ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Poll) ครั้งที่ 1
2 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Poll) ครั้งที่ 2
3 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Poll) ครั้งที่ 3
ปี พ.ศ. 2560
4 การสำรวจแนวโน้มทัศนคติของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ, ความยุติธรรม, ปัญหาสังคม และการสร้างสันติภาพ
ปี พ.ศ. 2556
5 ไฟใต้กับการริเริ่มสันติภาพแห่งเดือนรอมฎอน 2556 : ความรุนแรงที่ยืดเยื้อจะต้องถ่วงดุลด้วยพลังสันติภาพเท่านั้น
ปี พ.ศ. 2551
6 ระบบบริหารงานวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค :กรณีศึกษาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2550
7 ความจริงที่ภาคใต้ : การวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
8 ระบบบริหารงานวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค : กรณีศึกษาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2549
9 โครงการประเมินผลกระทบของการใช้ยาเสพติด ศึกษากรณีชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2529
10 ชนชั้นนำ โครงสร้างอำนาจชุมชนและทัศนคติทางการเมือง ศึกษาเฉพาะกรณีสองหมู่บ้านในโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้.