ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีนาถ ริมเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
3 วาสนา เสียงดัง 1
4 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
5 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
6 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
7 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
8 ไววิทย์ พุทธารี 1
9 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
10 สายฝน ควรผดุง 1
11 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
12 สมพร พรมดี 1
13 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
14 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
15 ธวัชชัย สันติสุข 1
16 สำเริง แย้มโสภี 1
17 วัลลภ แย้มเหมือน 1
18 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
19 สุวิชา ทองสิมา 1
20 สิริพร สิวราวุฒิ 1
21 Varunee Padmasankh 1
22 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
23 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
24 กมลชนก ยวดยง 1
25 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
26 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
27 สุวดี ยาป่าคาย 1
28 Suchin Arunsawatwong 1
29 อวย เกตุสิงห์ 1
30 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
31 Walaisiri Muangsiri 1
32 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
34 เอกชัย อดุลยธรรม 1
35 Rajalida Lipikorn 1
36 ประธาน ดาบเพชร 1
37 Thada Jirajaras 1
38 Pornpimol Muanjai 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
40 Srilert Chotpantarat 1
41 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
42 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
43 ศิริชัย ศิริกายะ 1
44 Chalermpol Leevailoj 1
45 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
46 Boonchai Sangpetngam 1
47 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
48 กาญจนา แก้วเทพ 1
49 Vanida Chantarateptawan 1
50 วัฒนชัย สมิทธากร 1
51 Jaitip Paiboon 1
52 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
53 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
54 Wilai Anomasiri 1
55 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
56 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
57 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
58 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
59 วิไล ชินธเนศ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
61 อุทัย บุญประเสริฐ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
63 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
64 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
65 คัคนางค์ มณีศรี 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
68 Somying Tumwasorn 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
70 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
72 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
75 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
77 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
78 วิมล เหมะจันทร 1
79 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
80 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
81 ละอองทิพย์ เหมะ 1
82 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
83 Naiyana Chaiyabutr 1
84 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
85 Puttipongse Varavudhi 1
86 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
87 สุมา เมืองใย 1
88 ชอุ่ม มลิลา 1
89 ประคอง ชอบเสียง 1
90 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
91 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
92 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
93 Chakkaphan Sutthirat 1
94 พรรณี กาญจนพลู 1
95 Kitpramuk Tantayaporn 1
96 Ampa Luiengpirom 1
97 Panee Boonthavi 1
98 Garnpimol C. Ritthidej 1
99 Supa Chantharasakul 1
100 Sumphan Wongseripipatana 1
101 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
102 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
103 Kittisak Likhitwitayawuid 1
104 Vimolmas Lipipun 1
105 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
106 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
107 บรรจง คณะวรรณ 1
108 Sompol Sanguanrungsirikul 1
109 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
110 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
111 มยุรี ตันติสิระ 1
112 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
113 ๋Janes, Gavin W. 1
114 สุมิตรา พูลทอง 1
115 Chariya Uiyyasathian 1
116 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
117 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
118 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
119 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
120 Waraporn Siriterm 1
121 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
122 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
123 Acom Sornsute 1
124 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
125 ศุกันยา ห้วยผัด 1
126 กระมล ทองธรรมชาติ 1
127 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
128 สมชัย วัฒนการุณ 1
129 Pantharee Boonsatorn 1
130 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
131 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
132 Kasidit Nootong 1
133 Anawatch Mitpratan 1
134 นภสร โกวรรธนะกุล 1
135 Phanphen Wattanaarsakit 1
136 วินัย งามแสง 1
137 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
138 Yeshey Penjor 1
139 รุ่งราวี ทองกันยา 1
140 กำจัด มงคลกุล 1
141 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
142 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
143 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
144 Chayaporn Supachartwong 1
145 สิทธิพร แอกทอง 1
146 Jittima Chatchawansaisin 1
147 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
148 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
149 Chonticha Srisawang 1
150 Thanathon Sesuk 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1