ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีประไพ ธรรมแสง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาการเจริญเติบโตและสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
2 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2552
3 สภาพการณ์การผลิตไม้ดอกในจังหวัดอุบลราชธานี
4 การผลิตเบญจมาศนอกฤดู 4 สายพันธ์ที่จังหวัดอุบลราชธานี
5 การผลิตเบญจมาศนอกฤดูโดยวิธีการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง
7 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาการเจริญเติบโตและสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
9 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนล้าง
ปี พ.ศ. 2543
10 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน
11 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2542
12 การเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการขยายพันธุโดยการวิธีเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ