ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีเพ็ญ ตันติเวสส
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 38
2 Sripen Tantivess 28
3 Yot Teerawattananon 23
4 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 19
5 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 17
6 ทรงยศ พิลาสันต์ 16
7 Pritaporn Kingkaew 15
8 ศิตาพร ยังคง 13
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 13
10 Sitaporn Youngkong 12
11 ธีระ ศิริสมุด 11
12 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 10
13 วันทนีย์ กุลเพ็ง 10
14 สุรชัย โกติรัมย์ 10
15 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 9
16 Teera Sirisamutr 9
17 Songyot Pilasant 9
18 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
19 Patsri Srisuwan 9
20 Tanunya Koopitakkajorn 9
21 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
22 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 9
23 Surachai Kotirum 8
24 Kaewkul Tantipisitkul 8
25 Wantanee Kulpeng 6
26 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
27 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 6
28 อินทิรา ยมาภัย 6
29 ไม่มีข้อมูล 5
30 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
31 สุธาสินี คำหลวง 4
32 ชุติมา คำดี 4
33 อดุลย์ โมฮารา 4
34 รุ่งนภา คำผาง 4
35 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 4
36 Songyot Pilasan 3
37 สุวิมล ฉกาจนโรดม 3
38 Chutima Kumdee 3
39 Pitsaphun Werayingyong 3
40 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3
41 Suthasinee Kumluang 3
42 อัญชลี จิตรักนที 3
43 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 3
44 Det Kedcham 3
45 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 3
46 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
47 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 3
48 เดช เกตุฉ่ำ 3
49 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
50 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
51 Sriphan Tantiwet 2
52 Napatcha Wongchaya 2
53 Misnistry of Public Health. Bureau of Health Policy and Strategy 2
54 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
55 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
56 Supatcharin Suwannakerd 2
57 Thanaporn Bussabawalai 2
58 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
59 อารยา ศรีไพโรจน์ 2
60 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
61 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
62 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
63 จันทนา พัฒนเภสัช 2
64 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
65 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
66 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
67 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
68 สุทธิษา สมนา 2
69 นิพรรณพร วรมงคล 2
70 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
71 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
72 รักมณี บุตรชน 2
73 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
74 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 2
75 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
76 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
77 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 2
78 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
79 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
80 วันดี กริชอนันต์ 2
81 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
82 Lily Ingsrisawang 2
83 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
84 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
85 โชติรส ละอองบัว 1
86 จรุง เมืองชนะ 1
87 ศิริพร ภูริภัสสรกุล 1
88 Nusaraporn Kessomboon 1
89 Chotiros Laongbua 1
90 Siriporn Pooripussarakul 1
91 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
92 สรัญญา ใจกล้า 1
93 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
94 ภูษิต ประคองสาย 1
95 สาริณี แก้วสว่าง 1
96 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
97 Ministry of Public Health. Bureau of Policy and Strategy 1
98 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
99 ดนัย ชินคำ 1
100 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
101 ธนพร บุษบาวิไล 1
102 Danai Chinnacom 1
103 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
104 Nitichen Kittiratchakool 1
105 Jomkwan Yothasamut 1
106 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
107 Naiyana Praditsitthikorn 1
108 Faculty of Pharmacy, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
109 Bureau of International Health Policy Development, Policy and Strategy Office, Ministry of Public Health, 1
110 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1
111 National Cancer Institute, Bangkok, Thailand 1
112 Adun Mohara 1
113 Charung Muangchana 1
114 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
115 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
116 เนติ สุขสมบูรณ์ 1
117 คัคนางค์ โตสงวน 1
118 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
119 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
120 สุรเดช หงส์อิง 1
121 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
122 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
123 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
124 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
125 Ladda Damrikarnlerd 1
126 Suwannee Laoopugsin 1
127 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
128 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
129 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
130 Kasetsart University. Faculty of Science 1
131 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
132 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
133 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
134 Ministry of Public Health. International Health Policy Program, Bureau of Policy and Strategy 1
135 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
136 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
137 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
138 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
139 จิราพรรณ เรืองรอง 1
140 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
141 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
142 กาญจนาถ อุดมสุข 1
143 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 1
5 2555 2
6 2552 1
7 2550 2
8 2545 2
9 2543 1
10 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
2 การหาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกวัคซีนใหม่ในประเทศไทยโดยวิธี best-worst scaling
ปี พ.ศ. 2559
3 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
4 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
5 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
6 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
7 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
8 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
10 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
11 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
12 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2550
13 ทบทวนสภาพปัญหาและการวิจัยเกี่ยวกับระบบยาของประเทศไทย : เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองจัดทำแผนงานศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบยา
14 บทบาทของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2545
15 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย
16 การใช้ยาสามัญทดแทนยาต้นแบบในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
17 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ