ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีสกุล สังข์ทองจีน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนายาเม็ดมาทริกซ์ลอยตัวโดยใช้ผงโฟมหนาแน่นต่ำเตรียมโดยเทคนิคการหลอมด้วยความร้อนและอัดรีด
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนายาเม็ดลอยตัวชนิดเรเซอร์วัวร์โดยใช้ผงโฟมความหนาแน่นต่ำ
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนายาเม็ดมาทริกซ์ลอยตัวโดยใช้เทคนิคการระเหิด
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนายาเม็ดลอยตัวฟองฟู่เคอร์คูมินอยด์
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาเม็ดบีดลอยตัวจากพอลิเมอร์ธรรมชาติโดยใช้เทคนิคไออนโนโทรปิคเจลเลชั่น
6 การศึกษาคุณสมบัติของพอลิเมอร์เพื่อการพัฒนายาเม็ดลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนาและประเมินยาเม็ดตอกเคลือบแตกตัวในลำไส้
8 การพัฒนาเม็ดบีดลอยตัวจากพอลิเมอร์ธรรมชาติโดยใช้เทคนิคไอออนโนโทรปิคเจลเลชัน
9 การพัฒนายาเม็ดพัลสะไทล์โดยใช้พอลิเมอร์ซึ่งกระจายแบบคอลลอยด์ในน้ำเป็นชั้นเคลือบแตกได้
10 การพัฒนาตำรับและการแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของยาเม็ดลอยตัวที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์อะคริริก
11 การพัฒนาตำรับและการแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของยาเม็ดลอยตัวที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์อะคริลิก
12 การพัฒนายาเม็ดพัลสะไทล์โดยใช้พอลิเมอร์ซึ่งกระจายแบบคอลลอยด์ในน้ำเป็นชั้นเคลือบแตกได้
ปี พ.ศ. 2554
13 การพัฒนาเม็ดบีดลอยตัวจากพอลิเมอร์ธรรมชาติโดยใช้เทคนิคไออนโนโทรปิคเจลเลชั่น
14 การพัฒนายาเม็ดพัลสะไทล์โดยใช้พอลิเมอร์ซึ่งกระจายแบบคอลลอยด์ในน้ำเป็นชั้นเคลือบแตกได้
15 การพัฒนาตำรับและการแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของยาเม็ดลอยตัวที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์อะคริลิก
16 การพัฒนายาเม็ดพัลสะไทล์โดยใช้พอลิเมอร์ซึ่งกระจายแบบคอลลอยด์ใน น้ำเป็นชั้นเคลือบแตกได้
17 การออกแบบและประเมินยาเม็ดยึดเกาะกับเยื่อบุและ/หรือลอยตัวสำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
18 การออกแบบและประเมินยาเม็ดยึดเกาะกับเยื่อบุและ/หรือลอยตัวสำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
19 การออกแบบและประเมินยาเม็ดยึดเกาะกับเยื่อบุและ/หรือลอยตัวสำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน /
20 การพัฒนาตำรับและการแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของยาเม็ดลอยตัวที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์อะคริลิก
ปี พ.ศ. 2553
21 การพัฒนาตำรับและการแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของยาเม็ดลอยตัวที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์อะคริริก
22 คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์กับการพัฒนายาเม็ดลอยตัวหรือยาเม็ดควบคุมเวลาการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์
23 การพัฒนายาเม็ดลอยตัวโดยอาศัยสารฟองฟู่
24 การออกแบบและประเมินยาเม็ดควบคุมเวลาในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกเคลือบแห้ง
25 โครงการการพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
26 การพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
27 คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์กับการพัฒนายาเม็ดลอยตัว หรือยาเม็ดควบคุมเวลาการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์
28 การออกแบบและประเมินยาเม็ดยึดเกาะกับเยื่อบุและ/หรือลอยตัวสำหรับ ระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
29 การออกแบบและประเมินยาเม็ดควบคุมเวลาในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกเคลือบแห้ง
30 การพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
31 การออกแบบและประเมินยาเม็ดควบคุมเวลา ในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกเคลือบแห้ง
32 การพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่ สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
ปี พ.ศ. 2552
33 การพัฒนาระบบนำส่งยาลอยตัวชนิดหลายหน่วยโดยใช้สารทำให้เกิดก๊าซ
34 การพัฒนายาเม็ดพัลสะไทล์ชนิดกำหนดเวลาในการปลดปล่อยตัวยาด้วยการแตกของชั้นเคลือบและการศึกษาภายในร่างกาย
35 การพัฒนาแคปซุลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
36 การศึกษาคุณสมบัติของพอลิเมอร์เพื่อการพัฒนายาเม็ดลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
37 การพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
38 การออกแบบและประเมินยาเม็ดยึดเกาะกับเยื่อบุและ/หรือลอยตัวสำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
39 การออกแบบและประเมินยาเม็ดควบคุมเวลาในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกเคลือบแห้ง
40 โครงการการพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
41 โครงการการพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
42 คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์กับการพัฒนายาเม็ดลอยตัว หรือยาเม็ดควบคุมเวลาการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์
43 การออกแบบและประเมินยาเม็ดควบคุมเวลาในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกเคลือบแห้ง
44 การพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
45 การพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
46 การออกแบบและประเมินยาเม็ดควบคุมเวลาในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกเคลือบแห้ง
47 การพัฒนายาเม็ดลอยตัวโดยอาศัยสารฟองฟู่
48 คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์กับการพัฒนายาเม็ดลอยตัวหรือยาเม็ดควบคุมเวลา การปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์
ปี พ.ศ. 2551
49 การออกแบบและประเมินยาเม็ดควบคุมเวลาในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกเคลือบแห้ง
50 การพัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดชนิดกักเก็บน้ำมัน สำหรับระบบนำส่งยาลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
51 โครงการการพัฒนายาเม็ดลอยตัวโดยอาศัยสารฟองฟู่
52 การพัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดชนิดกักเก็บน้ำมัน สำหรับระบบนำส่งยาลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
53 การพัฒนายาเม็ดลอยตัวโดยอาศัยสารฟองฟู่
54 การพัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลปิด ชนิดกักเก็บน้ำมันสำหรับระบบนำส่งยาลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
ปี พ.ศ. 2550
55 ระบบนำส่งยาลอยตัวรูปแบบหลายหน่วยโดยใช้เทคนิคการทำให้เกิดแก๊ส
56 การพัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลบีชนิดกักเก็บน้ำมันสำหรับระบบนำส่งยาลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
57 คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์กับการพัฒนายาเม็ดลอยตัวหรือยาเม็ดควบคุมเวลาการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์
58 ระบบนำส่งยาลอยตัวรูปแบบหลายหน่วย โดยใช้เทคนิคการทำให้เกิดแก๊ส
59 คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์กับการพัฒนายาเม็ดลอยตัวหรือยาเม็ดควบคุมเวลาการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์
60 การพัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดชนิดกักเก็บน้ำมันสำหรับระบบส่งยาลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
61 การพัฒนาตำรับเชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์
62 การพัฒนายาเม็ดพัลสะไทล์ชนิดกำหนดเวลาในการปลดปล่อยตัวยาด้วยการแตกของชั้นเคลือบ และการศึกษาภายในร่างกาย
63 ระบบนำส่งยาลอยตัวรูปแบบหลายหน่วย โดยใช้เทคนิคการทำให้เกิดแก๊ส
64 ระบบนำส่งยาลอยตัวรูปแบบหลายหน่วย โดยใช้เทคนิคการทำให้เกิดแก๊ส
ปี พ.ศ. 2549
65 การพัฒนาตำรับเชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์
66 การพัฒนาตำรับเชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2548
67 ระบบนำส่งยาลอยตัวรูปแบบหลายหน่วยโดยใช้เทคนิคการทำให้เกิดแก๊ส
ปี พ.ศ. 2546
68 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องยา : วิธีการและคำแนะนำในการใช้ยารูปแบบพิเศษ
ปี พ.ศ. 2543
69 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องยา : วิธีการและคำแนะนำในการใช้ยารูปแบบพิเศษ
70 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องยา : วิธีการและคำแนะนำในการใช้ยารูปแบบพิเศษ
ปี พ.ศ. 2542
71 การเตรียมและประเมินคุณสมบัติการออกฤทธิ์นานของยาเม็ดเพคตินเมทริกซ์
ปี พ.ศ. 2541
72 การเตรียมและประเมินคุณสมบัติการออกฤทธิ์นานของยาเม็ดเพคตินเมทริกซ์
ปี พ.ศ. 2539
73 การพัฒนาตำรับยาน้ำเชื่อมเฟอรัสซัลเฟตและแอสคอร์บิคเอซิด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
74 การพัฒนายาเม็ดพัลสะไทล์ชนิดกำหนดเวลาในการปลดปล่อยตัวยาด้วยการแตกของชั้นเคลือบ และการศึกษาภายในร่างกาย