ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีเพ็ญ ตันติเวสส
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 38
2 Sripen Tantivess 28
3 Yot Teerawattananon 23
4 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 19
5 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 17
6 ทรงยศ พิลาสันต์ 16
7 Pritaporn Kingkaew 15
8 ศิตาพร ยังคง 13
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 13
10 Sitaporn Youngkong 12
11 ธีระ ศิริสมุด 11
12 สุรชัย โกติรัมย์ 10
13 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 10
14 วันทนีย์ กุลเพ็ง 10
15 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 9
16 Tanunya Koopitakkajorn 9
17 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
18 Patsri Srisuwan 9
19 Teera Sirisamutr 9
20 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
21 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 9
22 Songyot Pilasant 9
23 Surachai Kotirum 8
24 Kaewkul Tantipisitkul 8
25 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
26 อินทิรา ยมาภัย 6
27 Wantanee Kulpeng 6
28 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 6
29 ไม่มีข้อมูล 5
30 รุ่งนภา คำผาง 4
31 อดุลย์ โมฮารา 4
32 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
33 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 4
34 ชุติมา คำดี 4
35 สุธาสินี คำหลวง 4
36 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
37 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 3
38 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 3
39 Det Kedcham 3
40 Pitsaphun Werayingyong 3
41 เดช เกตุฉ่ำ 3
42 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 3
43 สุวิมล ฉกาจนโรดม 3
44 Suthasinee Kumluang 3
45 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3
46 อัญชลี จิตรักนที 3
47 Songyot Pilasan 3
48 Chutima Kumdee 3
49 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
50 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
51 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 2
52 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
53 Lily Ingsrisawang 2
54 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
55 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
56 สุทธิษา สมนา 2
57 Napatcha Wongchaya 2
58 รักมณี บุตรชน 2
59 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
60 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
61 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
62 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 2
63 วันดี กริชอนันต์ 2
64 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
65 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
66 นิพรรณพร วรมงคล 2
67 Sriphan Tantiwet 2
68 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
69 Misnistry of Public Health. Bureau of Health Policy and Strategy 2
70 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
71 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
72 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 2
73 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
74 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
75 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
76 Supatcharin Suwannakerd 2
77 Thanaporn Bussabawalai 2
78 จันทนา พัฒนเภสัช 2
79 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
80 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
81 อารยา ศรีไพโรจน์ 2
82 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
83 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
84 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
85 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
86 เนติ สุขสมบูรณ์ 1
87 คัคนางค์ โตสงวน 1
88 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
89 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
90 สุรเดช หงส์อิง 1
91 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
92 Nitichen Kittiratchakool 1
93 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
94 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
95 Ladda Damrikarnlerd 1
96 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
97 Suwannee Laoopugsin 1
98 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
99 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
100 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
101 Jomkwan Yothasamut 1
102 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
103 Kasetsart University. Faculty of Science 1
104 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
105 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
106 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
107 กาญจนาถ อุดมสุข 1
108 จิราพรรณ เรืองรอง 1
109 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
110 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
111 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
112 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
113 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
114 Faculty of Pharmacy, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
115 Ministry of Public Health. Bureau of Policy and Strategy 1
116 สาริณี แก้วสว่าง 1
117 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
118 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
119 จรุง เมืองชนะ 1
120 Nusaraporn Kessomboon 1
121 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
122 ภูษิต ประคองสาย 1
123 Ministry of Public Health. International Health Policy Program, Bureau of Policy and Strategy 1
124 คัคนางค์ ไชยศิริ 1
125 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
126 ธนพร บุษบาวิไล 1
127 สรัญญา ใจกล้า 1
128 โชติรส ละอองบัว 1
129 ศิริพร ภูริภัสสรกุล 1
130 Naiyana Praditsitthikorn 1
131 Adun Mohara 1
132 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
133 ดนัย ชินคำ 1
134 Danai Chinnacom 1
135 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
136 National Cancer Institute, Bangkok, Thailand 1
137 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1
138 Siriporn Pooripussarakul 1
139 Chotiros Laongbua 1
140 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
141 Charung Muangchana 1
142 Bureau of International Health Policy Development, Policy and Strategy Office, Ministry of Public Health, 1
143 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 1
5 2555 2
6 2552 1
7 2550 2
8 2545 2
9 2543 1
10 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
2 การหาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกวัคซีนใหม่ในประเทศไทยโดยวิธี best-worst scaling
ปี พ.ศ. 2559
3 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
4 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
5 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
6 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
7 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
8 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
10 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
11 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
12 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2550
13 ทบทวนสภาพปัญหาและการวิจัยเกี่ยวกับระบบยาของประเทศไทย : เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองจัดทำแผนงานศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบยา
14 บทบาทของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2545
15 ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ที่มีต่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญในประเทศไทย
16 การใช้ยาสามัญทดแทนยาต้นแบบในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
17 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ