ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศรีเกียรติ, อนันต์สวัสดิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องบดยาไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าสมองต่อความไม่สบายและสารเคมีในเลือดของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดด้วยการฟอกไต
3 เอกสารประกอบการสอนวิชา 619411 ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2553
4 การสร้างเสริมสุขภาพจิตและจิตวิญญาณหญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมมารดาในชุมชนเขตเมือง นครราชสีมา
5 ผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ต่อภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการสูบบุหรี่และความตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง
6 รายงานการวิจัยผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่และความตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองของสามีหญิงตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2552
7 ผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ต่อภาวะสุขภาพ  พฤติกรรมการสูบบุหรี่และความตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง
ปี พ.ศ. 2540
8 การพัฒนารูปแบบการสอนบูรณาการเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
9 การพัฒนารูปแบบการสอนบูรณาการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2530
10 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตกับการรับรู้ ต่อความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ