ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การประดิษฐ์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิก (1-x)(Bi0.5Na0.5)TiO3-xBaTiO3 ซึ่งเตรียมโดยกระบวนการผสมผสานระหว่างวิธีการเผาไหม้ด้วยโซล-เจลกับวิธีการปฏิกิริยาของแข็ง
ปี พ.ศ. 2559
2 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
ปี พ.ศ. 2558
3 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
4 การสังเคราะห์เซรามิกแบเรียมสตรอนเชียมไททาเนตโดยวิธีโซลเจลร่วมกับปฏิกิริยาการเผาไหม้
ปี พ.ศ. 2556
5 การสังเคราะหห์เซรามิกแบเรียมสตรอนเชียมไททาเนตโดยวิธีโซลเจลร่วมกับปฎิกิริยาการเผาไหม้ตนเอง
6 การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโน SrTiO3 สำหรับวัสดุเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งชนิดแอโนด เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโซล-เจล ร่วมกับสารละลายไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2555
7 การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโน SrTiO3 สำหรับวัสดุเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งชนิดแอโนด เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโซล-เจล ร่วมกับสารละลายไคโตซาน
8 การสังเคราะห์เซรามิกแบเรียมสตรอนเชียมไททาเนตโดยวิธีโซลเจลร่วมกับปฏิกิริยาการเผาไหม้
9 การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนสตรอนเซียมไททาเนตสำหรับวัสดุเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งชนิดแอโนด เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโซล-เจล ร่วมกับสารละลายไคโตซาน
10 ผลของรูปแบบอุณหภูมิเผาแผ่นฟิล์มบางที่มีต่อสมบัติของแผ่นฟิล์มบางของ PZT ซึ่งเตรียมโดยวิธี Sol-gel
11 ผลของรูปแบบอุณหภูมิเผาแผ่นฟิล์มบางที่มีต่อสมบัติของแผ่นฟิล์มบางของ PZT ซึ่งเตรียมโดยวิธี Sol-gel
ปี พ.ศ. 2554
12 การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนสตรอนเซียมไททาเนตสำหรับวัสดุเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งชนิดแอโนด เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโซล-เจล ร่วมกับสารละลายไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2553
13 การประดิษฐ์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิก SrTiO3 ที่เตรียมจากผงอนุภาคขนาดนาโน โดยวิธีปฏิกิริยาการเผาไหม้ด้วยตนเองของโซล-เจล
14 ผลของตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกเลดไททาเนต
ปี พ.ศ. 2552
15 ผลของตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกเลดไททาเนต
16 ผลของรูปแบบอุณหภูมิเผาแผ่นฟิล์มบางที่มีต่อสมบัติของแผ่นฟิล์มบางของ PZT ซึ่งเตรียมโดยวิธี Sol-gel
17 ผลของตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกเลดไททาเนต
ปี พ.ศ. 2550
18 ผลของรูปแบบการเผาที่มีต่อสมบัติของแผ่นฟิล์มบางของเลดเซอร์โคเนตไททาเนตซึ่งเตรียมโดยซอลเจลและเทคนิคสปินโคตติ้ง
ปี พ.ศ. 2543
19 การศึกษาการกรองรังสีเอ็กซ์โดยใช้การเลี้ยวเบนผ่านผลึกเชิงเดี่ยว / ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ