ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศศิธร แซ่ตั้ง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุจิตรา สวัสดิวงษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 สุมิตรา อังวัฒนกุล 4
3 นิทราพร ลัดดากรพันธุ์ 2
4 ธีระชัย ปูรณโชติ 1
5 ทองปอน ชินวงศ์ 1
6 อนิรุธ ชุมสวัสดิ์ 1
7 ปัทมาภรณ์ นิยมไทย 1
8 อารีรักษ์ สืบถิ่น 1
9 มณีรัตน์ สุริยมณี 1
10 บุษยา ลิ้มทิพย์ดารา 1
11 ปราโมทย์ ครองบุญศรี 1
12 สุณีย์ สิงห์ประไพ 1
13 ศรีเงิน แพสุพัฒน์ 1
14 วรนันท์ สิริสุขะ 1
15 ลัดดา เจริญศิลป์พานิช 1
16 อรุณ ฉัตรดอน 1
17 วิชชุดา สุธีสร 1
18 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 1
19 ประวิตรานุรักษ์ 1
20 วิมลรัตน์ รัชชุกูล 1
21 วนิดา โชคะสุต 1
22 ชนิตา สร้อยน้ำ 1
23 รุ่งดาว จารุภูมิ 1
24 มยุรี บุญมาทน, 2501- 1
25 สรารัตน์ จันกลิ่น 1
26 ชูศรี เฉลิมเกียรติสกุล 1
27 สุพัตรา ตู้จินดา 1
28 แวววิภา ภักดีอาษา 1
29 ชัยวัฒน์ ตัณฑรังษี 1
30 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
31 พลชัย วิริยะสมบัติ 1
32 อิสราภรณ์ จันทรัศมี 1
33 อารี สุทธิธน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2545 2
3 2544 2
4 2543 1
5 2542 1
6 2541 2
7 2539 1
8 2538 1
9 2537 3
10 2536 2
11 2535 2
12 2534 2
13 2533 3
14 2531 2
15 2530 2
16 2529 1
17 2528 1
18 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่สูงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 10 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการระลึกทันทีหลังการฟังข้อความภาษาอังกฤษการใช้กลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษ และความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับวิธีการฟังแตกต่างกัน
3 การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2538] สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2544
4 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยกลวิธีการตั้งคำถามตนเองและกลวิธีการจดบันทึก
5 การศึกษาพฤติกรรมการแก้ไขคำพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2543
6 ความสัมพันธ์ระหว่างความจำระยะสั้นด้านภาษา ความสามารถในการฟัง และการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
7 การศึกษาทัศนคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2541
8 การเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมที่แตกต่างกันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร
9 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังข้อความภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ในวิทยาลัยพณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
10 การวิเคราะห์กลวิธีในการคาดเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศักษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
11 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา กับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
12 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขตการศึกษา 5
13 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่าน และการเขียนเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษแบบบรรยายและแบบโน้มน้าว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร
14 การสอนกลวิธีในการอ่าน ตามการประเมินตนเองของอาจารย์ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ. 2536
15 การวิเคราะห์คำถามที่ครูภาษาอังกฤษสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการสอนทักษะการอ่านในระดับชั้นมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
16 การศึกษาพฤติกรรมการแก้ไขข้อผิดพลาดของนิสิตฝึกสอน ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2535
17 ปัญหาของการนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ของเยาวชนไทย ในการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
18 ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักในเมตต้าคอกนิชัน กับความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
19 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้รับการสอนด้วยการเสริมทักษะการฟัง และทักษะการอ่าน
20 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ฝึกอ่านด้วยการเล่าเรื่อง และกลุ่มที่ฝึกอ่านด้วยการเขียนเรื่อง
ปี พ.ศ. 2533
21 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ แบบแนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการตรวจงานเขียนด้วยวิธีชี้แนะโดยตรง และวิธีชี้แนะทางอ้อม
22 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ที่มีระดับความสามารถ ทางภาษาอังกฤษและพื้นความรู้ในเรื่องที่อ่านแตกต่างกัน
23 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังนักเรียน แรงจูงใจ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
24 ความคิดเห็นของอาจารย์และบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหลักสูตรวิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
25 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการเสริมและไม่เสริมประสบการณ์การเขียน
ปี พ.ศ. 2530
26 ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนภาษา ความถนัดทางวิชาชีพ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิค ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
27 ปฏิสัมพันธ์ทางวาจาระหว่างครูกับนักเรียนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2529
28 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนภาษาอังกฤษเทคนิค ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่สามที่เรียนโดยใช้เกม และสถานการณ์จำลอง
ปี พ.ศ. 2528
29 โครงการเสนอเพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร