ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 1
6 2554 1
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 1
10 2549 2
11 2542 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การออกแบบผังการจัดเรียงเครื่องจักรที่พิจารณาการแปรผันความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีเมต้าฮิวริสติกส์
2 การจัดตารางเรียนตารางสอนในระดับอุดมศึกษาด้วยวิธีการคุกคูเสิร์ช
ปี พ.ศ. 2558
3 การประยุกต์ใช้กระบวนการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมเชิงชีวภูมิศาสตร์ในการแก้ปัญหาการออกแบบผังโรงงานภายใต้ปริมาณการผลิตไม่แน่นอน
4 การประยุกต์ใช้วิธีการฝูงกุ้งเคยเพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่ขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2557
5 การออกแบบผังโรงงานแบบหลายแถว ที่ต้องคำนึงถึงแผนการบำรุงรักษา
ปี พ.ศ. 2556
6 การออกแบบการจัดเรียงเครื่องจักรแบบหลายแถวโดยคำนึงถึงหลายหลักเกณฑ์ด้วยวิธีเจเนติคอัลกอริทึมที่ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์
7 การออกแบบการจัดเรียงเครื่องจักรทรงสี่เหลี่ยมที่หมุนได้แบบหลายแถวด้วยวิธีเจเนติคอัลกอริทึมที่ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ได้
8 การออกแบบการจัดเรียงเครื่องจักรแบบหลายแถวโดยคำนึงถึงหลายหลักเกณฑ์ด้วยวิธีเจเนติคอัลกอริทึมที่ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์
ปี พ.ศ. 2555
9 การออกแบบการจัดเรียงเครื่องจักรทรงสี่เหลี่ยมที่หมุนได้แบบหลายแถวด้วยวิธีเจเนติคอัลกอริทึมที่ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ได้
ปี พ.ศ. 2554
10 การจัดเรียงเครื่องจักรที่สามารถหมุนได้แบบหลายแถวด้วยวิธีเจเนติกอัลกอริทึม
ปี พ.ศ. 2553
11 การจัดเรียงเครื่องจักรที่สามารถหมุนได้แบบหลายแถวด้วยวิธีเจเนติกอัลกอริทึม
12 ผลของตัวแปรการเจียรนัยต่อความหยาบผิว
ปี พ.ศ. 2552
13 อิทธพลของตัวแปรฉีดขึ้นรูปที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกล
ปี พ.ศ. 2551
14 ผลของตัวแปรการเจียรนัยต่อความหยาบผิว
ปี พ.ศ. 2549
15 อิทธิพลของตัวแปรขัดชิ้นงานที่มีผลต่อลักษณะภาพโครงสร้างทางจุลภาค
16 อิทธิพลของตัวแปรฉีดขึ้นรูปที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกล
ปี พ.ศ. 2542
17 คุณสมบัติเชิงกลและปัจจัยการฉีดขึ้นรูปสำหรับโพลิเมอร์ ผสมระหว่างโพลิโพรพิลีน และโพลิเอมีด-6 ที่มีเอทิลีน-โพรพิลีน-ไดอีน โคโพลิเมอร์เป็นตัวช่วยผสม
18 คุณสมบัติเชิงกลและปัจจัยการฉีดขึ้นรูปสำหรับโพลิเมอร์ผสมระหว่างโพลิโพรพิลีนและโพลิเอมีด-6ที่มีเอทิลีน-โพรพิลีน-ไดอีน โคโพลิเมอร์ เป็นตัวช่วยผสม
19 คุณสมบัติเชิงกลและปัจจัยการฉีดขึ้นรูปสำหรับโพลิเมอร์ผสมระหว่างโพลิโพลิลีน และโพลิเอมีด-6 ที่มีเอทิลีน-โพรพิลีน-ไดอีน โคโพลิเมอร์ เป็นตัวช่วยผสม