ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี
2 การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
5 รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2535
7 ความคิดเห็นและความคาดหวังของนักศึกษาและผลที่ได้รับจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบโดยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : รายงานการวิจัย