิพัฒน์ 4
9 รสสุคนธ์ เรืองพิพัฒนพันธุ์ 4
10 ชบาฉาย สว่างแสง 4
11 ณัฐกานต์ ไกรสร 4
12 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 3
13 ไพรัช กาญจนการุณ 2
14 อารี วิบูลย์พงศ์ 2
15 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
16 นิสิต พันธมิตร 2
17 คมสัน สุริยะ 2
18 กาญจนา โชคถาวร 2
19 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 2
20 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 2
21 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
22 วาสนา อิ่มเอม 2
23 นัทธมน ธีระกุล 2
24 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
25 ปวิชญา แก้วสุทธิ 2
26 ปัทมา ฉิมพาลี 2
27 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
28 ชีวัน ขันธรรม 1
29 สุชาดา สุวรรณประพิศ 1
30 ณิชาดา จันทร์เพ็ญ 1
31 คทา บุญล้น 1
32 อาริยพงศ์ ผิวอ่อน 1
33 อรวรรณ โพธิบุตร 1
34 ภฤศธร วิญญูวิชัยกุล 1
35 สุรเชษฐ์ นุชัย 1
36 ธนภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 1
37 เบญจวรรณ์ จันทร์ชื่น 1
38 วรลักษณ์ หิมะกลัส 1
39 กันสินี กันทะวงศ์งาร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 5
4 2554 8
5 2553 4
6 2552 7
7 2551 8
8 2550 4
9 2549 2
10 2547 4
11 2545 1
12 2542 2
13 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Performance evaluation of Chom Tong Credit Union Cooperative, Chom Tong District, Chiang Mai Province
ปี พ.ศ. 2556
2 ปัญหาในกระบวนการสอบสวนที่ส่งผลต่อการอำนวยความยุติธรรมและการให้บริการประชาชน
ปี พ.ศ. 2555
3 การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อลดภาวะปัญหาหนี้สินในจังหวัดเชียงใหม่
4 การประเมินผลงาน ผลลัพธ์ (Output) โครงการ “ความร่วมมือนำร่อง โครงงาน(เชิง)วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า” ระยะที่ 2
5 แผนงานวิจัย นโยบายแรงงานต่างด้าว : ความสมดุลระหว่างความมั่นคง เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชน (มี 4 โครงการย่อย)
6 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินงานของ สวทช. ในพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน และจังหวัดเลย
7 โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2555)
ปี พ.ศ. 2554
8 โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ปี2554)
9 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มชุมชนให้ดำเนินกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
10 ปัญหาในกระบวนการสอบสวนที่ส่งผลต่อการอำนวยความยุติธรรมและการให้บริการประชาชน
11 สถานะและปัญหาทางเศรษฐกิจของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นประเทศพม่า
12 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการพัฒนาชุมชน
13 การวิคเราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
14 การศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนบ้านดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
15 การพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อความเข็มแข็งและยั่งยืน :
ปี พ.ศ. 2553
16 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่น และอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
17 การพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน : กรณีศึกษาธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน
18 การวิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤตการณ์ราคาน้ำมัน ที่มีต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค โดยแบบจำลองวีเออาร์
19 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของลำไยในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
20 โครงการย่อยที่ 1 การสังเคราะห์องค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการพัฒนาชุมชน
21 โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสินค้า OTOP
22 สถานะและปัญหาทางเศรษฐกิจของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า
23 โครงการประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่าง ๆ ของประชาชน ในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
24 การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศโดยใช้การวิเคราะห์แบบสโทแคสติก ดอมิแนนซ์
25 ผลกระทบของการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาล ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
26 การวิเคราะห์มาตรการทางภาษี เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ปี พ.ศ. 2551
27 โครงการประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่าง ๆ ของประชาชน ในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
28 การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศโดยใช้การวิเคราะห์แบบสโทแคสติก ดอมิแนนซ์
29 การเข้าร่วมตลาดแรงงานของแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมตัดเย็บ ในนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
30 แบบจำลองความผันผวนของผลตอบแทน ของหลักทรัพย์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธี อารีมาการ์ช อีการ์ช และทีการ์ช
31 แบบจำลองความผันผวน ของผลตอบแทนในหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ ของกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีอารีมาการ์ช อีการ์ช และทีการ์ช
32 แบบจำลองความผันผวนของผลตอบแทน ของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีอารีมาการ์ช อีการ์ช และทีการ์ช
33 อัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 แบบจำลองความผันผวน ของผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีอารีมาการ์ช อีการ์ช และทีการ์ช
ปี พ.ศ. 2550
35 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
36 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม Otop ประจำปี 2549
37 โครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
38 ผลกระทบต่อระบบเศรษฐฏิจและสังคมไทยจากการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2549
39 โครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
40 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม OTOP ประจำปี 2549
ปี พ.ศ. 2547
41 โครงการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความชำนาญการ ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา
42 ธุรกิจรถม้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
43 การวิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุน ในหลักทรัพย์กลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง ด้วยวิธีการเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม
44 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีการเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม
ปี พ.ศ. 2545
45 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการบริหาร
ปี พ.ศ. 2542
46 การจัดสรรทรัพยากรและการตอบสนองของครอบครัวต่อภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์
47 การจัดสรรทรัพยากรและการตอบสนองของครอบครัวต่อภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์