ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เล็ก สมบัติ 13
2 ภาวนา พัฒนศรี 8
3 ปฏิญญา แกล้วทนงค์ 4
4 ระพีพรรณ คำหอม 4
5 สุดสงวน สุธีสร 4
6 นิภา ส. ตุมรสุนทร 4
7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 3
8 ไม่มีข้อมูล 2
9 วรรณลักษณ์ เมียนเกิด 2
10 ชื่นตา วิชชาวุธ 2
11 จิรา สาครพันธ์ 2
12 ยุพา วงศ์ไชย 2
13 สายจิตร สิงหเสนี 2
14 กุณฑลี เงาแสงธรรม 1
15 ระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ 1
16 จรรยารัตน์ ชำนาญวาด 1
17 ฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ 1
18 พัชรี ศรีงาม 1
19 งามชื่น ด้วงหวา 1
20 กฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา 1
21 ประภาพรรณ ธนูสนธิ์ 1
22 ภัสวี ขุนเทพ 1
23 ปิติกาญจน์ สิทธิเดช 1
24 สิทธิพล รัตนากร 1
25 ปราณีต นาคคล้าย 1
26 พิมล แสงสว่าง 1
27 สุวรา แก้วนุ้ย 1
28 วรพร เรืองรัตนตรัย 1
29 พรทิพย์ ฐิตวัฒนกุล 1
30 สุพิชา วรากุลนุเคราะห์ 1
31 พระมหาพีรพัฒน์ พันศิริ 1
32 พัณณ์อร ธรปัณณะเศรษฐ์ 1
33 ปกรณ์ ดุลบุตร 1
34 คเชนทร์ ปานสงฆ์ 1
35 นภา เศรษฐกร 1
36 ศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์ 1
37 วิมลพรรณ กุญแจทอง 1
38 ธีราวุฒิ วังสมบัติ 1
39 สุวรีย์ ไชยวงศ์ 1
40 ชานนท์ โกมลมาลย์ 1
41 ลัดดา สุทนต์ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
43 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
44 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
45 อุบล หลิมสกุล 1
46 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
47 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
48 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
49 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
50 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
51 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
52 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
53 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
54 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
56 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
57 บรรลุ ศิริพานิช 1
58 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
60 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
61 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
62 ธนิกานต์ ศักดาพร 1
63 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
64 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
65 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
66 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
68 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
69 คมคาย บุญเสริมสุข 1
70 นเรศ สวัสดิกุลวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 13
5 2551 15
6 2549 1
7 2548 1
8 2541 1
9 2536 1
10 2534 1
11 2517 1
12 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยลักษณะการดำเนินงานและกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2554
2 The Integrations of Long term Care System for the Elderly in Thailand.ร
3 การใช้แบบจำลอง CIPP ในการประเมินการรับเบี้ยเลี้ยงยังชีพของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี
4 ความคาดหวังและความเป็นไปต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาควัดโคกเกตุ ตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาต้นแบบการจัดสวัสดิการชุมชนของกองบุญสัจจะสวัสดิการชุมชน ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
6 การวัดภาวการณ์พึ่งพาตนเอง (Self-Reliance) ของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกสหพันธ์ ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
7 ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนชนบทไทย
8 ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย
9 การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550
10 ลักษณะการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 :
11 ทัศนะต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช
12 การทดสอบความตรงของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ :
13 ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ให้บริการกับเด็กพิการในสถานสงเคราะห์เด็กพิการ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
14 ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของผู้ติดยาเสพติด คลินิกยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
15 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 ความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสอข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันในประเทศไทย
17 ทัศนะของเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเขตอุตสาหกรรมภาคกลางต่อการเสริมสร้างจิตบริการ
18 การประยุกต์ใช้แบบจำลองของเคริกแพตทริคในการประเมินและ ติดตามผลโครงการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน กลุ่มเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
19 การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2551
20 แนวทางการพัฒนาการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการเด็ก
21 แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมเป็นกรรมการสงเคราะห์ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพื้นที่เขตภาคกลาง
22 ความรู้และความต้องการต่อการประกันสังคมของแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ขับรถสามล้อเครื่องรับจ้างในจังหวัดนนทบุรี
23 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบริการทางการศึกษาของสำนักทะเบียนและประมวลผล :
24 การเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีศักยภาพของบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
25 การพัฒนากระบวนการประสานงานด้านต่างประเทศในทัศนะของบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
26 การพัฒนาบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ในระดับครอบครัวกรณีศึกษา :
27 การใช้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายของสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
28 แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนเมือง :
29 รูปแบบกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในทัศนะของผู้นำกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา
30 แนวทางการพัฒนาการประสานงานของอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณีอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จังหวัดอ่างทอง
31 การใช้แบบทดสอบ Rubin's self esteem scale ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ :
32 การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน
33 การศึกษาทิศทางการพัฒนาบริการฟื้นฟูอาชีพคนพิการในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2549-2558) ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยใช้เทคนิค EDFR
34 ทัศนะต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงานสำนักงานประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2549
35 ระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2548
36 ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2541
37 โครงการวิจัยเรื่องผู้สูงอายุครบวงจร : การศึกษาการเกื้อหนุนทางสังคมแก่ผู้สูงอายุภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2536
38 การศึกษาศักยภาพของปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคม ที่มีต่อการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2534
39 แนวทางการจัดบริการสวัสดิการ สำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2517
40 การสำรวจเกี่ยวกับ การเรียนรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน ครอบครัวของชาวชนบท หมู่บ้านกอ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี