ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีเพ็ญ ตันติเวสส
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 38
2 Sripen Tantivess 28
3 Yot Teerawattananon 23
4 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 19
5 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 17
6 ทรงยศ พิลาสันต์ 16
7 Pritaporn Kingkaew 15
8 ศิตาพร ยังคง 13
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 13
10 Sitaporn Youngkong 12
11 ธีระ ศิริสมุด 11
12 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 10
13 วันทนีย์ กุลเพ็ง 10
14 สุรชัย โกติรัมย์ 10
15 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
16 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 9
17 Teera Sirisamutr 9
18 Tanunya Koopitakkajorn 9
19 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
20 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 9
21 Songyot Pilasant 9
22 Patsri Srisuwan 9
23 Surachai Kotirum 8
24 Kaewkul Tantipisitkul 8
25 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
26 อินทิรา ยมาภัย 6
27 Wantanee Kulpeng 6
28 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 6
29 ไม่มีข้อมูล 5
30 สุธาสินี คำหลวง 4
31 ชุติมา คำดี 4
32 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 4
33 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
34 อดุลย์ โมฮารา 4
35 รุ่งนภา คำผาง 4
36 เดช เกตุฉ่ำ 3
37 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
38 Det Kedcham 3
39 สุวิมล ฉกาจนโรดม 3
40 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 3
41 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3
42 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 3
43 Songyot Pilasan 3
44 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 3
45 อัญชลี จิตรักนที 3
46 Chutima Kumdee 3
47 Suthasinee Kumluang 3
48 Pitsaphun Werayingyong 3
49 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
50 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
51 Supatcharin Suwannakerd 2
52 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
53 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
54 รักมณี บุตรชน 2
55 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
56 Napatcha Wongchaya 2
57 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
58 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
59 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
60 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 2
61 จันทนา พัฒนเภสัช 2
62 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
63 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
64 Misnistry of Public Health. Bureau of Health Policy and Strategy 2
65 Sriphan Tantiwet 2
66 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
67 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
68 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
69 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
70 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 2
71 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
72 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
73 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
74 อารยา ศรีไพโรจน์ 2
75 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
76 Thanaporn Bussabawalai 2
77 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
78 สุทธิษา สมนา 2
79 วันดี กริชอนันต์ 2
80 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
81 Lily Ingsrisawang 2
82 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
83 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
84 นิพรรณพร วรมงคล 2
85 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
86 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
87 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
88 สุรเดช หงส์อิง 1
89 จิราพรรณ เรืองรอง 1
90 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
91 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
92 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
93 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
94 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
95 เนติ สุขสมบูรณ์ 1
96 คัคนางค์ โตสงวน 1
97 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
98 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
99 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
100 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
101 Suwannee Laoopugsin 1
102 Ministry of Public Health. International Health Policy Program, Bureau of Policy and Strategy 1
103 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
104 สรัญญา ใจกล้า 1
105 ธนพร บุษบาวิไล 1
106 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
107 Kasetsart University. Faculty of Science 1
108 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
109 กาญจนาถ อุดมสุข 1
110 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
111 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
112 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
113 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
114 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
115 โชติรส ละอองบัว 1
116 จรุง เมืองชนะ 1
117 ศิริพร ภูริภัสสรกุล 1
118 Chotiros Laongbua 1
119 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
120 Siriporn Pooripussarakul 1
121 Nusaraporn Kessomboon 1
122 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
123 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
124 ภูษิต ประคองสาย 1
125 สาริณี แก้วสว่าง 1
126 Ministry of Public Health. Bureau of Policy and Strategy 1
127 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
128 Charung Muangchana 1
129 Bureau of International Health Policy Development, Policy and Strategy Office, Ministry of Public Health, 1
130 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
131 Danai Chinnacom 1
132 Jomkwan Yothasamut 1
133 Nitichen Kittiratchakool 1
134 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
135 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
136 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
137 ดนัย ชินคำ 1
138 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1
139 Faculty of Pharmacy, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
140 National Cancer Institute, Bangkok, Thailand 1
141 Adun Mohara 1
142 Naiyana Praditsitthikorn 1
143 Ladda Damrikarnlerd 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 1
5 2555 2
6 2552 1
7 2550 2
8 2545 2
9 2543 1
10 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
2 การหาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกวัคซีนใหม่ในประเทศไทยโดยวิธี best-worst scaling
ปี พ.ศ. 2559
3 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
4 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
5 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
6 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
7 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
8 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
10 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
11 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
12 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2550
13 ทบทวนสภาพปัญหาและการวิจัยเกี่ยวกับระบบยาของประเทศไทย : เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองจัดทำแผนงานศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบยา
14 บทบาทของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2545
15 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย
16 การใช้ยาสามัญทดแทนยาต้นแบบในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
17 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ