ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศลักษณ์ ทรรพนันทน์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ศลักษณ์ ทรรพนันพน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
1 รายงานการประเมินผล ผลกระทบการสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : เริ่มต้น - 2540
ปี พ.ศ. 2541
2 แนวทางการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย : ทรัพย์สินด้านอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
3 แนวทางการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย : ทรัพย์สินด้านอุตสาหกรรม
4 รายงานการประเมินผล ผลกระทบการสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : เริ่มต้น - 2540
5 การศึกษาสถานภาพการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
6 การศึกษาสถานภาพการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
7 การศึกษาโครงสร้างของผลึกทังสเตนวาเนเดียมออกไซด์ W3v5O20 โดยการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
8 สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของไฮโดรเจนเฮไลด์ในน้ำและตัวทำลายผสม
ปี พ.ศ. 2522
9 การศึกษากรดน้ำส้มที่ความเข้มข้นต่าง ๆ โดยการวัดคุณสมบัติทางฟิสิกส์บางประการ