ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีนาถ ริมเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
2 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 2
3 Chariya Uiyyasathian 1
4 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
5 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
6 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
7 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
8 Kasidit Nootong 1
9 Waraporn Siriterm 1
10 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
11 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
12 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
13 สมชัย วัฒนการุณ 1
14 ศุกันยา ห้วยผัด 1
15 กระมล ทองธรรมชาติ 1
16 Pantharee Boonsatorn 1
17 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
18 Anawatch Mitpratan 1
19 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
20 Acom Sornsute 1
21 Chayaporn Supachartwong 1
22 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
23 นภสร โกวรรธนะกุล 1
24 Phanphen Wattanaarsakit 1
25 Yeshey Penjor 1
26 กำจัด มงคลกุล 1
27 สุมิตรา พูลทอง 1
28 รุ่งราวี ทองกันยา 1
29 วินัย งามแสง 1
30 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
31 Jittima Chatchawansaisin 1
32 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
33 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
34 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
35 Chonticha Srisawang 1
36 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
37 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
38 สิทธิพร แอกทอง 1
39 Thanathon Sesuk 1
40 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
41 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
42 วาสนา เสียงดัง 1
43 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
44 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
45 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
46 ไววิทย์ พุทธารี 1
47 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
48 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
49 สายฝน ควรผดุง 1
50 สำเริง แย้มโสภี 1
51 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
52 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
53 วัลลภ แย้มเหมือน 1
54 สุวิชา ทองสิมา 1
55 สิริพร สิวราวุฒิ 1
56 สมพร พรมดี 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 Varunee Padmasankh 1
59 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
60 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
61 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
62 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
63 Suchin Arunsawatwong 1
64 ๋Janes, Gavin W. 1
65 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
66 สุวดี ยาป่าคาย 1
67 กมลชนก ยวดยง 1
68 อวย เกตุสิงห์ 1
69 เอกชัย อดุลยธรรม 1
70 Walaisiri Muangsiri 1
71 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
72 Rajalida Lipikorn 1
73 Thada Jirajaras 1
74 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
75 ประธาน ดาบเพชร 1
76 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
77 ประคอง ชอบเสียง 1
78 Boonchai Sangpetngam 1
79 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
80 Chalermpol Leevailoj 1
81 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
82 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
83 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
85 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
86 ศิริชัย ศิริกายะ 1
87 Srilert Chotpantarat 1
88 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
89 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
90 Wilai Anomasiri 1
91 Vanida Chantarateptawan 1
92 กาญจนา แก้วเทพ 1
93 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
94 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
96 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
97 คัคนางค์ มณีศรี 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
99 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
102 ธวัชชัย สันติสุข 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
105 วิไล ชินธเนศ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
107 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
109 Somying Tumwasorn 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
112 อุทัย บุญประเสริฐ 1
113 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
114 วัฒนชัย สมิทธากร 1
115 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
116 ละอองทิพย์ เหมะ 1
117 วิมล เหมะจันทร 1
118 Puttipongse Varavudhi 1
119 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
120 Ampa Luiengpirom 1
121 Kitpramuk Tantayaporn 1
122 Naiyana Chaiyabutr 1
123 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
124 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
125 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
126 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
127 ชอุ่ม มลิลา 1
128 พรรณี กาญจนพลู 1
129 Chakkaphan Sutthirat 1
130 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
131 สุมา เมืองใย 1
132 Sompol Sanguanrungsirikul 1
133 บรรจง คณะวรรณ 1
134 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
135 Sumphan Wongseripipatana 1
136 Panee Boonthavi 1
137 Kittisak Likhitwitayawuid 1
138 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
139 Jaitip Paiboon 1
140 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
141 Garnpimol C. Ritthidej 1
142 Supa Chantharasakul 1
143 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
144 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
145 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
146 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
147 มยุรี ตันติสิระ 1
148 Vimolmas Lipipun 1
149 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
150 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1