ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sasiwan Potcharapanpong 1
2 เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2548 3
4 2542 1
5 2541 1
6 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาโปรแกรมอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบทสถานศึกษาภายใต้ความดูแลของครูฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการคิดที่ผสมผสานแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และแนวคิดการพิจารณาไตร่ตรองศาสตร์การสอนสำหรับครู
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาโปรแกรมอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบทสถานศึกษา ภายใต้ความดูแลของครูฝึก เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการคิดที่ผสมผสานแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน และแนวคิดพิจารณาไตร่ตรองศาสตร์การสอน สำหรับครูประจำการ ในโรงเรียนระดับประถมศ
ปี พ.ศ. 2548
3 การพัฒนารูปแบบการสอนที่ผสมผสานวิธีการสอนแบบภาษาศาสตร์เชิงประสาทวิทยาและแนวคิดภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและทักษะการเขียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
4 การพัฒนารูปแบบการสอนที่ผสมผสานวิธีการสอนแบบภาษาศาสตร์เขิงประสาทวิทยาและแนวคิดภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและทักษะการเขียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
5 การพัฒนารูปแบบการสอนที่ผสมผสานวิธีการสอนแบบภาษาศาสตร์เชิงประสาทวิทยา และแนวคิดภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและทักษะการเขียนภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
ปี พ.ศ. 2542
6 ชุดการสอน "ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
7 ชุดการสอน ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร