ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีสะอาด ตั้งประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 วรพจน์ สอนสวัสดิ์ 2
3 ผ่องศรี จั่นห้าว 2
4 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 1
5 คณิน พิริยะกิจไพบูลย์ 1
6 เสรี เศวตเศรนี 1
7 วรพจน์ จันทร์เรือง 1
8 ชาตรี อิศราพฤกษ์ 1
9 สุทธิพงษ์ มีใย 1
10 ปิยาอร เวชษี 1
11 สนิท พิริยะพงษ์พันธ์ 1
12 อุดม อัศวชัยพร 1
13 ผ่องศรี เงินมูล 1
14 วรวิทย์ ธนการพาณิช, 2518- 1
15 สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ 1
16 สรศักดิ์ บุญประดับ 1
17 มารศรี บุณยเวทย์ 1
18 พิพัฒน์ นวลอนันต์ 1
19 พัฒนะ ธนาธิปัตย์ 1
20 ฉัตรชัย จันทร์แย้ม 1
21 ปฏิมากร สระน้ำ 1
22 ทิพวรรณ ประยงค์รัตน์ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 1
24 ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 1
25 ไพฑูรย์ พงศะบุตร 1
26 จิรวรรณ จิรไกรศิริ 1
27 ลัดดา เหลืองวัฒนากิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 4
2 2548 2
3 2546 1
4 2544 2
5 2543 1
6 2538 1
7 2537 3
8 2535 1
9 2533 1
10 2532 2
11 2528 1
12 2527 1
13 2525 1
14 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 ศูนย์กระจายสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ : การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง
2 การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อการกระจายสินค้าโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3 ลักษณะทางพื้นที่ของปริมาณน้ำของแม่น้ำในประเทศไทย
4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังระบบนิเวศในแนวปะการังบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2548
5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์อิงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับธุรกิจส่งออกกล้วยไม้
6 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบเวลาจริงเพื่อการเตือนอุทกภัยในลุ่มน้ำจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2546
7 บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการสร้างแบบจำลองอุทกวิทยาเพื่อการวิเคราะห์และทำแผนที่น้ำหลาก : กรณีศึกษาลุ่มน้ำเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2544
8 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บ สำหรับบริการทางนันทนาการ ในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
9 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
10 การกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาพิ้นที่กลุ่มสหวิทยาเขตสามเสน
ปี พ.ศ. 2538
11 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกความเหมาะสม ของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2537
12 ระบบสารนิเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี
13 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเขตของหน่วยเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี
14 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผนก่อนการสำมะโนประชากร : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี
ปี พ.ศ. 2535
15 การจำแนกประเภทเกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2533
16 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร กับการพัฒนาหมู่บ้าน กรณีศึกษาหมู่บ้านคีมและคูเมืองสามัคคีธรรม จังหวัดสิงห์บุรี
ปี พ.ศ. 2532
17 การประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อการวางแผนพัฒนา : กรณีศึกษาจังหวัดแพร่
18 การวิเคราะห์ความแตกต่างทางพื้นที่ด้านเศรษฐกิจสังคม ของภาคเหนือในปี พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2528
ปี พ.ศ. 2528
19 การวิเคราะห์ปัญหาการใช้น้ำในพื้นที่โครงการชลประทานป่าสักใต้
ปี พ.ศ. 2527
20 การบรรเทาอุทกภัยของกรุงเทพมหานครโดยใช้ทุ่งเก็บกักน้ำชั่วคราว
ปี พ.ศ. 2525
21 รายงานผลการวิจัยแบบจำลองการพัฒนาเกษตรกรรมโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนระยะสอง ที่โครงการชัณสูตร