ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศศิธร ตรงจิตภักดี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วาณี ชนเห็นชอบ 3
2 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 3
3 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี 3
4 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 2
5 พิมพ์นิภา เพ็งช่าง 2
6 วรรณี ฉินศิริกุล 2
7 นายคเชนทร์ ม้าทอง 2
8 ประไพ ทองระอา 2
9 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 2
10 กาญจนา บุญเรือง 2
11 นิศารัตน์ ทวีนุต 2
12 นายกฤษฎา จาตุรัส 2
13 แสงแข น้าวานิช 2
14 มาศอุบล ทองงาม 2
15 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 2
16 กัลยาณี สุวิทวัส 2
17 ภาสันต์ ศารทูลทัต 2
18 นางสาวภามาศ ทองเลื่อน 1
19 นางสาว เจนจิรา จันทร์มี 1
20 นางสาวจิราพร ชีวาจร 1
21 นางสาวรมณี เชยสุนทร 1
22 นางสาวสิริลดา สิทธิวิชชาพร 1
23 ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์ 1
24 ทรงศิริ วงศ์จิตตภิญโญ 1
25 ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์ 1
26 รังรอง ยกส้าน 1
27 นางสาวธิดารัตน์ พีรภาคย์ 1
28 ชนิตา โชติรสเวคิน 1
29 ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ 1
30 ดร.วรรณี ฉินศิริกุล 1
31 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
32 จริงแท้ ศิริพานิช 1
33 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
34 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 1
35 อรอนงค์ นัยวิกุล 1
36 คุณวสันต์ รัตนะ 1
37 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
38 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 1
39 กฤษณะ จันทร์เกิด 1
40 ภัทรมน มัฆมาน 1
41 นายวสันต์ รัตนะ 1
42 นางอัจฉรา บุญโรจน์ 1
43 พรชัย จุฑามาศ 1
44 อำพร เสน่ห์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 3
5 2554 3
6 2553 5
7 2551 4
8 2550 4
9 2549 1
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 เทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาการเกิดสีน้ำตาลโดยไม่อาศัยเอนไซม์ในกระบวนการเก็บรักษาน้ำมะพร้าว UHT
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาฟิล์มเป่าแตกสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/พอลิแลคติกแอซิด
ปี พ.ศ. 2555
4 การยืดอายุการเก็บรักษามะยงชิด
5 หมู่บ้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี-หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์
6 โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษาผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมะพร้าวน้ำหอมพาสเจอร์ไรส์
8 ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อปริมาณ 6-gingerol และสมบัติการต้านออกซิเดชันของขิง (Zingiber officinale)
9 โครงการหมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์
ปี พ.ศ. 2553
10 การลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟต์เพื่อยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลของมะพร้าวน้ำหอมส่งออก
11 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อนปีที่ 3
12 พัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวโพด
13 เครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มเสริมสารทางเภสัชโภชนาจากน้ำข้าวกล้องเริ่มงอกสีนิล
14 เมลาโทนินในใบหม่อนและชาใบหม่อน :
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาและสร้างงานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน
16 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน
17 โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
18 ผลของตัวทำละลายที่ใช้สกัดเเละการเเปรรูปต่อคุณสมบัติการต้านออกซิเดชันเเละสารประกอบกลุ่มไตรเทอร์ปีนในบัวบก (Centella asiatica (Linn.) Urban)
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพจากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมใบปอโมโรเฮยะแช่แข็ง
20 การใช้ประโยชน์จากเปลือกมะม่วงในประเทศไทยเพื่อผลิตเส้นใยอาหารของเปลือกมะม่วง
21 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตไวน์และน้ำองุ่นเพื่อผลิตสารสกัดจากเมล็ดและเปลือกองุ่น
22 ผลของสายพันธุ์และระยะการเจริญเติบโตต่อสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถต้านออกซิเดชันของผลหม่อน
ปี พ.ศ. 2549
23 การศึกษาผลของการแปรรูปต่อสารฟีนอลิกทั้งหมดและคุณสมบัติ การต้านอนุมูลอิสระของใบบัวบก (Centellla asiatica (Linn.) Urban)"