ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรเทพ วรรณรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ศรเทพ วรรณรัต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sornthep Vannarat 20
2 สุริยะ อุรุเอกโอฬาร 8
3 ศุภกิจ พฤกษอรุณ 7
4 Suriya U-ruekolan 5
5 ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ 5
6 พิษณุ เล้าแสงฟ้า 4
7 เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ 3
8 สงกรานต์ ศิริเดชาชัย 3
9 เชรษฐา รัตนพันธ์ 3
10 ฉัตรชัย สุขสอาด 3
11 Yoshiyuki Kawazoe 3
12 พิทักษ์ แท่นแก้ว 3
13 Ekasit Kijsipongse 3
14 Supakit Prueksaaroon 3
15 Marcel H. F. Sluiter 2
16 Chanchana Thanachayanont 2
17 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 2
18 นัยนา สหเวชชภัณฑ์ 2
19 ชัญชณา ธนชยานนท์ 2
20 ธิติ บวรรัตนารักษ์ 2
21 Thiti Bovornratanaraks 2
22 คำรณ อรุณเรื่อ 2
23 Sirod Sirisup 2
24 เจษฎา เพ็งสุวรรณ 2
25 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 2
26 Piyawut Srichaikul 2
27 Phithak Thaenkaew 2
28 กำธร ไกรรักษ์ 1
29 ราชพร เขียนประสิทธิ์ 1
30 อภิรัตน์ ภูษิตตระกูล 1
31 ถนัด เหลืองนฤทัย 1
32 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
33 วัชรากร หนูทอง 1
34 ชลดา วามสิงห์ 1
35 Apirath Phusittrakool 1
36 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
37 ภาคภูมิ บุญญานันต์ 1
38 Vara Varavithya 1
39 ทีปานิส ชาชิโย 1
40 ปิยวัฒน์ ทัพสนิท 1
41 Songkran Siridejachai 1
42 Watcharakon Noothong 1
43 Piyawath Tapsnit 1
44 Chesta Ruttanapun 1
45 วิทยา คงหาเพชร 1
46 Wittaya Konghaped 1
47 วรา วราวิทย์ 1
48 Teepanis Chachiyo 1
49 Udomsilp Pinsook 1
50 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
51 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ 1
52 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
53 Laddawan Supadee 1
54 จักร แสงมา 1
55 เทวัญ เริ่มสูงเนิน 1
56 Komsilp Kotmool 1
57 พรมงคล จิ้มลิ้ม 1
58 คมศิลป์ โคตมูล 1
59 David Ruffolo 1
60 Pornmongkol Jimlim 1
61 สุภา หารหนองบัว 1
62 วุฒิชัย พาราสุข 1
63 จิรายุส ผลทิพย์ 1
64 มัลลิกา วัฒนาวงศ์ 1
65 Itti Rittaporn 1
66 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 1
67 สุปราณี ธีระวัฒนสุข 1
68 ธาดา ศิริโชติ 1
69 Prapasri Asawakun 1
70 Kritsana Sagarik 1
71 Charoensak Lao-ngam 1
72 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
73 W. Meeto 1
74 Jedsada Phengsuwan 1
75 เกษม ตริตระการ 1
76 วีระ เหมืองสิน 1
77 Veera Muangsin 1
78 Kasame Tritrakan 1
79 Suwabun Chirachanchai 1
80 Vannajan Sanghiran Lee 1
81 Pitsanu Lousangfa 1
82 Thiraphat Vilaithong 1
83 Kamron Aroonrua 1
84 Supawadee Namuangrak 1
85 Naiyana Sahavechaphan 1
86 Vinich Promarak 1
87 วินิช พรมอารักษ์ 1
88 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 1
89 รูฟโฟโล, เดวิด 1
90 สายฝน ทมกระโทก 1
91 Siriporn Jungsuttiwong 1
92 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
93 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 1
94 Taweesak Sudyoadsuk 1
95 Janchai Yana 1
96 Piyarat Nimmanpipug 1
97 Renu Sharma 1
98 Jose Hodak 1
99 Siu-Tat Chui 1
100 Somboon Sahasithiwat 1
101 Pimpa Limthongkul 1
102 Pongpan Chindaudom 1
103 จักรกฤช สุภาวสุทธิ์ 1
104 สิริวัฒน์ ทองเสวต 1
105 ลัดดาวัลย์ สุภาดี 1
106 พิมพา ลิ้มทองกุล 1
107 Keivan Esfarjani 1
108 ทรงวุฒิ สุรมิตร 1
109 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 1
110 Supot Hannongbua 1
111 Supaporn Dokmaisrijan 1
112 Rapee Gosalawit 1
113 สุพจน์ หาญหนองบัว 1
114 Joydeep Dutta 1
115 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 1
116 Teerakiat Kerdcharoen 1
117 Songwut Suramitr 1
118 กฤษฎา เสียงแจ้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 5
4 2552 5
5 2551 7
6 2550 5
7 2549 2
8 2548 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 2
12 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real time เพื่อการติดตามระบบนิเวศปะการังระยะยาว (กรณีศึกษา เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต)
ปี พ.ศ. 2554
2 Proton transfer reactions and dynamics in protonated water clusters
ปี พ.ศ. 2553
3 ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค EuAsiaGrid: Towards a common e-Science infrastructure with the European and Asian Grids
4 An Elastic Animation Render Farm on Cloud Computing Using OPen Source Software
5 ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลขของตัวทำความเย็นเส้นลวดนาโนซิลิกอนเทอร์โมอิเล็กตริกในสภาวะคงตัว
6 COMPUTER-AIDED DESIGN OF OLED MATERIALS: A MOLECULAR MODELING APPROACH FOR OPTICAL PROPERTIES OF alpha-FLUORENYL OLIGOTHIOPHENES
7 Molecular dynamics simulations of Krytox-SilicaeNafion composite for high temperature fuel cell electrolyte membranes
ปี พ.ศ. 2552
8 การจำลองกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ระยะที่ 1 : ผลกระทบจากการเพิ่มระดับน้ำทะเล การรุกล้ำของคลื่นทะเล และน้ำท่วมตามแนวชายฝั่ง
9 กริดสารสนเทศ
10 พัฒนาบริการกริดคอมพิวติ้งเพื่อการคำนวณและสารสนเทศ
11 พัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเม้นต์
12 An Implementation of Web Portal for 3D Rendering Service Deployment and Access on Linux Clusters
ปี พ.ศ. 2551
13 โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์และออกไซด์ของโลหะ
14 การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์วิเคราะห์สนามไฟฟ้าในตัวสเตเตอร์บาร์สำหรับเครื่องจักรกลหมุนไฟฟ้ากำลัง
15 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณ ระยะที่ 1
16 กรอบการทำงานสำหรับการพิสูจน์ตัวตน และจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานแบบศูนย์กลางบนสภาวะแวดล้อมคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์
17 Density Functional Theory Calculations of Phase Transition in AgInTe2 under High Pressure
18 คลัสเตอร์คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายแบบเพียร์-ทู-เพียร์ ที่ทำงานร่วมกับระบบกริดได้
19 Structural and Electronic Properties of Poly(fluorene-vinylene) Copolymer and Its Derivatives: Time-Dependent Density Functional Theory Investigation
ปี พ.ศ. 2550
20 Virtualization overhead of CPU and I/O processing in the Xen Virtual Machines
21 Computational Study of Sr Under High Pressure
22 การจัดกลุ่มโดยใช้ชื่อเอลิเมนต์ของโครงสร้างฐานข้อมูล
23 ระบบ Gfarm File System
24 การพัฒนาต้นแบบ และทดสอบประสิทธิภาพเชิงคำนวณบนระบบกริดคอมพิวติ้ง
ปี พ.ศ. 2549
25 การใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคระดับนาโนเมตรของชั้นฟิล์มบาง DLC สำหรับการเคลือบหัวอ่านและหัวเขียนของฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์
26 ต้นแบบระบบบริการใบรับรองเนคเทคกริดระดับห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2548
27 รอบรู้ไอที เล่ม 4
ปี พ.ศ. 2546
28 จากโครงสร้างของเอนไซม์สู่การวิจัยเพื่อออกแบบ และค้นหายารักษาโรคโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2545
29 Effect of Strain on Alloying in InAs/GaAs Heterostructure
ปี พ.ศ. 2544
30 Effect of Elastic Interaction on Self-Assembled Island Spatial Arrangement
31 First-principles study of solute-dislocation interaction in aluminum-rich alloys
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 Effects of Buoyancy on Heat Transfer on Circular Staggered Cylinders
33 An implementation of virtualization cluster: Extending Beowulf cluster using virtualization cluster management and image storage
34 The One-Stop and Multi-faceted Observation Data Service for Supporting an Efficient Environmental Management
35 Autonomic resource provisioning in Rocks Clusters using eucalyptus Cloud computing
36 Marine litter observed by tidal circulation at Phi Phi Islands, Andaman Sea
37 The development of interactive 3D spring visualization for periodic multidimensional direction time-series data sets