ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีเพ็ญ ตันติเวสส
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 27
2 Sripen Tantivess 18
3 Yot Teerawattananon 15
4 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 15
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 15
6 Pritaporn Kingkaew 12
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 10
8 ศิตาพร ยังคง 9
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 8
11 Tanunya Koopitakkajorn 8
12 ธีระ ศิริสมุด 8
13 Sitaporn Youngkong 8
14 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 8
15 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 8
16 Patsri Srisuwan 8
17 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 7
18 สุรชัย โกติรัมย์ 7
19 วันทนีย์ กุลเพ็ง 7
20 Teera Sirisamutr 6
21 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 6
22 Surachai Kotirum 5
23 Kaewkul Tantipisitkul 5
24 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 5
25 Songyot Pilasant 4
26 Wantanee Kulpeng 4
27 ไม่มีข้อมูล 4
28 อดุลย์ โมฮารา 4
29 รุ่งนภา คำผาง 3
30 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
31 Det Kedcham 3
32 อินทิรา ยมาภัย 3
33 เดช เกตุฉ่ำ 3
34 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
35 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
36 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
37 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 2
38 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
39 อัญชลี จิตรักนที 2
40 Songyot Pilasan 2
41 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
42 สุวิมล ฉกาจนโรดม 2
43 รักมณี บุตรชน 2
44 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
45 วันดี กริชอนันต์ 2
46 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
47 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
48 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 2
49 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
50 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
51 Lily Ingsrisawang 2
52 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
53 สาริณี แก้วสว่าง 1
54 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
55 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
56 Nusaraporn Kessomboon 1
57 อารยา ศรีไพโรจน์ 1
58 Chotiros Laongbua 1
59 โชติรส ละอองบัว 1
60 สรัญญา ใจกล้า 1
61 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
62 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
63 สุธาสินี คำหลวง 1
64 จันทนา พัฒนเภสัช 1
65 ธนพร บุษบาวิไล 1
66 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
67 ภูษิต ประคองสาย 1
68 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 1
69 Bureau of International Health Policy Development, Policy and Strategy Office, Ministry of Public Health, 1
70 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
71 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
72 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
73 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
74 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
75 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 1
76 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 1
77 ชุติมา คำดี 1
78 เนติ สุขสมบูรณ์ 1
79 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1
80 Suwannee Laoopugsin 1
81 Ladda Damrikarnlerd 1
82 Adun Mohara 1
83 National Cancer Institute, Bangkok, Thailand 1
84 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1
85 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
86 Jomkwan Yothasamut 1
87 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
88 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
89 Faculty of Pharmacy, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
90 นิพรรณพร วรมงคล 1
91 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 1
92 สุทธิษา สมนา 1
93 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 1
94 จิราพรรณ เรืองรอง 1
95 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
96 กาญจนาถ อุดมสุข 1
97 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
98 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
99 สุชัญญา อังกุลานนท์ 1
100 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 1
101 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
102 คัคนางค์ โตสงวน 1
103 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
104 สุรเดช หงส์อิง 1
105 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
106 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
107 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
108 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
109 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
110 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
111 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
112 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
113 Supatcharin Suwannakerd 1
114 Ministry of Public Health. International Health Policy Program, Bureau of Policy and Strategy 1
115 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 1
116 Misnistry of Public Health. Bureau of Health Policy and Strategy 1
117 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
118 Sriphan Tantiwet 1
119 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 1
120 Napatcha Wongchaya 1
121 Kasetsart University. Faculty of Science 1
122 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
123 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
124 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
125 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
126 ณภัชชา วงศ์ฉายา 1
127 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
128 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 7
2 2557 2
3 2556 8
4 2555 3
5 2554 2
6 2553 1
7 2552 4
8 2551 4
9 2550 3
10 2546 1
11 2545 4
12 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Disabled Persons Satisfaction with Rehabilitation and Assistive Devices Services Provided by Public Hospital in 8 Provinces
2 Medical Rehabilitation Services for Person with Disabilities: The Perspectives of Clients, Providers and Policymakers
3 Outcomes and Factors Influencing Access to Assistive Device for Mobility Disabled People
4 Medical Assistive Devices Benefit under Public Health Insurance Scheme for Disabled People in Thailand
5 Utilization and Reimbursements of Assistive Devices for People with Disabilities under Thai Public Health Insurance Schemes
6 Medical Rehabilitation Services for People Living with Disabilities in Thailand: Current Situations in Public Hospitals
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2557
8 การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
9 มองไกล วิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
10 แนวทางการคัดกรองโรคหืดระดับประชากรในประเทศไทย
11 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
12 การคัดกรองวัณโรคระดับประชากรในประเทศไทย
13 แนวทางการคัดกรองโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation ระดับประชากรในประเทศไทย
14 การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
15 การประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
16 แนวทางการคัดกรองโรคไตอักเสบและนิ่วในไตในประชากรไทย
17 การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2555
18 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
19 ประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสองแห่งในกรุงเทพมหานคร
20 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2554
21 ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
22 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง: การวิจัยเพื่อวางแผนการสื่อสารด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
23 การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม
ปี พ.ศ. 2552
24 การศึกษาผลกระทบจากมาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทยระหว่างปี 2549-2551
25 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
26 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human Papillomavirus ( HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติ การตัดสินใจรับวัคซีนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
27 การศึกษามาตรการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
28 การสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทย
29 การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายของผู้มีส่วนได้เสียจากการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทย
30 การบริหารจัดการการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในต่างประเทศ
31 การนำชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีในน้ำจากช่องปากด้วยวิธีรวดเร็วมาใช้ในระบบบริการสุขภาพของไทย : การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
ปี พ.ศ. 2550
32 ทบทวนสภาพปัญหาและการวิจัยเกี่ยวกับระบบยาของประเทศไทย : เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองจัดทำแผนงานศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบยา
33 บทบาทของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
34 การศึกษาทบทวนการดำเนินการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2550 และบทบาท สสส.
ปี พ.ศ. 2546
35 การตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนโดยระบบสุขภาพไทย : ความคิดเห็นของบุคลากรสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2545
36 ความเหมาะสมในการลงทุนเพื่อนำเครื่องฉายรังสีโปรตอนมาใช้รักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย
37 การมียาสามัญจำหน่ายในประเทศกับค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาล: กรณีศึกษายาที่ขึ้นทะเบียนภายใต้หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่
38 การใช้ยาสามัญทดแทนยาต้นแบบในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในประเทศไทย
39 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
40 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ