ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรุติ สกุลรัตน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 3
3 2521 1
4 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับใบอนุญาตและประชาชนผู้ใช้พลังงานต่อการกำกับกิจการพลังงานและการให้บริการของ กกพ. และ สกพ.
2 การบูรณาการการศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปี พ.ศ. 2553
4 โครงการวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
5 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
6 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพตามนโยบายที่สำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล
ปี พ.ศ. 2521
7 จีนกับเอเชียอาคเนย์ แนวนโยบายต่างประเทศของจีนต่อเอเชียอาคเนย์ในรอบยี่สิบปี (1960-1980).