ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 วรพจน์ สอนสวัสดิ์ 2
3 ผ่องศรี จั่นห้าว 2
4 คณิน พิริยะกิจไพบูลย์ 1
5 ชาตรี อิศราพฤกษ์ 1
6 ลัดดา เหลืองวัฒนากิจ 1
7 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 1
8 เสรี เศวตเศรนี 1
9 สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ 1
10 อุดม อัศวชัยพร 1
11 ผ่องศรี เงินมูล 1
12 สุทธิพงษ์ มีใย 1
13 สรศักดิ์ บุญประดับ 1
14 วรพจน์ จันทร์เรือง 1
15 ไพฑูรย์ พงศะบุตร 1
16 พัฒนะ ธนาธิปัตย์ 1
17 ฉัตรชัย จันทร์แย้ม 1
18 สนิท พิริยะพงษ์พันธ์ 1
19 ปิยาอร เวชษี 1
20 พิพัฒน์ นวลอนันต์ 1
21 มารศรี บุณยเวทย์ 1
22 ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 1
23 จิรวรรณ จิรไกรศิริ 1
24 ทิพวรรณ ประยงค์รัตน์ 1
25 ปฏิมากร สระน้ำ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2549 5
3 2548 2
4 2546 1
5 2544 2
6 2543 1
7 2538 1
8 2537 3
9 2535 1
10 2533 1
11 2532 2
12 2528 1
13 2527 1
14 2525 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ลักษณะทางพื้นที่ของปริมาณน้ำของแม่น้ำในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
2 ศูนย์กระจายสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ : การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง
3 การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อการกระจายสินค้าโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4 ลักษณะทางพื้นที่ของปริมาณน้ำของแม่น้ำในประเทศไทย
5 ลักษณะทางพื้นที่ของปริมาณน้ำของแม่น้ำในประเทศไทย
6 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังระบบนิเวศในแนวปะการังบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2548
7 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์อิงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับธุรกิจส่งออกกล้วยไม้
8 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบเวลาจริงเพื่อการเตือนอุทกภัยในลุ่มน้ำจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2546
9 บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการสร้างแบบจำลองอุทกวิทยาเพื่อการวิเคราะห์และทำแผนที่น้ำหลาก : กรณีศึกษาลุ่มน้ำเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2544
10 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บ สำหรับบริการทางนันทนาการ ในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
11 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
12 การกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาพิ้นที่กลุ่มสหวิทยาเขตสามเสน
ปี พ.ศ. 2538
13 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกความเหมาะสม ของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2537
14 ระบบสารนิเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี
15 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเขตของหน่วยเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี
16 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผนก่อนการสำมะโนประชากร : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี
ปี พ.ศ. 2535
17 การจำแนกประเภทเกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2533
18 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร กับการพัฒนาหมู่บ้าน กรณีศึกษาหมู่บ้านคีมและคูเมืองสามัคคีธรรม จังหวัดสิงห์บุรี
ปี พ.ศ. 2532
19 การประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อการวางแผนพัฒนา : กรณีศึกษาจังหวัดแพร่
20 การวิเคราะห์ความแตกต่างทางพื้นที่ด้านเศรษฐกิจสังคม ของภาคเหนือในปี พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2528
ปี พ.ศ. 2528
21 การวิเคราะห์ปัญหาการใช้น้ำในพื้นที่โครงการชลประทานป่าสักใต้
ปี พ.ศ. 2527
22 การบรรเทาอุทกภัยของกรุงเทพมหานครโดยใช้ทุ่งเก็บกักน้ำชั่วคราว
ปี พ.ศ. 2525
23 รายงานผลการวิจัยแบบจำลองการพัฒนาเกษตรกรรมโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนระยะสอง ที่โครงการชัณสูตร