ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2
3 2554 3
4 2552 3
5 2551 5
6 2550 6
7 2549 1
8 2547 2
9 2542 1
10 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินน้ำหลากจากปริมาณฝนจากเรดาห์และฝนจาก TRMM
2 การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินน้ำหลากจากปริมาณฝนจากเรดาร์และฝนจาก TRMM
4 โค้งกฎการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำ สำหรับการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำระยะแรก ของเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2554
5 การประเมินน้ำหลากจากปริมาณฝนจากเรดาห์และฝนจาก TRMM
6 การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1
7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไอน้ำในอากาศ(PWV) ที่วัดด้วย GPS กับลักษณะของฝนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 โครงการวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล(ระยะที่ 2)
9 ระบบจัดการการระบายน้ำชุมชนโดยข้อมูลภูมิสารสนเทศ
10 โค้งกฎการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำ สำหรับการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำระยะแรก ของเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาฐานข้อมูลทางอุทกวิทยาลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 3)
12 การวิเคราะห์ดิสแอกกริเกชั่นสำหรับความสัมพันธ์ ของฝนระหว่างสถานีเพื่อการทำนายฝน
13 ระบบการเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชนเมือง
14 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไอน้ำในอากาศ(PWV) ที่วัดด้วย GPS กับลักษณะของฝนในประเทศไทย
15 ระบบจัดการการระบายน้ำชุมชนโดยข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2550
16 การวิเคราะห์สภาพอุทกวิทยาหลังการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม
17 การวิเคราะห์ดิสแอกกริเกชั่นสำหรับความสัมพันธ์ ของฝนระหว่างสถานีเพื่อการทำนายฝน
18 การประเมินปริมาณฝนจากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเรดาห์กับข้อมูลฝนจากสถานีสำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
19 การประยุกต์ใช้แบบจำลองภูมิประเทศสามมิติในการกำหนดแหล่งเก็บกักน้ำ(แก้มลิง) สำหรับจังหวัดสุโขทัย
20 โครงการระบบการเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชนเมือง
21 ระบบการเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชนเมือง
ปี พ.ศ. 2549
22 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Arc View, HEC-GeoRas และ HEC-RAS ในการจำลองพื้นที่น้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2547
23 การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ระยะที่ 1)
24 การศึกษาฐานข้อมูลทางอุทกวิทยาลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 3)
ปี พ.ศ. 2542
25 โครงการศึกษาศักยภาพอุทกวิทยาน้ำผิวดิน ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 โครงการระบบจัดการการระบายน้ำชุมชน โดยข้อมูลภูมิสารสนเทศ