ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศศิมา เจริญกิจ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นสถานศึกษาคาร์บอนต่ำ จากการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปี พ.ศ. 2554
3 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นสถานศึกษาคาร์บอนต่ำ จากการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปี พ.ศ. 2553
4 การใช้ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ในการวิเคราะห์วางผังพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนเมืองอุตรดิตถ์
5 วิวัฒนาการสวนสาธารณะไทยจากการออกแบบของศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) เดชา บุญค้ำ
ปี พ.ศ. 2552
6 วิวัฒนาการสวนสาธารณะไทยจากการออกแบบของศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) เดชา บุญค้ำ
ปี พ.ศ. 2551
7 โครงการพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัตินอกอาคาร
8 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักเมืองและสภาพแวดล้อมของเมืองพิษณุโลกตั้งแต่ปีพ.ศ.2504-ปัจจุบัน
9 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภูมิสถาปัตยกรรม